Menu

  Contributors MGC Legal

  MGC Legal is a Turkish law firm with English-speaking Turkish attorneys that can provide legal services on a global scale. Our Istanbul-based law firm approaches legal issues with the understanding of a full-service law firm and a goal-oriented approach.

  As a business partner of Andersen Global, our legal firm, which is also the solution to Turkey's lack of an international law firm, continues to provide its clients with legal solutions in international legal matters.

  As a law firm in Istanbul, the bridge between two continents and a business hub, we keep our legal service scale at the highest level. We offer solution-oriented legal services without sacrificing service quality. We have a professional legal team specialized in every field of law. Likewise, we have a large staff of legal consultants, leading expert academics, and professionals.

  Furthermore, we aim to provide effective legal solutions to our foreign clients within the framework of the most up-to-date and accurate information on legal matters.

  Key Contacts

  Real Estate & Construction, Commercial & Corporate, Smart Contracts
  Mediation & Dispute Resolution, Private Law
  ITC Law, Criminal Law, Commercial Law, IP Law, Family Law, Insurance Law, Enforcement Law
  Immigration, Commercial & Corporate, Employment Law Real Estate Law
  Public Law, Criminal Law, Commercial Law, Administrative Law, Tax Law, Contracts Law
  Mediation & Dispute Resolution

  Awards

  Real Estate & Construction, Commercial & Corporate, Smart Contracts
  Public Law, Criminal Law, Commercial Law, Administrative Law, Tax Law, Contracts Law
  Mediation & Dispute Resolution, Private Law
  ITC Law, Criminal Law, Commercial Law, IP Law, Family Law, Insurance Law, Enforcement Law
  Immigration, Commercial & Corporate, Employment Law Real Estate Law
  Mediation & Dispute Resolution
  International Trade, Corporate & Commercial, Contract Law
  Employment & Social Security Law
  Commercial Law, Enforcement Law
  Criminal, Administrative, and Tax Law

  Şirket Kuruluş Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

  İşbu makalemizde Türkiye’de şirket kuruluş sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlardan bahsedilecektir. Şirket kuruluş sürecinden dikkat edilmesi gereken hususlar denildiğinde birçok konu sıralanabilir. Şirket kurmak kendi içerisinde çeşitli dinamitler içermektedir. Şirket kuruluşu; hazırlık aşamasından, kuruş sonrası işlemlerin tamamlanmasına kadar geçen süreyi kapsamaktadır.
  Gözde Gökyıldırım
  Gözde Gökyıldırım

  Halka Kapalı Anonim Şirketlerde Sona Erme ve Tasfiye Süreci

  Halka Kapalı Anonim Şirketler’de, tüzel kişiliğin sona erme halleri; “infisaha” ve “feshe yol açan sebepler” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda ve şayet öngörülmüş ise esas sözleşmede düzenlenen bir nedenin gerçekleşmesi ile ...
  Gözde Gökyıldırım
  Gözde Gökyıldırım

  What to Consider When Establishing a Company in Turkey?

  In this article, we will discuss the issues that should be considered while establishing a company in Turkey. Many issues can be listed when it comes to the points to be considered in the establishment process of the company. Establishing a company involves various dynamites in itself. Company establishment covers the period from the preparation stage to the completion of post-penny transactions.
  Gözde Gökyıldırım
  Gözde Gökyıldırım

  Türkiye’de Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluşu Süreci Nedir?

  Türkiye’de, şirket kurma süreci, yasal prosedürleri takip ederek ve gerekli belgeleri sunarak gerçekleştirilir. Anonim ve limited şirketler, en yaygın kurulan şirket türlerindendir ve birçok farklı amaç için kullanılabilir. Anonim şirketler genellikle büyük ve kârlı işletmeler için tercih edilirken, limited şirketler ise daha küçük işletmeler için uygun bir seçenektir. Her iki şirket türü de yasal yükümlülükleri, mali yükümlülükleri ve sorumlulukları açısından farklılıklar gösterir.
  Gözde Gökyıldırım
  Gözde Gökyıldırım

  What is the Establishment Process of Joint-Stock and Limited Companies in Turkey?

  What is the establishment process of Joint-Stock and Limited Companies in Turkey? In Turkey, establishing a company is carried out by following the legal procedures and submitting the necessary documents. Joint-Stock and Limited Companies are the most common types and can be used for many different purposes. Joint-Stock Companies (JSC) are generally preferred for large and profitable businesses, while Limited Liability Companies (LLC) are a viable option for smaller businesses. Both types of companies differ in their legal obligations, financial obligations, and responsibilities.
  Gözde Gökyıldırım
  Gözde Gökyıldırım

  Economic Crimes in Turkish Criminal Law

  The economy, which is defined as how people produce to live, the way they divide what they produce, and the relations arising from these activities, is essential for today’s societies to survive and gain profits. The role of the economy in social life may differ according to the economic regime chosen by the relevant country.
  Özlem Hayalioğlu
  Engin Berkay Uzun

  MASAK Uyum Süreci ve Yükümlülükler - 1

  Mali Suçları Araştırma Kurulu ("MASAK"), 4208 sayılı Kara paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun ile kurulan ve 17.02.1997 yılında faaliyete başlayan, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı çalışan bir finansal istihbarat birimidir.
  Özlem Hayalioğlu
  Engin Berkay Uzun

  MASAK Uyum Süreci ve Yükümlülükler - 2

  Mali Suçları Araştırma Kurulu ("MASAK"), 4208 sayılı Kara paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun ile kurulan ve 17.02.1997 yılında faaliyete başlayan, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı çalışan bir finansal istihbarat birimidir.
  Özlem Hayalioğlu
  Engin Berkay Uzun

  Financial Crime of Manipulation

  The financial crime of manipulation, regulated under Capital Market Law No. 6362, aims to protect investors from market manipulations. It involves transaction-based and information-based manipulation of capital market instruments. Manipulative acts include creating false impressions, giving orders, canceling or changing orders, and performing account activities. The crime affects the national economy and the proper functioning of the capital market. Wash sales, matched orders, concentration, impossible orders, and opening-closing market manipulation are common manipulative transaction types. Information-based manipulation involves giving false information, spreading rumors, making news, or preparing misleading reports. The crime carries penalties of imprisonment and fines. Effective remorse provisions apply to transaction-based manipulation. The competent court for such crimes is the Istanbul Criminal Courts of First Instance.
  Özlem Hayalioğlu
  Engin Berkay Uzun

  Resmi Belgede Sahtecilik Suçu

  Resmi belgede sahtecilik suçu, belgelerin gerçekliğine olan toplumsal güvenin korunması ve hukuki ilişkilerin zarar görmemesi amacıyla Türk Ceza Kanunu'nun 204. maddesinde düzenlenmiştir. Sahtecilik, belgelerin düzenlenmesi, değiştirilmesi veya kullanılmasıyla gerçekleşir. Suçun faili kamu görevlisi veya kamu görevlisi olmayan kişilere göre ayrılır. Resmi belgede sahtecilik suçunun mağduru toplumun tamamıdır. Suçun maddi unsurunu oluşturan hareketler arasında düzenleme ve değiştirme bulunur. Sahtecilikte zarar aranmaz
  Özlem Hayalioğlu
  Engin Berkay Uzun

  Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nda Yer Alan Sahte Belge Düzenlenmesi Suçu Nedir?

  Gerçeğe aykırı olarak harcama belgesi, nakit ödeme belgesi ya da alacak belgesi düzenlemek veya bu belgelerde ne surette olursa olsun tahrifat yapmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayanlar, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.
  Özlem Hayalioğlu
  Engin Berkay Uzun

  Sermaye Piyasası Kanunu Madde 110 ve Türk Ceza Kanunu Madde 155 Bağlamında Güveni Kötüye Kullanma Suçu

  Türk Ceza Kanunu'nun 155. maddesinde düzenlenen güveni kötüye kullanma suçu, malvarlığına yönelik suçlar arasında yer alır. Suçun basit ve nitelikli halleri vardır. Basit hali, başkasına ait olan ve muhafaza etme veya belirli şekilde kullanma yetkisi verilen mala, bu yetki dışında tasarrufta bulunmak veya devri inkar etmek şeklinde işlenir. Nitelikli hali ise meslek, sanat, ticaret veya hizmet ilişkisi çerçevesinde tevdi edilen malvarlığına karşı işlenir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 110. maddesi ise güveni kötüye kullanma suçunun nitelikli hallerini düzenler. Suçun koruduğu menfaat, sermaye piyasasının istikrarı ve hak sahiplerinin mülkiyet haklarıdır. Suçun faili, sermaye piyasası araçları, nakit ve diğer değerlerin tevdi veya teslim edildiği kişidir. Örtülü kazanç aktarımı yasağına aykırı davrananlar da suç işlemiş sayılır. Suçun cezası TCK'ya göre üç yıldan az olamaz.
  Özlem Hayalioğlu
  Engin Berkay Uzun

  Liabilities of Company Executives Under Turkish Criminal Law

  The responsibilities and legal obligations of company executives from a criminal law perspective in Turkey are of vital importance. This detailed article covers the personal nature of criminal liability, the principles of fault and intent, and the potential legal consequences that executives may face. It emphasizes that criminal liability is personal, and only individuals directly involved in or participating in the criminal acts can be held responsible. The article examines various crimes under Turkish criminal law, such as crimes against private life, crimes related to economy and trade, crimes against the reliability of public administration, and crimes under specific laws. The importance of accurately determining the internal representation and binding authorities within the company is highlighted to prevent issues and determine accountability.
  Özlem Hayalioğlu
  Engin Berkay Uzun

  Şirket Yöneticilerinin Ceza Hukuku Açısından Sorumlulukları

  “Şirket Yöneticilerinin Ceza Hukuku Açısından Sorumlulukları” konusu, yöneticilik görevini üstlenen herkesin dikkatle incelemesi gereken hayati bir öneme sahiptir. Şirket yöneticilerinin cezai sorumlulukları karşısında şirket içi temsil ve ilzam yetkilerinin de mevcut yönetimce doğru ve detaylı bir şekilde belirlenmiş olması suça konu eylemden hangi yöneticinin sorumlu tutulabileceğinin tespiti yönünden de oldukça gerekli ve doğru bir eylem olacak ve uygulamada şirket içi birçok sıkıntının önüne geçebilecektir.
  Özlem Hayalioğlu
  Engin Berkay Uzun

  Compliance Process and Obligations as Mandated by The Financial Crimes Investigation Board of Turkey (MASAK)

  This article explores the compliance process and obligations mandated by the Financial Crimes Investigation Board of Turkey (MASAK) to combat money laundering and terrorism financing. MASAK, established under the Ministry of Treasury and Finance, sets rigorous guidelines for transparency and legality in financial operations. It covers obligations such as customer recognition, suspicious transaction reporting, risk management, training, internal audit, and information provision. Failure to comply may result in administrative fines or criminal penalties. Establishing a compliance program, appointing a compliance officer, and conducting internal audits are vital components of the process.
  Özlem Hayalioğlu
  Engin Berkay Uzun

  E-Ticaret Yapan Sermaye Şirketlerinin Bilgi Toplumu Hizmeti Verme Yükümlülüğü

  Türk Ticaret Kanunu'nun 397. maddesine göre denetime tabi olan sermaye şirketleri, TTK'nın 1524. maddesi gereği bir internet sitesi açarak ilan yayımlamak zorundadır. Şirketler, internet sitesini doğrudan kendileri açabilecekleri gibi, Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcıları'ndan destek alarak da açabilirler. Bağımsız denetime tabi olan sermaye şirketlerinin belirlenmesi için kriterler belirlenmiştir. 2023 için belirlenen kriterlerden en az ikisini sağlayan şirketler denetime tabi kabul edilmiştir. Denetime tabi olan sermaye şirketleri bir internet sitesi açarak ilan yayımlamak ve bilgi toplumu hizmetlerine yönlendirmek zorundadır.
  Adem Akkır