Portföy Yönetim Şirketlerine İlişkin Mevzuatta Önemli Değişiklikler

23.02.2023

Contents

Yeni Gelişmeler

Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ“), 18 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ metnine buradan erişebilirsiniz.


Değişiklikler Ne Getiriyor?

Tebliğ aşağıdakiler başta olmak üzere portföy yönetim şirketleri (“PYŞ“) bakımından önemli değişiklikler içeriyor:

1. Alt portföy yöneticiliği

Türkiye’de kurulu PYŞ’lerin yurt dışında kurulu PYŞ’lerin portföylerini yönetebilecekleri netleştirildi.

2. Başlangıç Sermayesi ve Özsermaye

PYŞ’lerin kuruluşunda aranan minimum başlangıç sermayesi tutarı 6.000.000 TL’den 30.000.000 TL’ye yükseltildi.

Ek olarak, PYŞ’lerin sağlamaları gereken asgari özsermaye tutarları da artırıldı. Bu kapsamda, PYŞ’lerin yönettikleri portföylerin büyüklüklerine göre aşağıda verilen asgari özsermaye tutarlarını sağlamaları gerekecek:

Yönetilen Portföy BüyüklüğüAsgari Özsermaye Tutarı
1.000.000.000 TL’ye kadar30.000.000 TL
1.000.000.001 TL’den 4.000.000.000 TL’ye kadar40.000.000 TL
4.000.000.001 TL’den 36.000.000.000 TL’ye kadar50.000.000 TL
36.000.000.000 TL’den daha fazla100.000.000 TL


PYŞ’lerin bu hüküm kapsamında sahip olması gereken asgari özsermaye tutarının hesaplamasına esas portföy büyüklüğü tutarının belirlenmesinde, son üç ayın sermaye yeterliliğine ilişkin tablolarında yer alan yönetilen portföy büyüklüğü tutarlarının aritmetik ortalaması dikkate alınacak. Bununla birlikte, yönetilen portföy büyüklüğü 72.000.000.000 TL’yi aşan PYŞ’lerin, aşan tutarın %0,02’si kadar ilave özsermayeye sahip olması gerekecek. Ancak PYŞ’nin özsermaye tutarının 200.000.000 TL’yi aşması halinde ilave özsermaye aranmayacak.

3. Portföy Yöneticileri

Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul“) tarafından PYŞ’lere faaliyet izni verilebilmesi için yönetilen portföyün büyüklüğüne göre aşağıda verilen sayıda portföy yöneticisinin istihdam edilmesi gerekecek.

Yönetilen Portföy BüyüklüğüAsgari Portföy Yöneticisi Sayısı
1.000.000.000 TL’ye kadar3
1.000.000.001 TL’den 4.000.000.000 TL’ye kadar4
4.000.000.001 TL’den 36.000.000.000 TL’ye kadar5
36.000.000.000 TL’den daha fazla6


Ayrıca, PYŞ tarafından istihdam edilecek portföy yöneticilerinin tam zamanlı olarak ve münhasıran bu görevleri ifa etmek üzere istihdam edilmesi gerekecek.


4. İrtibat Büroları

Tebliğ ile birlikte, yurt içi ve yurt dışında açılabilen şubeler ve tesis edilen acentelik ilişkilerine ek olarak, PYŞ’ler tarafından yurt içinde veya yurt dışında irtibat bürolarının açılması mümkün hale geldi. Tebliğ’de irtibat büroları PYŞ’nin ve PYŞ’nin faaliyetlerinin tanıtımı ile görevli olan hizmet birimleri olarak düzenleniyor. Bu çerçevede PYŞ tarafından irtibat bürosu açılabilmesi için aşağıdaki şartların sağlanmış olması gerekiyor:

  • Hizmetin gerektirdiği mekan ve teknik donanımın sağlanmış olması.
  • Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliğ’inde belirtilen nitelikleri haiz bir irtibat bürosu sorumlusu ile yeterli sayıda personelin istihdam edilmesi.

Geçiş Süreci

18 Şubat 2023 tarihinden önce Kurul’dan kuruluş ve faaliyet izni alan PYŞ’lerin 30 Haziran 2023 tarihine kadar Tebliğ ile getirilen değişikliklere uyum sağlaması gerekecek. Kurulca uygun görülecek makul gerekçelerin varlığı halinde bu süre altı aya kadar uzatılabilecek.


Tagged withEsin Attorney Partnership, Muhsin Keskin, Bora KılıçBanking, Finance & Capital Markets, Portfolio Management Companies

This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent