Menu

  Insights White-Collar Crimes & Investigations

  An Interview with CBC Law Discussing Anti-Corruption in Turkey - Part 2

  Yes. In particular, money laundering-related investigations and prosecutions with the involvement of high-profiles may require extensive cooperation and exchange of information and evidence with foreign authorities. Generally, the authorities contact the foreign public and private institutions through letters related to international anti-corruption cases, asking to freeze the perpetrator’s assets.

  An Interview with CBC Law Discussing Anti-Corruption in Turkey - Part 1

  The cost of non-compliance is great. If you think compliance is expensive, try non-compliance’, US Deputy Attorney General Paul McNulty. This is applicable to all jurisdictions and companies operating in Turkey.

  Ses Kayıtları Beyaz Yaka Suçlarında Delil Olabilir mi?

  Ekonomik suçlarda ya da beyaz yaka suçlarında mağdur ya da müştekinin gerek telefonla yapılan konuşmaları gerekse yüz yüze yapılan konuşmaları kaydettiği ve bu dinleme kayıtlarını adli makamlara teslim ettiği görülmektedir. Çalışmamızda bu konuda ortaya çıkan farklı fikirlere temas edilecek ve söz konusu kayıtların hukuka aykırı olup olmadığı hususu değerlendirilmeye çalışılacaktır.

  Pourquoi Devrions Nous Avoir Un Programme de Conformité?

  L'Association de la langue turque définit le concept de corruption comme "l'abus d'un devoir ou d'une autorité, un comportement corrompu, un manque d’argent”. Cependant, si l'on considère l'usage global, on constate que la corruption n'est pas un type de crime unique, mais une catégorie qui comprend de nombreux crimes différents, en particulier le crime de corruption. Le Programme des Nations unies pour le développement établit un cadre plus large en définissant la corruption comme l'abus d'un pouvoir, d'une fonction ou d'une autorité publique pour obtenir des avantages privés par le pot-de-vin, l'extorsion, le népotisme, le favoritisme, la fraude et le détournement de fonds.

  Unveiling the Curtain: A Guide to Effective Internal Investigations - Internal Investigations Series 01

  Internal investigations involve determining compliance violations with national and international laws and internal regulations. They are conducted by companies based on reports or ex officio decisions. Investigations use internal and external sources to gather information. Properly conducted investigations follow five main steps: initiation, evidence collection, interviews, analysis, and reporting. Adherence to confidentiality, compliance with laws, and internal regulations are essential. Investigation reports must be objective, impartial, and detailed to identify losses, recommend remedies, and ensure compliance. Companies must carefully prepare investigation reports, considering potential legal and ethical consequences.

  Perdeyi Aralamak: Etkili İç Soruşturmalar için Bir Kılavuz - İç Soruşturmalar Serisi 01

  İç soruşturmalar niteliği itibarıyla şirketler için üzerinde titizlikle durulması gereken kritik süreçlerdir. İyi bir iç soruşturma yürütebilmek adına bütün süreçlerin yasal düzenlemelere uygun ve eksiksiz bir şekilde tamamlanması şirketlere hem ihlalin etkilerinin azaltılması hem de önleyici aksiyonların alınması gibi noktalarda birçok fayda sağlayacaktır. Ancak bütün aşamalarıyla etkin ve başarılı yürütülmüş bir soruşturma sürecinin raporlara iyi yansıtılamaması ise bu gibi faydaların karşılığını bulamamasına sebebiyet verecektir. Bu nedenle iç soruşturmaların kritik süreçlerinden biri olan raporlamanın doğruluk, açıklık, tarafsızlık, ilgililik ve kronolojik anlatım yöntemi gibi temel prensipler göz önünde bulundurularak kurgulanması bir hayli önem arz etmektedir.

  Compliance Process and Obligations as Mandated by The Financial Crimes Investigation Board of Turkey (MASAK)

  This article explores the compliance process and obligations mandated by the Financial Crimes Investigation Board of Turkey (MASAK) to combat money laundering and terrorism financing. MASAK, established under the Ministry of Treasury and Finance, sets rigorous guidelines for transparency and legality in financial operations. It covers obligations such as customer recognition, suspicious transaction reporting, risk management, training, internal audit, and information provision. Failure to comply may result in administrative fines or criminal penalties. Establishing a compliance program, appointing a compliance officer, and conducting internal audits are vital components of the process.

  Şirket Yöneticilerinin Ceza Hukuku Açısından Sorumlulukları

  “Şirket Yöneticilerinin Ceza Hukuku Açısından Sorumlulukları” konusu, yöneticilik görevini üstlenen herkesin dikkatle incelemesi gereken hayati bir öneme sahiptir. Şirket yöneticilerinin cezai sorumlulukları karşısında şirket içi temsil ve ilzam yetkilerinin de mevcut yönetimce doğru ve detaylı bir şekilde belirlenmiş olması suça konu eylemden hangi yöneticinin sorumlu tutulabileceğinin tespiti yönünden de oldukça gerekli ve doğru bir eylem olacak ve uygulamada şirket içi birçok sıkıntının önüne geçebilecektir.

  Liabilities of Company Executives Under Turkish Criminal Law

  The responsibilities and legal obligations of company executives from a criminal law perspective in Turkey are of vital importance. This detailed article covers the personal nature of criminal liability, the principles of fault and intent, and the potential legal consequences that executives may face. It emphasizes that criminal liability is personal, and only individuals directly involved in or participating in the criminal acts can be held responsible. The article examines various crimes under Turkish criminal law, such as crimes against private life, crimes related to economy and trade, crimes against the reliability of public administration, and crimes under specific laws. The importance of accurately determining the internal representation and binding authorities within the company is highlighted to prevent issues and determine accountability.

  Sermaye Piyasası Kanunu Madde 110 ve Türk Ceza Kanunu Madde 155 Bağlamında Güveni Kötüye Kullanma Suçu

  Türk Ceza Kanunu'nun 155. maddesinde düzenlenen güveni kötüye kullanma suçu, malvarlığına yönelik suçlar arasında yer alır. Suçun basit ve nitelikli halleri vardır. Basit hali, başkasına ait olan ve muhafaza etme veya belirli şekilde kullanma yetkisi verilen mala, bu yetki dışında tasarrufta bulunmak veya devri inkar etmek şeklinde işlenir. Nitelikli hali ise meslek, sanat, ticaret veya hizmet ilişkisi çerçevesinde tevdi edilen malvarlığına karşı işlenir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 110. maddesi ise güveni kötüye kullanma suçunun nitelikli hallerini düzenler. Suçun koruduğu menfaat, sermaye piyasasının istikrarı ve hak sahiplerinin mülkiyet haklarıdır. Suçun faili, sermaye piyasası araçları, nakit ve diğer değerlerin tevdi veya teslim edildiği kişidir. Örtülü kazanç aktarımı yasağına aykırı davrananlar da suç işlemiş sayılır. Suçun cezası TCK'ya göre üç yıldan az olamaz.

  Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nda Yer Alan Sahte Belge Düzenlenmesi Suçu Nedir?

  Gerçeğe aykırı olarak harcama belgesi, nakit ödeme belgesi ya da alacak belgesi düzenlemek veya bu belgelerde ne surette olursa olsun tahrifat yapmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayanlar, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.

  Resmi Belgede Sahtecilik Suçu

  Resmi belgede sahtecilik suçu, belgelerin gerçekliğine olan toplumsal güvenin korunması ve hukuki ilişkilerin zarar görmemesi amacıyla Türk Ceza Kanunu'nun 204. maddesinde düzenlenmiştir. Sahtecilik, belgelerin düzenlenmesi, değiştirilmesi veya kullanılmasıyla gerçekleşir. Suçun faili kamu görevlisi veya kamu görevlisi olmayan kişilere göre ayrılır. Resmi belgede sahtecilik suçunun mağduru toplumun tamamıdır. Suçun maddi unsurunu oluşturan hareketler arasında düzenleme ve değiştirme bulunur. Sahtecilikte zarar aranmaz

  Financial Crime of Manipulation

  The financial crime of manipulation, regulated under Capital Market Law No. 6362, aims to protect investors from market manipulations. It involves transaction-based and information-based manipulation of capital market instruments. Manipulative acts include creating false impressions, giving orders, canceling or changing orders, and performing account activities. The crime affects the national economy and the proper functioning of the capital market. Wash sales, matched orders, concentration, impossible orders, and opening-closing market manipulation are common manipulative transaction types. Information-based manipulation involves giving false information, spreading rumors, making news, or preparing misleading reports. The crime carries penalties of imprisonment and fines. Effective remorse provisions apply to transaction-based manipulation. The competent court for such crimes is the Istanbul Criminal Courts of First Instance.

  MASAK Uyum Süreci ve Yükümlülükler - 2

  Mali Suçları Araştırma Kurulu ("MASAK"), 4208 sayılı Kara paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun ile kurulan ve 17.02.1997 yılında faaliyete başlayan, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı çalışan bir finansal istihbarat birimidir.

  MASAK Uyum Süreci ve Yükümlülükler - 1

  Mali Suçları Araştırma Kurulu ("MASAK"), 4208 sayılı Kara paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun ile kurulan ve 17.02.1997 yılında faaliyete başlayan, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı çalışan bir finansal istihbarat birimidir.

  Economic Crimes in Turkish Criminal Law

  The economy, which is defined as how people produce to live, the way they divide what they produce, and the relations arising from these activities, is essential for today’s societies to survive and gain profits. The role of the economy in social life may differ according to the economic regime chosen by the relevant country.