Insights White-Collar Crimes & Investigations

Şirket Yöneticilerinin Cezai Sorumluluğu

Şirketlerin faaliyetleri sırasında suç teşkil eden bir eylemle karşılaşılması durumunda tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanmamaktadır. Şirketi temsil ve ilzama yetkili gerçek kişilerin cezai sorumluluğuna gidilmektedir.

Mustafa Tırtır Law Firm
28.03.2024

An Overview of Occupational Fraud 2024: A Report to the Nations by ACFE

The Association of Certified Fraud Examiners ("ACFE"), a global anti-fraud organization, has recently published its 2024 Occupational Fraud Report.

CBC Law Firm
25.03.2024

Güneş Balçıkla Sıvanmaz!

Bu endeksi yayımlayan Uluslararası Şeffaflık Örgütü’ne göre, 2023 Yolsuzluk Algı Endeksi'nin çarpıcı sonuçları, dünya genelindeki ülkelerin büyük bir kısmının kamu sektöründeki yolsuzlukla mücadelede on yılı aşkın süredir ciddi bir ilerleme kaydedemediğini gösteriyor. Dünya nüfusunun %80'inden fazlası, ortalama puanı 43 olan ve bu ortalamanın altında puan alan ülkelerde yaşıyor. Bu durum, hükümetlerin yolsuzluğu önlemede büyük ölçüde başarısız veya isteksiz olduklarını gösteriyor.

Cerebra CPAs & Advisors
02.02.2024

Unveiling the Shades of Integrity: 2023 Corruption Perceptions Index is Revealed

Transparency International's ("TI") 2023 Corruption Perceptions Index ("CPI") casts a revealing light on global and regional corruption trends. The index, which assesses perceived levels of public sector corruption in 180 countries and territories, has placed Denmark (90) at the top for the sixth consecutive year, followed by Finland and New Zealand with 87 and 85, respectively, while countries like Somalia (11), Venezuela (13), Syria (13), and South Sudan (13) rank at the bottom of the index this year.

CBC Law Firm
01.02.2024

ABD'nin Yabancı Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadelede Son Hamlesi: Yabancı İrtikap Önleme Yasası

ABD Kongresi, Yabancı İrtikap Önleme Yasası’nı (The Foreign Extortion Prevention Act - FEPA) 14 Aralık 2023 tarihinde yasalaştırdı. Böylece ABD, 1977'de yürürlüğe giren “Rüşvetin Önlenmesi ve Yabancı Ülkelerde Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu”ndan (Foreign Corrupt Practices Act - FCPA) 46 yıl sonra yolsuzlukla mücadelede önemli bir adım daha attı.

Cerebra CPAs & Advisors
23.01.2024

The Latest Move of the USA in Combating Foreign Bribery and Corruption: The Foreign Extortion Prevention Act

The U.S. Congress enacted the Foreign Extortion Prevention Act (FEPA) on December 14, 2023. Thus, the U.S. took another significant step in fighting corruption, 46 years after the enactment of the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) in 1977.

Cerebra CPAs & Advisors
22.01.2024

Binance Hakkındaki Soruşturma Rekor Ceza ile Sonuçlandı

Sanal para ticaretinin yüzde 60’ından fazlasını elinde tutan Sanal Döviz Borsası Binance, kendisine yöneltilen bir dizi suçlamayı kabul ederek, uygulanacak yaptırımlar konusunda ABD Hazine Bakanlığı ile anlaşmaya vardı. ABD Hazine Bakanlığı tarafından Mali Suçları Engelleme Ağı (“FinCEN”), Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (“OFAC”) ve ABD Gelir İdaresi Cezai Soruşturma Birimi (“IRS-CI”) aracılığıyla yürütülen soruşturma, Banka Gizlilik Yasası’nın (“BSA”), kara para aklamayı önlemeye (“AML”) yönelik düzenlemelerin ve Amerikan ulusal güvenliğini ve uluslararası finansal sistemin bütünlüğünü koruyan yaptırım yasalarının ihlallerini içeriyor.

CBC Law Firm
14.12.2023

An Interview with CBC Law Discussing Anti-Corruption in Turkey - Part 2

Yes. In particular, money laundering-related investigations and prosecutions with the involvement of high-profiles may require extensive cooperation and exchange of information and evidence with foreign authorities. Generally, the authorities contact the foreign public and private institutions through letters related to international anti-corruption cases, asking to freeze the perpetrator’s assets.

CBC Law Firm
23.11.2023

An Interview with CBC Law Discussing Anti-Corruption in Turkey - Part 1

The cost of non-compliance is great. If you think compliance is expensive, try non-compliance’, US Deputy Attorney General Paul McNulty. This is applicable to all jurisdictions and companies operating in Turkey.

CBC Law Firm
16.11.2023

Ses Kayıtları Beyaz Yaka Suçlarında Delil Olabilir mi?

Ekonomik suçlarda ya da beyaz yaka suçlarında mağdur ya da müştekinin gerek telefonla yapılan konuşmaları gerekse yüz yüze yapılan konuşmaları kaydettiği ve bu dinleme kayıtlarını adli makamlara teslim ettiği görülmektedir. Çalışmamızda bu konuda ortaya çıkan farklı fikirlere temas edilecek ve söz konusu kayıtların hukuka aykırı olup olmadığı hususu değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Mustafa Tırtır Law Firm
29.08.2023

Pourquoi Devrions Nous Avoir Un Programme de Conformité?

L'Association de la langue turque définit le concept de corruption comme "l'abus d'un devoir ou d'une autorité, un comportement corrompu, un manque d’argent”. Cependant, si l'on considère l'usage global, on constate que la corruption n'est pas un type de crime unique, mais une catégorie qui comprend de nombreux crimes différents, en particulier le crime de corruption. Le Programme des Nations unies pour le développement établit un cadre plus large en définissant la corruption comme l'abus d'un pouvoir, d'une fonction ou d'une autorité publique pour obtenir des avantages privés par le pot-de-vin, l'extorsion, le népotisme, le favoritisme, la fraude et le détournement de fonds.

CBC Law Firm
31.07.2023

Unveiling the Curtain: A Guide to Effective Internal Investigations - Internal Investigations Series 01

Internal investigations involve determining compliance violations with national and international laws and internal regulations. They are conducted by companies based on reports or ex officio decisions. Investigations use internal and external sources to gather information. Properly conducted investigations follow five main steps: initiation, evidence collection, interviews, analysis, and reporting. Adherence to confidentiality, compliance with laws, and internal regulations are essential. Investigation reports must be objective, impartial, and detailed to identify losses, recommend remedies, and ensure compliance. Companies must carefully prepare investigation reports, considering potential legal and ethical consequences.

CBC Law Firm
26.07.2023

Perdeyi Aralamak: Etkili İç Soruşturmalar için Bir Kılavuz - İç Soruşturmalar Serisi 01

İç soruşturmalar niteliği itibarıyla şirketler için üzerinde titizlikle durulması gereken kritik süreçlerdir. İyi bir iç soruşturma yürütebilmek adına bütün süreçlerin yasal düzenlemelere uygun ve eksiksiz bir şekilde tamamlanması şirketlere hem ihlalin etkilerinin azaltılması hem de önleyici aksiyonların alınması gibi noktalarda birçok fayda sağlayacaktır. Ancak bütün aşamalarıyla etkin ve başarılı yürütülmüş bir soruşturma sürecinin raporlara iyi yansıtılamaması ise bu gibi faydaların karşılığını bulamamasına sebebiyet verecektir. Bu nedenle iç soruşturmaların kritik süreçlerinden biri olan raporlamanın doğruluk, açıklık, tarafsızlık, ilgililik ve kronolojik anlatım yöntemi gibi temel prensipler göz önünde bulundurularak kurgulanması bir hayli önem arz etmektedir.

CBC Law Firm
19.07.2023

Compliance Process and Obligations as Mandated by The Financial Crimes Investigation Board of Turkey (MASAK)

This article explores the compliance process and obligations mandated by the Financial Crimes Investigation Board of Turkey (MASAK) to combat money laundering and terrorism financing. MASAK, established under the Ministry of Treasury and Finance, sets rigorous guidelines for transparency and legality in financial operations. It covers obligations such as customer recognition, suspicious transaction reporting, risk management, training, internal audit, and information provision. Failure to comply may result in administrative fines or criminal penalties. Establishing a compliance program, appointing a compliance officer, and conducting internal audits are vital components of the process.

15.06.2023

Şirket Yöneticilerinin Ceza Hukuku Açısından Sorumlulukları

“Şirket Yöneticilerinin Ceza Hukuku Açısından Sorumlulukları” konusu, yöneticilik görevini üstlenen herkesin dikkatle incelemesi gereken hayati bir öneme sahiptir. Şirket yöneticilerinin cezai sorumlulukları karşısında şirket içi temsil ve ilzam yetkilerinin de mevcut yönetimce doğru ve detaylı bir şekilde belirlenmiş olması suça konu eylemden hangi yöneticinin sorumlu tutulabileceğinin tespiti yönünden de oldukça gerekli ve doğru bir eylem olacak ve uygulamada şirket içi birçok sıkıntının önüne geçebilecektir.

13.06.2023

Liabilities of Company Executives Under Turkish Criminal Law

The responsibilities and legal obligations of company executives from a criminal law perspective in Turkey are of vital importance. This detailed article covers the personal nature of criminal liability, the principles of fault and intent, and the potential legal consequences that executives may face. It emphasizes that criminal liability is personal, and only individuals directly involved in or participating in the criminal acts can be held responsible. The article examines various crimes under Turkish criminal law, such as crimes against private life, crimes related to economy and trade, crimes against the reliability of public administration, and crimes under specific laws. The importance of accurately determining the internal representation and binding authorities within the company is highlighted to prevent issues and determine accountability.

09.06.2023

Sermaye Piyasası Kanunu Madde 110 ve Türk Ceza Kanunu Madde 155 Bağlamında Güveni Kötüye Kullanma Suçu

Türk Ceza Kanunu'nun 155. maddesinde düzenlenen güveni kötüye kullanma suçu, malvarlığına yönelik suçlar arasında yer alır. Suçun basit ve nitelikli halleri vardır. Basit hali, başkasına ait olan ve muhafaza etme veya belirli şekilde kullanma yetkisi verilen mala, bu yetki dışında tasarrufta bulunmak veya devri inkar etmek şeklinde işlenir. Nitelikli hali ise meslek, sanat, ticaret veya hizmet ilişkisi çerçevesinde tevdi edilen malvarlığına karşı işlenir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 110. maddesi ise güveni kötüye kullanma suçunun nitelikli hallerini düzenler. Suçun koruduğu menfaat, sermaye piyasasının istikrarı ve hak sahiplerinin mülkiyet haklarıdır. Suçun faili, sermaye piyasası araçları, nakit ve diğer değerlerin tevdi veya teslim edildiği kişidir. Örtülü kazanç aktarımı yasağına aykırı davrananlar da suç işlemiş sayılır. Suçun cezası TCK'ya göre üç yıldan az olamaz.

29.05.2023

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nda Yer Alan Sahte Belge Düzenlenmesi Suçu Nedir?

Gerçeğe aykırı olarak harcama belgesi, nakit ödeme belgesi ya da alacak belgesi düzenlemek veya bu belgelerde ne surette olursa olsun tahrifat yapmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayanlar, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.

26.05.2023

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu

Resmi belgede sahtecilik suçu, belgelerin gerçekliğine olan toplumsal güvenin korunması ve hukuki ilişkilerin zarar görmemesi amacıyla Türk Ceza Kanunu'nun 204. maddesinde düzenlenmiştir. Sahtecilik, belgelerin düzenlenmesi, değiştirilmesi veya kullanılmasıyla gerçekleşir. Suçun faili kamu görevlisi veya kamu görevlisi olmayan kişilere göre ayrılır. Resmi belgede sahtecilik suçunun mağduru toplumun tamamıdır. Suçun maddi unsurunu oluşturan hareketler arasında düzenleme ve değiştirme bulunur. Sahtecilikte zarar aranmaz

18.05.2023

Financial Crime of Manipulation

The financial crime of manipulation, regulated under Capital Market Law No. 6362, aims to protect investors from market manipulations. It involves transaction-based and information-based manipulation of capital market instruments. Manipulative acts include creating false impressions, giving orders, canceling or changing orders, and performing account activities. The crime affects the national economy and the proper functioning of the capital market. Wash sales, matched orders, concentration, impossible orders, and opening-closing market manipulation are common manipulative transaction types. Information-based manipulation involves giving false information, spreading rumors, making news, or preparing misleading reports. The crime carries penalties of imprisonment and fines. Effective remorse provisions apply to transaction-based manipulation. The competent court for such crimes is the Istanbul Criminal Courts of First Instance.

17.05.2023
Load More
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent