Insights Labor & Employment

İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından İşverenin Genel Yükümlülükleri ve İş Kazasından Sonra Yapılması Gereken İşlemler

Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK”) tarafından 2007 yılından bu yana iş kazası yıllık istatistik bilgileri internet sitesinde yayınlanmaktadır.

GLED Partners
17.05.2024

Compensation for Material Damage Caused by an Employee to the Employer

In employment relations, there may be cases where an employee causes material damage to the employer while performing their work. In such cases, in addition to the termination of the employee's employment agreement for just cause or valid reason, the compensation of the material damage incurred by the employer also comes into question.

Özdirekcan Dündar Şenocak Ak
16.05.2024

Hizmet Tespit Davalarında Hak Düşürücü Süre

İşverenlerin çalıştırdıkları işçileri Sosyal Güvenlik Kurumu’na (Kurum) bildirmemesi veya eksik bildirmesi halinde, işçiler tarafından hizmet tespit davası açılması gündeme gelmektedir.

Vona Law Firm
16.05.2024

Anayasa Mahkemesi’nin Gemiadamlarının Hizmet Akdinin Sona Ermesi Durumunda Kullanılmamış Yıllık Ücretli İzin Alacaklarına İlişkin Vermiş Olduğu Karara Dair İnceleme

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin başvurusu üzerine yaptığı incelemede Anayasa Mahkemesi 01.02.2024 tarihli, 2022/154 E. ve 2024/33 K. sayılı kararı ile 854 sayılı Deniz İş Kanunu’nun 40. maddesi 7. fıkrasını, Anayasa’nın 50. maddesine aykırı olduğu gerekçesi ile iptal etmiştir.

GLED Partners
10.05.2024

The Legal Framework: Employee's Right to Strike and Employer's Defensive Lockout

During collective labor agreement negotiations, disputes between parties may arise which lead employees to exercise the right to strike and employers to initiate lockouts as a defense. Exercising these rights without meeting the legal conditions stipulated within the constitutional context renders the situation unlawful and causes the offending party to face severe administrative and legal sanctions.

GLED Partners
06.05.2024

İşçinin Ölümü Halinde Kıdem Tazminatı ve Ölüm Tazminatı Taleplerinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi

İş akdi devam ederken işçinin ölümü halinde işverenin ödemesi gereken “ölüm tazminatı” 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 440. maddesinde düzenlenmektedir.

GLED Partners
19.04.2024

Non-competition Obligation - Intervention of the Judge

The content and limits of the agreement between the employee and the employer are set out in Article 444 of the Turkish Code of Obligations No. 6098 (the "TCO") entitled "Non-Competition". According to this article, the employee may undertake not to compete with the employer after the termination of the employment agreement.

Özdirekcan Dündar Şenocak Ak
13.03.2024

İş Sözleşmelerinde Rekabet Etme Yasağı

Günümüzde yoğunlaşan ticari rekabet ortamı, işletmeleri başka rakip veya rakip olmayan işletmelerden, daha avantajlı çalışma koşulları teklif ederek nitelikli ve kilit personel transfer etmeye yönlendirmektedir. Buna mukabil, bu tip transferlerin önüne geçmeyi amaçlayan işletmelerin, nitelikli ve kilit personelleriyle rekabet etme yasağı ihtiva eden iş sözleşmeleri akdetmelerine sıklıkla rastlanmaktadır.

Özdirekcan Dündar Şenocak Ak
07.03.2024

Yabancı Hakem veya Mahkeme Kararlarının Tenfizinde Arabuluculuğun Dava Şartı Olup Olmadığına Dair İnceleme

Uluslararası ticari ilişkilerde, sınır ötesi anlaşmazlıkların çözümü ve çözüme ilişkin ilamın icrası kapsamlı ve farklı hukuki usullerin uygulanmasını gerektirebilmektedir. Nitekim uluslararası ticari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar, sözleşmenin taraflarının tabiiyetinde bulunduğu ülkelerden birinin ulusal mahkemelerinde çözümlenebileceği gibi uluslararası hukuki çözüm yollarından biri olan tahkim yargılamasına da konu edilebilir.

Özdirekcan Dündar Şenocak Ak
06.03.2024

İşe İade Davasının Reddine Karar Verilmesi Halinde Mahkeme Tarafından Feshin Geçerli veya Haklı Nedene Dayandığına Dair Değerlendirme Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı İncelemesi

İşçi ile işveren arasındaki belirsiz süreli iş sözleşmesinin, işveren tarafından haklı veya geçerli nedenle feshedilmesi halinde; işe iade davasının şartlarının bulunmakta (işçinin işveren nezdinde en az 6 ay çalışmış olması ve işveren nezdinde en az 30 işçinin çalışmakta olması) ise, işçiler tarafından işe iade davasının açılması gündeme gelmektedir.

Ozay Law Firm
03.03.2024

Is the Enforcement of Foreign Judgements and Arbitral Awards Subject to Mandatory Mediation?

In international business, settling cross-border disputes and enforcing foreign judgements require the use of various and extensive legal procedures. Disputes arising out of international commercial agreements give rise to two types of legal remedies for disputes: going to the national courts of one of the states where the parties are based, or initiating arbitration proceedings, which is an international legal remedy.

Özdirekcan Dündar Şenocak Ak
28.02.2024

İşçiden Alınan İbranamenin Geçerlilik Koşulları

İşçiden alınan ibraname, işçinin işverenden olan alacaklarından yazılı olarak feragat etmesi veya bu alacakların ödendiğine dair bir belge imzalaması anlamına gelir. İşveren, işçiden tazminat gibi alacak haklarından vazgeçmesini veya bu hakların ödendiğinin belirtilmesi için işçiden ibraname talep edebilir. Ancak işçinin bu belgeyi imzalamadan önce haklarını ve sonuçlarını dikkatlice değerlendirmesi gerektiği kadar işverenin de sürecin doğru yürütülmesine dikkat etmesi büyük önem taşır.

GLED Partners
21.02.2024

İşçinin Askerlik Sebebiyle İş Sözleşmesini Feshi ve Askerlik Dönüşünde İş Yerine Başvurma Hakkı

Mevzuat gereği Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı erkekler askerlik ödevini yerine getirmekle yükümlü olup bu ödevin çalışma hayatına etkileri dolayısıyla çoğu zaman gerek askerlik sebebiyle işten ayrılma gerekse askerlik sonrasında işyerine yeniden başvuru aşamalarında uyuşmazlıklar doğabilmektedir. Kanun koyucunun yakın zamanda askerlik sisteminde kalıcı hale getirdiği bedelli askerlik uygulaması sonrasında bu tür uyuşmazlıklarda artış yaşandığı da görülmektedir.

Ozay Law Firm
09.02.2024

The Draft Law on the Amendment of The Unemployment Insurance Law and Certain Other Laws Has Been Accepted by the General Assembly of the Grand National Assembly of Turkey and Has Become Law

The Law on the Amendment of the Unemployment Insurance Law and Certain Other Laws was published in the Official Gazette numbered 32449 and dated 03.02.2024. The following contains comprehensive information about the new rules, which are intended to support both employees and employers.

Özdirekcan Dündar Şenocak Ak
06.02.2024

Can Employers Use Retina or Fingerprint Recognition for Attendance Tracking?

Many employers have started using fingerprint recognition and retina recognition as a way of attendance tracking in the last decade. However, as Personal Data regulations worldwide get stricter with time, employers are starting to realize their role as a data controller comes with its own trials and tribulations. One such problem may be resolved by accumulating accurate knowledge of the regulations surrounding the issue within Turkish jurisdiction.

GLED Partners
05.02.2024

Ücret Bordrolarının Çalışanlara KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Aracılığıyla Tebliğ Edilmesi ve Delil Niteliği

Çok sayıda çalışana sahip olan ve/veya yönetim merkezinden uzak çalışılan işyerlerinde, işverenlerin yasal mevzuat gereği çalışanları yazılı olarak bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi zorlaşmakta ve işverenlerin yükü her geçen gün artmaktadır. Dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte işverenlerin bildirim yükümlülüklerini elektronik ortamda yerine getirip getiremeyecekleri tartışma konusu olmaktadır.

GLED Partners
29.01.2024

Türk İş Hukukunda Alt İşverenlik İlişkisi ve Geçici İş İlişkisinin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi

4857 sayılı İş Kanunu’nun (“İş Kanunu”) 7. maddesinde düzenlenen geçici iş ilişkisi ve 2. maddesinde düzenlenen alt işverenlik ilişkisi; üçlü yapıları gereği sıklıkla karşılaştırılan ve işçi ile işverenler arasında uyuşmazlıklara konu edilen, Türk İş Hukuku’nun önem arz eden iş ilişkileri arasındadır. İşbu çalışmamızda, bu iki kurum temel anlamda ele alınarak geçerli olarak kurulmalarına ilişkin aranan koşullara değinilecek ve mesleki anlamda geçici iş ilişkisi ve alt işverenlik ilişkisi kavramları incelenecek olup; sonrasında her iki ilişkiye dair karşılaştırmalı bir hukuki değerlendirmeye yer verilecektir.

GLED Partners
12.01.2024

Türkiye’de Çalışanlara Sağlanan Hisse Opsiyon Planları

Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’deki birtakım şirketler de nitelikli işgücünü ellerinde tutabilmek için çalışanlarına şirket hisselerinden pay verme (hisse opsiyonu sunma) yöntemini tercih etmektedir.

GLED Partners
12.12.2023

Financial Assistance Provided to Employees

It is a common practice for Turkish employers to offer financial assistance to employees in need. This assistance is in the form of a payment made to the employee before the salary date, or separate from the salary. It is made at the request of the employee and is considered a loan. The amounts paid to the employee are repaid to the employer through deductions from the employee's salary, or the parties may agree on a different payment plan. The nature of such payments, their repayment or deduction from salary by the employer can often result in disputes.

Özdirekcan Dündar Şenocak Ak
11.12.2023

İşçiye Ücret Avansı veya Borç Verilmesi

İşyeri uygulamalarında, finansal açıdan ihtiyacı olan işçiye, daha sonra geri ödemesi veya hak ve alacaklarından mahsup edilmesi karşılığında işvereni tarafından finansal destek ödemeleri yapıldığına sıkça rastlanmaktadır. Bahse konu ödemelerin niteliği, geri ödenmesi veya işçilik alacaklarından işveren tarafından mahsup edilmesi zaman zaman uyuşmazlıklara konu edilmektedir.

Özdirekcan Dündar Şenocak Ak
27.11.2023
Load More
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent