Insights Tax

Gerçek Faydalanıcı (UBO) Bildirimi Hakkında Hatırlatmalar

13 Temmuz 2021 tarihli ve 31540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 529) ile kurumlar vergisi mükellefleri ve diğer bazı kişilere “gerçek faydalanıcı” bilgisini bildirme yükümlülüğü getirilmiş olup, söz konusu yükümlülük halen geçerliliğini korumaktadır.

Ozbilen Aykut Attorney Partnership
28.06.2024

Reminders Regarding the Ultimate Beneficial Owner (UBO) Notification

With the General Communiqué on the Tax Procedure Law (Serial No: 529), published in the Official Gazette dated July 13, 2021, and numbered 31540, corporate tax taxpayers and certain other persons are obliged to report the "ultimate beneficial owner" information, and this obligation remains in effect.

Ozbilen Aykut Attorney Partnership
27.06.2024

Anayasa Mahkemesi’nden Ek Vergi Düzenlemesine İlişkin Önemli Karar

Anayasa Mahkemesi (“AYM“), 14 Mart 2024 tarih ve E. 2023/169, K. 2024/82 sayılı kararı ile 12 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un ek vergiye ilişkin düzenleme içeren 10/27. maddesini Anayasa’ya uygun bulmuş ve ilgili kanun maddesinin iptali talebini oybirliği ile reddetmiştir. Karar, 19 Nisan 2024 tarih ve 32522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Esin Attorney Partnership
05.05.2024

Important Decision From the Constitutional Court on One-Time Additional Tax

The Constitutional Court of the Republic of Türkiye, through Decision No. E. 2023/169, K. 2024/82, dated 14 March 2024, ruled that Article 10/27 of the Law No.

Esin Attorney Partnership
02.05.2024

Damga Vergisi Kanun Genel Tebliği (Seri No: 69) Hakkında Bilgi Notu

27.01.2024 tarih ve 32442 sayılı Resmî Gazete’de Damga Vergisi Kanun Genel Tebliği (Seri No: 69) (“Tebliğ”) yayımlanmıştır. İlgili Tebliğ uyarınca 7491 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 21 inci maddesiyle 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliğe ilişkin açıklamalar getirilmiştir.

Ozbilen Aykut Attorney Partnership
31.01.2024

Information Note Regarding the General Communiqué on the Stamp Duty Law (Serial No: 69)

On 27.01.2024 dated and 32442 numbered Official Gazette, General Communiqué on the Stamp Tax Law (Serial No: 69) (“Communiqué”) was published. Pursuant to the Communiqué, explanations have been made regarding the amendment made to the Stamp Tax Law No. 488 with Article 21 of the Law No. 7491 on the Amendment of Certain Laws and Decree Laws.

Ozbilen Aykut Attorney Partnership
30.01.2024

Anayasa Mahkemesi’nden Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Önemli Karar

Anayasa Mahkemesi (“AYM“), 30 Kasım 2023 tarih ve E. 2023/105 K. 2023/208 sayılı kararı (“AYM Kararı” veya “Karar“) ile 2021 yılı için enflasyon düzeltmesi yapılmayacağına yönelik kanun düzenlemesini iptal etti. Karar, 16 Ocak 2024 tarih ve 32431 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup; Karar’da yürürlük tarihi ile ilgili özel bir belirleme yapılmadığından itiraz konusu kanun düzenlemesi 16 Ocak 2024 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırıldı.

Esin Attorney Partnership
25.01.2024

Important Decision from the Constitutional Court on Inflation Adjustment

In its decision No. E. 2023/105 K. 2023/208 dated 30 November 2023 (“Constitutional Court Decision” or “Decision“), the Constitutional Court of the Republic of Türkiye (“Constitutional Court“) annulled the regulation stating that inflation adjustment will not be made for 2021. The Decision was published in the Official Gazette numbered 32431 on 16 January 2024, and since the Decision does not make a special determination regarding the effective date, the related regulation has been abolished as of 16 January 2024.

Esin Attorney Partnership
23.01.2024

7491 Sayılı Kanun’un Vergiye İlişkin Önemli Düzenlemeleri

28 Aralık 2023 tarih ve 32413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7491 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“7491 Sayılı Kanun“) ile vergi mevzuatında önemli değişiklikler yapıldı.

Esin Attorney Partnership
07.01.2024

Türkiye: Law No. 7491 makes Significant Tax Amendments

The amendments expand the scope of income tax exemption for social media content production and mobile application development, introduce new tax exemptions for dividends received from abroad, increase the deduction rate applied to income received for services provided abroad, apply inflation adjustment to banks and financial institutions, abolish the lump-sum expense application in exports, and extend the deadlines for the submission of VAT Return No. 2 and payment of reverse-charge VAT. This alert covers the significant amendments made by Law No. 7491.

Esin Attorney Partnership
02.01.2024

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Hakkında Bilgi Notu

Kurumların 31/3/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 31/12/2023 tarihine kadar Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk Lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır.

Ozbilen Aykut Attorney Partnership
01.08.2023

7456 sayılı 06/02/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 15.07.2023 Tarihli Resmî Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi.

7456 sayılı Kanun’un 21. maddesi ile genel kurumlar vergisi oranı %20’den %25’e çıkarılmıştır. Bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kazançları için uygulanan %25 oranı ise %30’a çıkarılmıştır.

Ozbilen Aykut Attorney Partnership
21.07.2023

The Law No. 7456 on Amendment of Certain Laws and the Decree Law No. 375 on the Additional Motor Vehicles Tax for the Compensation of the Economic Losses Caused by the Earthquake Disaster enters into force by publishing in the Official Gazette dated July 15, 2023

The noteworthy tax-related amendments to Law No. 7456 encompass the upward adjustment of the general corporate income tax rate, escalating from 20% to 25% for the majority of entities and further increasing to 30% for specific designated entities. Additionally, the corporate income tax discount rate applicable to exporting corporations experiences an elevation from 1 point to 5 points. The abrogation of corporate tax and value-added tax (VAT) exemptions pertains to real estate transactions conducted by corporations. Moreover, the elimination of tax-free transfers of immovable properties through partial spin-off is mandated. The exemption previously granted for income derived from certain funds is abolished. Furthermore, the introduction of an additional motor vehicle tax is enacted. These legislative changes shall become effective commencing October 1, 2023.

Ozbilen Aykut Attorney Partnership
19.07.2023

Vergi Artışı Öngören Yeni Yasal Düzenlemeler!

Kahramanmaraş ve Hatay'daki depremlerin kamu finansmanına olan etkisi vergi düzenlemelerine yol açıyor. Yeni düzenlemeler arasında kurumlar vergisi oranlarının artırılması, taşınmaz satışlarına ve yatırım fonlarına ilişkin vergi istisnalarının kaldırılması yer alıyor. Ayrıca KDV oranları, maktu harç tutarları ve BSMV oranları da artırıldı. Mükelleflerin bu düzenlemeleri dikkatlice takip etmeleri ve finansal planlamalarını buna göre yapmaları önemlidir.

Esin Attorney Partnership
10.07.2023

New Regulations Increasing the Tax Burden!

In response to the public financing needs resulting from earthquakes in Kahramanmaraş and Hatay, several tax-related regulations have been introduced. The regulations include an increase in VAT rates, fixed charges, and the banking and insurance transactions tax. Additionally, the Draft Law proposes an increase in the corporate income tax rate, the repeal of certain exemptions, and the exclusion of real estate from partial demerger provisions. Taxpayers should closely monitor these regulations to understand and manage their increased tax burdens.

Esin Attorney Partnership
10.07.2023

Yeni Vergisel Düzenlemeler Resmi Gazetede Yayımlandı

Yeni düzenlemelerle vergi mevzuatında değişiklikler yapıldı. KDV oranı %18 olan ürünlerde %20'ye, %8 olan ürünlerde ise %10'a yükseltildi. Sabun, şampuan, deterjan gibi ürünlerin KDV oranı da %8'den %20'ye çıkarıldı. Tüketici kredilerindeki BSMV oranı %10'dan %15'e yükseltildi. Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı artırıldı. Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 artış yapıldı. Şans oyunlarında vergi oranları da yükseltildi. Halka kapalı şirketlerin hisse geri alımlarında stopaj oranı tekrar %15'e çıkarıldı.

Ozbilen Aykut Attorney Partnership
08.07.2023

06/02/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Önemli Değişiklikler İçermektedir

Teklif, kurumlar vergisi oranında artış, kurumlar vergisi indirim oranında değişiklik, kurumlar vergisi ve KDV istisnasının kaldırılması, kısmi bölünme yoluyla taşınmaz devri uygulamasının sonlandırılması, bazı fonlara tanınan kurumlar vergisi istisnasının kaldırılması, ek motorlu taşıtlar vergisinin getirilmesi gibi önemli değişiklikleri içermektedir.

Ozbilen Aykut Attorney Partnership
08.07.2023

The Omnibus Bill on the Amendment of Certain Laws and the Decree Law No. 375 on the Additional Motor Vehicles Tax for the Compensation of the Economic Losses Caused by the Earthquake Disaster that Occurred on February 6, 2023 Contains Important Changes

The Omnibus Bill proposes amendments to tax laws, including an increase in the corporate income tax rate from 20% to 25% and up to 30% for certain entities. The corporate tax and VAT exemption for real estate sales by corporations will be abolished. Immovable property transfers through partial spin-off at book value will no longer be tax-free. The exemption for dividends from mutual fund shares and income from participation shares return is abolished. Additional Motor Vehicle Tax will be introduced for vehicles registered until December 31, 2023. Other provisions include powers granted to the President for the Recycling Participation Fee and Special Consumption Tax rate determination.

Ozbilen Aykut Attorney Partnership
08.07.2023

Finans Merkezi Mi, Cazibe Merkezi Mi? - DIFC ve IFC Üzerine Bir Karşılaştırma

Hem Dubai Uluslararası Finans Merkezi hem de İstanbul Finans Merkezi finansal altyapılarını geliştirme konusunda önemli adımlar atmaya çalışmaktadır. DIFC daha yerleşik bir düzenleyici çerçeveye, bir dizi teşvike ve çok çeşitli katılımcı tabanına sahipken, İstanbul Finans Merkezi düzenleyici çerçevesini geliştirmeye devam etmekle birlikte işletmeleri çekmek için iyi bir konuma sahiptir. Nihayetinde, her iki merkezin de başarısı, işletmeleri çekme ve kendilerini kendi ülkelerinde ve küresel ekonomide finans ve iş merkezi olarak konumlandırma becerilerine bağlı olacaktır.

Ozbilen Aykut Attorney Partnership
09.06.2023

Harçlar Kanunu'nda Değişikliğe İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

04.05.2023 tarih ve 32180 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 05.04.2023 tarih ve 2023/48 E. 2023/72 K. sayılı Anayasa Mahkemesi kararı uyarınca; 492 sayılı Harçlar Kanunu Madde 36/1, Anayasa’ya aykırı olması nedeniyle kaldırılmıştır.

Ozbilen Aykut Attorney Partnership
06.05.2023
Load More
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent