Menu

  Insights Tax

  5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Hakkında Bilgi Notu

  Kurumların 31/3/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 31/12/2023 tarihine kadar Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk Lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır.

  7456 sayılı 06/02/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 15.07.2023 Tarihli Resmî Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi.

  7456 sayılı Kanun’un 21. maddesi ile genel kurumlar vergisi oranı %20’den %25’e çıkarılmıştır. Bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kazançları için uygulanan %25 oranı ise %30’a çıkarılmıştır.

  The Law No. 7456 on Amendment of Certain Laws and the Decree Law No. 375 on the Additional Motor Vehicles Tax for the Compensation of the Economic Losses Caused by the Earthquake Disaster enters into force by publishing in the Official Gazette dated July 15, 2023

  The noteworthy tax-related amendments to Law No. 7456 encompass the upward adjustment of the general corporate income tax rate, escalating from 20% to 25% for the majority of entities and further increasing to 30% for specific designated entities. Additionally, the corporate income tax discount rate applicable to exporting corporations experiences an elevation from 1 point to 5 points. The abrogation of corporate tax and value-added tax (VAT) exemptions pertains to real estate transactions conducted by corporations. Moreover, the elimination of tax-free transfers of immovable properties through partial spin-off is mandated. The exemption previously granted for income derived from certain funds is abolished. Furthermore, the introduction of an additional motor vehicle tax is enacted. These legislative changes shall become effective commencing October 1, 2023.

  Vergi Artışı Öngören Yeni Yasal Düzenlemeler!

  Kahramanmaraş ve Hatay'daki depremlerin kamu finansmanına olan etkisi vergi düzenlemelerine yol açıyor. Yeni düzenlemeler arasında kurumlar vergisi oranlarının artırılması, taşınmaz satışlarına ve yatırım fonlarına ilişkin vergi istisnalarının kaldırılması yer alıyor. Ayrıca KDV oranları, maktu harç tutarları ve BSMV oranları da artırıldı. Mükelleflerin bu düzenlemeleri dikkatlice takip etmeleri ve finansal planlamalarını buna göre yapmaları önemlidir.

  New Regulations Increasing the Tax Burden!

  In response to the public financing needs resulting from earthquakes in Kahramanmaraş and Hatay, several tax-related regulations have been introduced. The regulations include an increase in VAT rates, fixed charges, and the banking and insurance transactions tax. Additionally, the Draft Law proposes an increase in the corporate income tax rate, the repeal of certain exemptions, and the exclusion of real estate from partial demerger provisions. Taxpayers should closely monitor these regulations to understand and manage their increased tax burdens.

  Yeni Vergisel Düzenlemeler Resmi Gazetede Yayımlandı

  Yeni düzenlemelerle vergi mevzuatında değişiklikler yapıldı. KDV oranı %18 olan ürünlerde %20'ye, %8 olan ürünlerde ise %10'a yükseltildi. Sabun, şampuan, deterjan gibi ürünlerin KDV oranı da %8'den %20'ye çıkarıldı. Tüketici kredilerindeki BSMV oranı %10'dan %15'e yükseltildi. Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı artırıldı. Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 artış yapıldı. Şans oyunlarında vergi oranları da yükseltildi. Halka kapalı şirketlerin hisse geri alımlarında stopaj oranı tekrar %15'e çıkarıldı.

  06/02/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Önemli Değişiklikler İçermektedir

  Teklif, kurumlar vergisi oranında artış, kurumlar vergisi indirim oranında değişiklik, kurumlar vergisi ve KDV istisnasının kaldırılması, kısmi bölünme yoluyla taşınmaz devri uygulamasının sonlandırılması, bazı fonlara tanınan kurumlar vergisi istisnasının kaldırılması, ek motorlu taşıtlar vergisinin getirilmesi gibi önemli değişiklikleri içermektedir.

  The Omnibus Bill on the Amendment of Certain Laws and the Decree Law No. 375 on the Additional Motor Vehicles Tax for the Compensation of the Economic Losses Caused by the Earthquake Disaster that Occurred on February 6, 2023 Contains Important Changes

  The Omnibus Bill proposes amendments to tax laws, including an increase in the corporate income tax rate from 20% to 25% and up to 30% for certain entities. The corporate tax and VAT exemption for real estate sales by corporations will be abolished. Immovable property transfers through partial spin-off at book value will no longer be tax-free. The exemption for dividends from mutual fund shares and income from participation shares return is abolished. Additional Motor Vehicle Tax will be introduced for vehicles registered until December 31, 2023. Other provisions include powers granted to the President for the Recycling Participation Fee and Special Consumption Tax rate determination.

  Finans Merkezi Mi, Cazibe Merkezi Mi? - DIFC ve IFC Üzerine Bir Karşılaştırma

  Hem Dubai Uluslararası Finans Merkezi hem de İstanbul Finans Merkezi finansal altyapılarını geliştirme konusunda önemli adımlar atmaya çalışmaktadır. DIFC daha yerleşik bir düzenleyici çerçeveye, bir dizi teşvike ve çok çeşitli katılımcı tabanına sahipken, İstanbul Finans Merkezi düzenleyici çerçevesini geliştirmeye devam etmekle birlikte işletmeleri çekmek için iyi bir konuma sahiptir. Nihayetinde, her iki merkezin de başarısı, işletmeleri çekme ve kendilerini kendi ülkelerinde ve küresel ekonomide finans ve iş merkezi olarak konumlandırma becerilerine bağlı olacaktır.

  Harçlar Kanunu'nda Değişikliğe İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

  04.05.2023 tarih ve 32180 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 05.04.2023 tarih ve 2023/48 E. 2023/72 K. sayılı Anayasa Mahkemesi kararı uyarınca; 492 sayılı Harçlar Kanunu Madde 36/1, Anayasa’ya aykırı olması nedeniyle kaldırılmıştır.

  Kurumların 31.03.2023 Tarihli Bilançolarındaki Yabancı Paralara İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı

  Kurumların 31.03.2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paraların 2022 yılı sonuna kadar Türk lirasına dönüştürülmesi ve dönüşümle elde edilen Türk lirası varlığın en az 3 (üç) ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirilmesi gerekmekte olup bu durumda, bu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesna tutulmuştur.

  154 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri'nde Değişiklik

  Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 25 Nisan 2023’te yayımlanan 154 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile muhtasar ve prim hizmet, konaklama vergisi ve damga vergisi, kurumlar vergisi, geri kazanım katılım payı beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ile Ba-Bs formları, e-defterler ve elektronik defter beratlarına ilişkin sürelerde değişiklik yapılmıştır.

  Hisse Alımına Yönelik Borcun İştirake Nakline (Debt Push Down) Vergi Avantajı Tanındı!

  12 Mart 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile iştirak hissesi alımına yönelik kredi borcunun vergisiz birleşme sonrasında iştirak edilen şirkete nakli halinde, söz konusu borca ilişkin finansman giderinin kurumlar vergisi matrahından indirimine imkan tanındı.

  Significant Tax Advantage Introduced for Debt Pushdown

  Law No. 7440 on Restructuring of Certain Receivables and Amendments to Certain Laws, published in the Official Gazette dated 12 March 2023, allows financing costs incurred for the share purchase to be deducted from the corporate income tax base at the acquired company if the loan is transferred to that company through a merger.

  7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında Bilgi Notu

  12.03.2023 tarih ve 32130 sayılı Resmî Gazete’de, vergi af yasası olarak da anılan 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun yayımlanmıştır.

  Yeni Vergi Affı Yürürlüğe Girdi

  Vergi alacakları da dahil olmak üzere çeşitli kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması, matrah artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi ve bazı kurumlar vergisi mükelleflerine ek vergi ihdas edilmesine dair hükümleri içeren 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 12 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  Bazı Kurumlar Vergisi Mükelleflerine Tek Seferlik Ek Vergi Getirildi!

  12 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kurum kazancının tespitinde istisna ve indirimden yararlanan kurumlar vergisi mükelleflerine yönelik tek seferlik bir ek vergi getirildi.

  New Tax Amnesty Comes Into Effect

  Law No. 7440 on Restructuring of Certain Receivables and Amending Certain Laws, which includes provisions regarding the restructuring of various public receivables, including tax receivables, tax base increase and business records correction and imposes additional tax on certain corporate taxpayers, has come into effect by being published in the Official Gazette dated 12 March 2023.

  One-Time Additional Tax Introduced for Certain Corporate Taxpayers

  Law No. 7440 on Restructuring of Certain Receivables and Amendments to Certain laws, published in the Official Gazette dated 12 March 2023, introduced a one-time additional tax for certain corporate taxpayers that benefit from certain exemptions and deductions in the calculation of their corporate income tax base.

  Gümrük Alacaklarına Yeniden Yapılandırma

  Gümrük alacakları da dahil olmak üzere çeşitli kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına dair hükümleri içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (“Kanun Teklifi”), 27 Ocak 2023 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Seçim takvimi de göz önüne alındığında Kanun Teklifi’nin Şubat ayı ortasına kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor.