Insights ESG, Sustainability and Impact Investing

One Step Ahead in Sustainability and Supply Chains: Corporate Sustainability Due Diligence

The Corporate Sustainability Due Diligence Directive (“CSDDD”) was published in the Official Journal of the European Union on 5 July 2024, after a long legislative process and intense debates.

Moroğlu Arseven
16.07.2024

Türkiye’de Karbon Piyasaları

Türkiye, iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadele etmeye ve sera gazı emisyonlarını azaltmaya çalışmaktadır. Bu kapsamda 2009 yılında Kyoto Portokolü’ne, 2021 tarihinde Paris İklim Anlaşması’na taraf olmuş ve akabinde 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefini açıklamıştır.

Gen Temizer
04.07.2024

Carbon Markets in Türkiye

Türkiye is attempting to combat negative impacts of climate change and reduce greenhouse gas emissions.

Gen Temizer
02.07.2024

Kurumsal Sürdürülebilirlik Durum Tespiti Direktifi Avrupa Birliği Tarafından Kabul Edildi

Kurumsal Sürdürülebilirlik Durum Tespiti Direktifi (“CSDDD”), belirli Avrupa Birliği (“AB”) şirketleri ve AB›de faaliyet gösteren AB dışı şirketler için geçerlidir.

Gen Temizer
02.07.2024

Corporate Sustainability Due Diligence Directive Adopted by the European Union

The Corporate Sustainability Due Diligence Directive (“CSDDD”) applies to certain European Union (“EU”) companies and non-EU companies operating in the EU. It aims to improve corporate governance by integrating human rights and environmental risk management, including those arising from value chains, and mitigation processes with corporate strategies.

Gen Temizer
01.07.2024

The Rising Importance of ESG Due Diligence

Due to the ever-expanding scope of reporting obligations and the ambitious targets set by companies to align with global trends and stay competitive, companies have long been required to conduct due diligence (“DD”) to assess and advance their compliance with Environmental, Social and Governance (“ESG”) concerns in their internal operations and activities.

EGE Attorneys at Law
06.06.2024

Yeşil Finansmana İlişkin Soru Cevaplar

Sürdürülebilirlik kavramının iş dünyasının en önemli gündem maddelerinden biri haline gelmesiyle birlikte, sürdürülebilirlik ile ilgili hedeflere ulaşmada en önemli araçlardan olan yeşil finansman kavramına verilen önem de her geçen gün artmaktadır.

DL Attorneys at Law
05.06.2024

Sıfır Atık Sisteminin Uygulanmasının Takibine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Yayımlandı

1 Nisan 2024 tarihli ve 2024/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 2 Nisan 2024 tarihli ve 32508 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Moroğlu Arseven
31.05.2024

The Presidential Circular on Monitoring the Implementation of the Zero-Waste System has been Published

The Presidential Circular dated 1 April 2024, and numbered 2024/4, published in the Official Gazette, dated 27 March 2024 and numbered 32502, introduced the Regulation, which came into force.

Moroğlu Arseven
30.05.2024

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarının ve Uygulama Kapsamının Belirlenmesi

Kamu Gözetimi Kurumu (“KGK”), Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Vakfı’nın (“IFRS” - International Financial Reporting Standards) global sürdürülebilirlik raporlama standartlarının geliştirilmesi adına kurduğu Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (“ISSB” - International Sustainability Standards Board) 26 Haziran 2023 tarihinde yayınladığı şirketlerin ve yatırımcıların sürdürülebilirlik konusundaki açıklamalarını sermaye piyasaları için tek ve küresel bir temelde sunmalarına olanak tanıyacak IFRS S1 ve IFRS S2 isimli uluslararası standartları benimseme kararı aldı.

DL Attorneys at Law
28.05.2024

Avrupa Birliği'nde Kurumsal Sürdürülebilirlik Durum Tespiti Direktifi İçin Yürütülen Mücadelede Sona Gelindi!

Çevresel sürdürülebilirlik ile temel hak ve özgürlüklere saygı hedeflerine yalnızca devletlerin pozitif müdahalesi ve kamusal alandaki çalışmaları ile sağlanamayacağı uzunca bir süredir yüzleşmek durumunda olduğumuz bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor.

Hergüner Bilgen Üçer Attorney Partnership
28.05.2024

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlaması Standartları Uygulama Kapsamı Belirlendi

Günümüzde, yatırımcılar karar alırken finansal tabloların yanı sıra başka birçok faktörü göz önünde bulundurmaktadır.

Hergüner Bilgen Üçer Attorney Partnership
28.05.2024

Scope of Implementation of Turkish Sustainability Reporting Standards is Determined

Today, investors consider many factors in addition to financial statements when making investment decisions. In light of developments in recent years, the importance of sustainability has grown as a result of increased sensitivities regarding environmental, social, and governance ("ESG") issues arising from the governance risks of businesses

Hergüner Bilgen Üçer Attorney Partnership
28.05.2024

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin İklim Değişikliğine İlişkin Verein Klimaseniorinnen Schweiz ve Diğerleri v. İsviçre Kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (“AİHM”) 09.04.2024 tarihli Verein KlimaSeniorinnen Schweiz ve Diğerleri v. İsviçre kararında (“Karar”) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (“AİHS”) 8. maddesinin hükümetleri iklim hedeflerine ulaşmak ve iklim değişikliğinin zararlı etkileriyle mücadele etmek için somut önlemler almaya zorunlu kıldığı sonucuna varmıştır.

EGE Attorneys at Law
05.05.2024

Kurumsal Sürdürülebilirlik Özen Yükümlülüğü Direktifi (CSDDD) Onaylandı

Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği (“AB”) içinde ve dışında belli ölçekteki büyük şirketleri kapsamı altına alan Kurumsal Sürdürülebilirlik Özen Yükümlülüğü Direktifi’nin (Corporate Sustainability Due Diligence Directive – “Direktif”) içeriği ve kapsamı hakkında 15 Mart 2024 tarihinde uzlaşmaya vardı. Direktif, AB’nin yüzde 65'ini temsil eden 15 ülkenin verdiği olumlu oylarla ve "nitelikli çoğunlukla" kabul edildi.

DL Attorneys at Law
08.04.2024

Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) Approved

The European Council achieved a consensus on 15 March 2024 related to the content and scope of the Corporate Sustainability Due Diligence Directive (“the Directive”) which applies to large companies of a certain size both inside and outside the European Union (“EU”). The Directive was approved with a “qualified majority” and positive votes by fifteen (15) countries representing the 65% of the EU.

DL Attorneys at Law
08.04.2024

Yeşil Dönüşüm Yolunda: Çevre Etiketi Sistemi

Çevre etiketi, hammadde sağlama aşamasından bertaraf aşamasına kadar olan süreçte çevresel etkileri azaltılmış ürünleri veya hizmetleri teşvik etmek ve tüketicilere doğru, yanıltıcı olmayan, bilimsel temelli bilgi sağlamak amacıyla kurulmuş gönüllü bir ödüllendirme sistemini temsil eden işarettir.

Moroğlu Arseven
08.04.2024

Foundations of a Sustainable Future - The G Factor in ESG (Environment, Social, Governance)

Environmental, social and governance factors (“ESG”) are important in assessing the sustainability performance of companies. The fact that companies, investors, and other stakeholders are aware of these issues and act in a sustainable manner is important not only for financial performance, but also for the longevity of companies and a sustainable future.

DL Attorneys at Law
18.03.2024

Sürdürülebilir Bir Geleceğin Temelleri - ESG'de G (Yönetişim) Faktörü

Şirketlerin sürdürülebilirlik performansını değerlendirmelerinde, çevresel, sosyal ve yönetişimsel - ÇSY (environment, social and governance - “ESG”) faktörleri kapsayan ESG faktörleri büyük bir önem taşımaktadır. Şirketlerin, yatırımcıların ve diğer paydaşların bu konuda bilgi sahibi olması ve sürdürülebilir adımlar atması, sadece finansal performansı değil, aynı zamanda şirketin daha uzun süreler varlık göstermesi ve sürdürülebilir bir gelecek için de önemli bir rol oynamaktadır.

DL Attorneys at Law
15.03.2024

Sürdürülebilir Bir Geleceğin Temelleri ESG'de S (Sosyal) Faktörü

Sürdürülebilirlik politikaları kapsamında iş dünyası, finansal performansın yanı sıra, şirketin toplumsal sorumluluklarını da göz önünde bulundurarak adım atmaktadır. Bu bağlamda işletmelerin sürdürülebilirlik konusunda performansını değerlendirmek adına çevresel, sosyal ve yönetişimsel - ÇSY (“ESG”) (uygulamadaki yaygın kullanım sebebiyle yazımızda ESG kelimesini kullanacağız) faktörleri değerlendirmek gerekmektedir.

DL Attorneys at Law
07.03.2024
Load More
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent