Insights ESG, Sustainability and Impact Investing

Kurumsal Sürdürülebilirlik Özen Yükümlülüğü Direktifi (CSDDD) Onaylandı

Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği (“AB”) içinde ve dışında belli ölçekteki büyük şirketleri kapsamı altına alan Kurumsal Sürdürülebilirlik Özen Yükümlülüğü Direktifi’nin (Corporate Sustainability Due Diligence Directive – “Direktif”) içeriği ve kapsamı hakkında 15 Mart 2024 tarihinde uzlaşmaya vardı. Direktif, AB’nin yüzde 65'ini temsil eden 15 ülkenin verdiği olumlu oylarla ve "nitelikli çoğunlukla" kabul edildi.

DL Attorneys at Law
08.04.2024

Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) Approved

The European Council achieved a consensus on 15 March 2024 related to the content and scope of the Corporate Sustainability Due Diligence Directive (“the Directive”) which applies to large companies of a certain size both inside and outside the European Union (“EU”). The Directive was approved with a “qualified majority” and positive votes by fifteen (15) countries representing the 65% of the EU.

DL Attorneys at Law
08.04.2024

Yeşil Dönüşüm Yolunda: Çevre Etiketi Sistemi

Çevre etiketi, hammadde sağlama aşamasından bertaraf aşamasına kadar olan süreçte çevresel etkileri azaltılmış ürünleri veya hizmetleri teşvik etmek ve tüketicilere doğru, yanıltıcı olmayan, bilimsel temelli bilgi sağlamak amacıyla kurulmuş gönüllü bir ödüllendirme sistemini temsil eden işarettir.

Moroğlu Arseven
08.04.2024

Foundations of a Sustainable Future - The G Factor in ESG (Environment, Social, Governance)

Environmental, social and governance factors (“ESG”) are important in assessing the sustainability performance of companies. The fact that companies, investors, and other stakeholders are aware of these issues and act in a sustainable manner is important not only for financial performance, but also for the longevity of companies and a sustainable future.

18.03.2024

Sürdürülebilir Bir Geleceğin Temelleri - ESG'de G (Yönetişim) Faktörü

Şirketlerin sürdürülebilirlik performansını değerlendirmelerinde, çevresel, sosyal ve yönetişimsel - ÇSY (environment, social and governance - “ESG”) faktörleri kapsayan ESG faktörleri büyük bir önem taşımaktadır. Şirketlerin, yatırımcıların ve diğer paydaşların bu konuda bilgi sahibi olması ve sürdürülebilir adımlar atması, sadece finansal performansı değil, aynı zamanda şirketin daha uzun süreler varlık göstermesi ve sürdürülebilir bir gelecek için de önemli bir rol oynamaktadır.

15.03.2024

Sürdürülebilir Bir Geleceğin Temelleri ESG'de S (Sosyal) Faktörü

Sürdürülebilirlik politikaları kapsamında iş dünyası, finansal performansın yanı sıra, şirketin toplumsal sorumluluklarını da göz önünde bulundurarak adım atmaktadır. Bu bağlamda işletmelerin sürdürülebilirlik konusunda performansını değerlendirmek adına çevresel, sosyal ve yönetişimsel - ÇSY (“ESG”) (uygulamadaki yaygın kullanım sebebiyle yazımızda ESG kelimesini kullanacağız) faktörleri değerlendirmek gerekmektedir.

07.03.2024

Foundations of a Sustainable Future - The S Factor in ESG (Environment, Social, Governance)

In the area of sustainability policy, companies are taking steps to address their social responsibility as well as their financial performance. In this context, it is necessary to evaluate the environmental, social, and governance (“ESG”) factors.

06.03.2024

European Green Deal Compliance Project Support

The Ministry of Trade stated that sustainability and green transformation will determine the rules of trade with the European Union, Turkey's most important partner, in the near future. Therefore, the Decision on the Amendment of the Decision on Export Incentives No. 8191 ("Decision No. 8191") was published in the Official Gazette numbered 32469 and dated 23.02.2024, in order to ensure that our country's exports are not negatively affected by this transformation process and that we do not lose export markets.

06.03.2024

Avrupa Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin en önemli partneri olan Avrupa Birliği ile ticaretin kurallarını, ilerleyen dönemde sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşümün belirleyeceği belirtildi. Ülkemiz ihracatının bu dönüşüm sürecinden olumsuz etkilenmemesi ve ihraç pazarlarını kaybetmemesi adına kapsamlı bir destek sağlanması amacıyla, 8191 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (“8191 sayılı Karar”) 23.02.2024 tarihinde 32469 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

06.03.2024

The Role of Trademarks in Promoting Sustainability

Sustainability is shaped around the obvious fact that the resources on Earth are finite. If we care about and strive to provide a thriving life for the coming generations without compromising our own needs, we should consume these resources conservatively. Consumers have recently demonstrated a rising interest in purchasing environmentally friendly products by their willingness to pay more for goods bearing eco-labels.

Moroğlu Arseven
26.02.2024

Sürdürülebilir Bir Geleceğin Temelleri ESG'de E (Environment - Çevre) Faktörü

Ülkeler, şirketler ve yatırımcılar nezdinde sürdürülebilirlik politikaları oldukça önemli ve öncelikli bir konu haline gelmiştir. İş dünyasının paydaşları bir şirketin başarısını değerlendirirken artık yalnızca finansal performansı değil, bununla birlikte şirketin çevresel, sosyal ve yönetişimsel - ÇSY (Environment, Social, Governance - “ESG”) uygulamalarını da dikkate almaktadır

20.02.2024

Foundations of a Sustainable Future the E Factor in ESG (Environment, Social, Governance)

Sustainability policies have become a critical and prioritized issue for countries, companies, and investors. In assessing the company’s success, stakeholders are no longer evaluate only the financial performance, but also consider its environmental, social, and governance (“ESG”) practices.

20.02.2024

Sürdürülebilirlik Raporlamalarında Yeni Bir Dönüm Noktası: Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu’nun (International Sustainability Standards Board) standartları dikkate alınarak hazırlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar, kurum, kuruluş ve işletmelerin sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanmasında esas alacakları TSRS 1 “Sürdürülebilirlikle İlgili Finansal Bilgilerin Açıklanmasına İlişkin Genel Hükümler” ile TSRS 2 “İklimle İlgili Açıklamalar” standartlarının uygulama kapsamını düzenlemektedir.

Moroğlu Arseven
28.01.2024

A New Milestone in Sustainability Reporting: Türkiye Sustainability Reporting Standards

The Decision on Türkiye Sustainability Reporting Standards issued by the Public Oversight, Accounting and Auditing Standards Authority by considering the standards of the International Sustainability Standards Board was published in the Official Gazette. The decision regulates the scope of application of TSRS 1 “General Provisions on Disclosure of Sustainability-Related Financial Information” and TSRS 2 “Climate-Related Disclosures” standards that institutions, organizations and entities will consider while preparing their sustainability reports.

Moroğlu Arseven
28.01.2024

Sürdürülebilirlik ve ESG’de Hukukun Rolü

Günümüzde iş dünyasının paydaşları yalnızca maddi performansa ve kazanca odaklanmayıp, bir ihtiyaç olan ve AB, G20 gibi organizasyonların gündeminde yer alan sürdürülebilir bir yaklaşım benimseyerek, çevresel, sosyal ve yönetişimsel faktörleri içeren ESG (ÇSY - Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) uygulamalarını ve bunların etkilerini dikkate almaya ve bu konuda faaliyet göstermeye başladı.

26.01.2024

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ve Uluslararası Kalkınma Birliği ile Akdedilen Karbon Piyasası Geliştirme Projesine İlişkin Hibe Anlaşması Yayımlandı

Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ve Uluslararası Kalkınma Birliği arasında karbon fiyatlandırma mekanizmalarının geliştirilmesi ve uygulanması ile buna yönelik uzmanlık ve kapasiteyi artırmak amacıyla akdedilen hibe anlaşması Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Moroğlu Arseven
12.01.2024

Yerli Emisyon Ticaret Sistemi’nin Esas ve Usullerini Düzenleyen Karbon Piyasalarının İşletilmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı Görüşe Sunuldu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Karbon Piyasalarının İşletilmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı görüşe sunulmuştur. Yönetmelik Taslağı ile Avrupa Birliği’nin 2003/87/EC Direktifi kapsamında kurulan AB Emisyon Ticaret Sistemi ile paralel olarak sera gazı emisyonu tahsisatlarının dağıtımı ve ticareti için karbon piyasalarının kurulması ve işletilmesi öngörülmektedir. Böylelikle sera gazı emisyonlarının uygun maliyetli ve ekonomik açıdan verimli bir şekilde azaltılması amaçlanmaktadır.

Moroğlu Arseven
12.01.2024

The Grant Agreement for the Carbon Market Development Project with the lnternational Reconstruction and Bank for Development and International Development Association has been published

In its decision dated September 7, 2023 and numbered 2023/1548, the Turkish Personal Data Protection Board (“Board”) evaluated a complaint regarding an employer submitting voice recordings of an employee to the court, in relation to a labor dispute.

Moroğlu Arseven
11.01.2024

Draft Regulation on the Operation of Carbon Markets Regulating the Principles and Procedures of the National Emissions Trading System Submitted for Opinion

The Energy Market Regulatory Authority opened the Draft Regulation on the Operation of Carbon Markets for consultation. The Draft Regulation envisages the establishment and operation of carbon markets for the issuance and trading of greenhouse gas emission allowances in parallel with the EU Emissions Trading System established under Directive 2003/87/EC of the European Union. Thus, it is aimed to reduce greenhouse gas emissions in a cost-effective and economically efficient manner.

Moroğlu Arseven
11.01.2024
Load More
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent