Menu

  Insights Media & Entertainment

  Türkiye'de Medya Sektöründe Yerli ve Yabancı Yatırımcı ve Girişimciler ile Devlet Destekleri ve Teşvikleri

  Türkiye'de medya sektörü, bilgi ve iletişimin hızla evrimleştiği bir çağda hem yerli hem de yabancı yatırımcı ve girişimciler için çeşitli ve dinamik bir alan haline gelmiştir. Türkiye’de medya sektöründe yerli ve yabancı yatırımcıları teşvik etmek ve rekabet avantajı sağlamak amacıyla çeşitli devlet destekleri ve teşvikler sunulmaktadır.

  Domestic and Foreign Investors and Entrepreneurs Along With Governmental Support and Incentives in the Media Sector in Türki̇ye

  In Türkiye, the media sector has become a diverse and dynamic field for both domestic and foreign investors and entrepreneurs in an age where information and communication are rapidly evolving. Various governmental support and incentives are provided to encourage domestic and foreign investors in the media sector and to provide a competitive advantage.

  Reklam Kurulunun Yeni Kılavuzu ve Sadakat Programlarına ilişkin Düzenleme

  Reklam Kurulu 1995 Tarihli 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda (Madde 17/1) Bakanlığa sadece öneride bulunan bir organ olarak şekillendirilmiş ise de 2013 tarihli 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile güçlendirilmiş ve yaptırım yetkisine sahip olmuştur. Şu anda Reklam Kurulu, Ticari reklam ve ilanda uyulması gereken ilkeleri belirleyerek bu ilkelere aykırı olan reklam ve ilanları durdurma, aynı yöntemle düzeltme veya para cezası verme hususlarında yetkili duruma getirilmiştir.

  İnternet Ortamında Yayın Yapan Kuruluşlara İlişkin Yeni RTÜK Düzenlemeleri

  13 Ocak 2024’te Resmî Gazete'de yayımlanan "Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve “Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar ile Platform ve Altyapı İşletmecilerinin Uymaları Gereken İdari ve Mali Şartlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”le (Yönetmelikler) internet ortamından yayın yapan kuruluşların lisans ve yetkilendirme süreçlerine ilişkin bazı önemli düzenlemeler yapıldı.

  Reklam Kurulu Tarafından Dijital Mecralarda Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Araştırma Raporunu Açıklandı!

  Reklam Kurulu (“Kurul”) “Dijital Tüketicinin Korunması Projesi/Faz I: Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar” adlı proje kapsamında “Dijital Mecralarda Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Araştırma Raporu” (“Rapor”) 12.01.2024 tarihli duyuru (“Duyuru”) ile yayınlandı. Rapor kapsamında yapılan araştırmalar ile dijital reklamcılık sektöründe tüketicilerin karşı karşıya kaldığı karanlık ticari tasarımlar gibi reklam ve uygulamalara ilişkin sorunları ortaya koymak ve sektörel farkındalığı artırmak hedeflenmiştir.

  The Advertising Board Announced Research Report on Advertising and Unfair Commercial Practices in Digital Channels!

  The Advertising Board (“Board”) has released the "Research Report on Digital Advertising and Unfair Commercial Practices" (“Report”) under the project titled “Digital Consumer Protection Project/Phase I: Advertising and Unfair Commercial Practices” in an announcement dated January 12, 2024 (“Announcement”).

  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Tarafından Getirilen Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi Notu

  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (“Üst Kurul”) tarafından 13 Ocak 2024 tarihli 32428 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan: i. Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar ile Platform ve Altyapı İşletmecilerinin Uymaları Gereken İdari ve Mali Şartlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“İdari ve Mali Şartlar Yönetmeliği”), ii. Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“İnternet Yönetmeliği”), iii. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Kablolu Yayın Yönetmeliği”); ve iv. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Uydu Yayın Yönetmeliği”) uyarınca medya sektörüne yönelik bir dizi yenilik ve düzenleme getirilmiştir.

  Tüketici Değerlendirmelerinde Yakın Takip Dönemi

  İnternet üzerinde yapılan alışverişlerde tüketici değerlendirmeleri büyük önem taşıyor. Bu değerlendirmeler sayesinde tüketicilerin satın almayı değerlendirdiği ürün ya da hizmetin özellikleri ile kalitesi bakımından ve müşteriye gösterdiği özen bakımından bir kanaat oluşturması mümkün olabiliyor.

  Information Note on Legislative Changes Introduced by the Radio and Television Supreme Council

  The Radio and Television Supreme Council (“Supreme Council”) introduced a number of provisions and amendments for the media sector in accordance with the below regulations published in the Official Gazette dated January 13, 2024, and numbered 32428.

  Aggravated Scrutiny for Consumer Reviews

  Consumer reviews are of great importance in online shopping as they enable consumers to form their opinion in terms of the features and quality of the products or services that they consider purchasing and the care and professionalism the sellers and providers present to consumers.

  Recent Developments in Türkiye’s Media Sector

  Please see below our brief note on the recent developments in the media sector in Türkiye. In summary, with the decision of the Radio and Television Supreme Council ("RTUK") dated December 28, 2023, satellite, wireless and internet broadcasting license fees and broadcast transmission authorization fees for 2024 have been redetermined.

  Kara Cuma İndirimleri: Reklamlara İlişkin Kurallar

  E-ticaretin katlanarak büyümesi tüketicilerin davranışlarını büyük ölçüde değiştirdiği için Kara Cuma (Black Friday) satışları, tüketicilerin yüksek indirim oranlarından "etkilendiği" bir olgu haline gelmiştir. Bu tür satışlar sırasında çevrimiçi alışverişte gerçekleşen artış, tüketici alışkanlıklarını önemli ölçüde şekillendirmiş ve tüketicilerin menfaatlerini korumaya yönelik yasal düzenlemelerin önemini göz önüne sermiştir.

  Black Friday Sales: What are the Rules?

  As the exponential growth of e-commerce has revolutionized consumer behavior, Black Friday sales have become a global phenomenon, where consumers are almost “influenced” by high discount rates. The increase in online shopping during such events has significantly shaped consumer habits, underscoring the crucial importance of enacting legislation to protect consumer rights and interests.

  Reklam Kurulu Yapay Zeka ile Oluşturulan Reklamları İnceliyor

  Gündelik yaşamı etkileyen teknolojik ilerlemeler ile ticari reklamların oluşturulma ve tüketicilere sunulma şekilleri de çeşitlilik göstermeye başladı. Bunun neticesinde ortaya çıkan sonuçlardan bir tanesi de yapay zeka ile oluşturulan ticari reklamlardır. Ticaret Bakanlığı, 13 Eylül 2023 tarihinde yayınladığı duyuru ile yapay zeka kullanılarak oluşturulan reklamları Reklam Kurulu’nun gündemine ilk defa almış bulunduğunu kamuoyu ile paylaşmıştır.

  Turkish Advertisement Board Examines Ads Created with AI

  As technological advances affect everyday life, the ways the commercial advertising is created and presented to consumers began to change as well. One of the results of this change is the emergence of commercial advertising created with artificial intelligence. On September 13, 2023, Ministry of Commerce informed the public with an announcement that for the first time on the Advertisement Board’s agenda, they had advertisements created using artificial intelligence.

  Anayasa Mahkemesi’nden Reklam Kurulu’nun Ceza Yetkisini Daraltan Karar

  Anayasa Mahkemesi, 13 Eylül 2023 tarihli kararı (2022/70 E. 2023/152 K.) ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 77. maddesi ile düzenlenen ticari reklam düzenlemelerine aykırı halinde Reklam Kurulu’nun uygulamakla yetkili olduğu erişim engeli yaptırımını iptal etmiştir. Karar, 27 Ekim 2023 tarihli Resmî Gazete ’de yayımlanmıştır.

  Constitutional Court’s Decision Restricts the Advertisement Board's Criminal Jurisdiction

  The Constitutional Court annulled the Article 77 of the Law No. 6502 on the Protection of Consumers ("Law"), which authorizes the Advertisement Board to impose access blocking sanctions on those who violate the commercial advertisement regulations.

  ChatGPT is Taken into Advertising Board's Consideration for the First Time

  At the Advertising Board (“Board”) meeting numbered 337 held on 12.09.2023, the Board ("Board") examined advertisements created through artificial intelligence programs for the first time. The Board determined that 3 advertisements created through ChatGPT violated the legislation and decided to impose sanctions.

  Significant Legislative Amendments for Immovable Property and Secondhand Motor Vehicle Websites

  The Ministry of Trade introduced significant amendments regarding the sale of immovable property and second-hand motor vehicles. Accordingly, the “Regulation Amending the Regulation on the Trade of Immovable Property” and the “Regulation Amending the Regulation on the Trade of Second-Hand Motor Land Vehicles” (Amendment Regulations) were published in the Official Gazette dated 31.08.2023. These amendments, which affect multiple laws, particularly the Protection of Personal Data and the Law on the Regulation of Electronic Commerce, are in parallel.

  Yapay Zeka İlk Defa Reklam Kurulunun Değerlendirmesine Alındı

  Reklam Kurulu (“Kurul”), 12.09.2023 tarihinde gerçekleştirilen 337 Sayılı Kurul toplantısında; ilk kez yapay zekâ programı aracılığıyla oluşturulan reklamları inceleme altına aldı. Kurul tarafından ChatGPT aracılığıyla oluşturulan 3 reklamın mevzuata aykırılık içerdiği tespit edilerek yaptırım uygulanmasına karar verildi.