Menu

  Insights E-Commerce

  Obligations under the Distance Contracts Regulation are Postponed

  On August 23, 2022, important regulations regarding sellers’ obligation to inform consumers’ preliminarily and consumers’ right of withdrawal were introduced (“Amendment”) in the Distance Contracts[1] Regulation, for which the effective date was determined to be January 1, 2024.

  Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde Yapılan Son Düzenlemeler

  Bilindiği üzere, 23 Ağustos 2022 tarihli ve 31932 sayılı Resmi Gazete’de Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmış olup Değişiklik Yönetmeliği ile, 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde yer alan düzenlemelere; bilhassa perakende sektörünü yakinen ilgilendiren mesafeli sözleşmeler bakımından aracı hizmet sağlayıcılarına yönelik düzenlemeler yapılmış, ön bilgilendirme yükümlülüğü ve cayma hakkına ilişkin ek düzenlemeler getirilmiştir.

  Tüketici Değerlendirmeleri: Reklam Kurulu'ndan Yeni Kılavuz

  Reklam Kurulu’nun 12 Eylül 2023 tarihli ve 337 sayılı toplantısında ilke kararı olarak kabul edilen Tüketici Değerlendirmeleri Hakkında Kılavuz (“Kılavuz”) 22 Eylül 2023 tarihinde Ticaret Bakanlığı web sitesinde yayınlandı[1]. Mevzuatımızda, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde[2] (“Yönetmelik”) 1 Şubat 2022 tarihinde yapılan değişiklikler ile tüketici değerlendirmelerine ilişkin bazı düzenlemeler getirilmiş durumdaydı.

  Anayasa Mahkemesinden E-Ticaret Şirketlerinin Coğrafi Veri Lisansı Alma Zorunluluğunu Etkileyen Önemli Bir Karar

  22.07.2022 tarihli bilgi notumuzda, “adres bilgisi işleyen e-ticaret firmalarının” faaliyetlerinin coğrafi veri mevzuatı kapsamında lisans yükümlülüğüne tabi olarak değerlendirildiği hususundaki açıklamalarımıza yer vermiştik. Bu tarihten sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından coğrafi veri izin ve lisanslarıyla ilgili değişiklikler devam etse de 04.10.2023 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi (“AYM”) kararı, bütün bunlara bir bariyer niteliğinde oldu.

  E-Ticaret Sitelerinde Ön Ödemeli Anonim Araçların Kabulü İçin Güven Damgası Şartı

  Bildiğiniz üzere e-ticaret sektöründe bir güvenlik ve hizmet kalitesi standardı oluşturulması amacıyla 06.06.2017 tarihinde Resmi Gazete’de Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) yayımlanmasıyla “güven damgası” sertifikası hayatımıza girmişti.

  E-Ticaretle İlgili Güncel Hukuki Gelişmeler

  Önemli olduğunu düşündüğümüz e-ticaretle ilgili güncel hukuki gelişmeleri aşağıdaki kısa özetler ve linklerde yer alan yazılarla bilginize sunuyoruz:

  Elektronik Ticaret Mevzuatındaki Güncel Gelişmeler - 2

  07 Temmuz 2022 tarihinde Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un (“Kanun”) değiştirilmesi ve bu doğrultuda Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’in (“Yönetmelik”) yürürlüğe girmesi ile elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların (“ETAHS”) ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların (“ETHS”) yükümlülükleri, elektronik ticarette haksız ticari uygulamalar, hukuka aykırı içerik, aracılık sözleşmesi, elektronik ticaret lisansı ve elektronik ticarete ilişkin diğer hususlar düzenlenmiştir. Söz konusu gelişmeler birçok tartışmayı beraberinde getirmesinin yanı sıra Danıştay'da, Yönetmelik için yürütmenin durdurulması istenmiş ve Anayasa Mahkemesi'nde ise Kanun'un ilgili hükümlerinin iptali için de iptal davası açılmıştı.

  Recent Developments in Turkish E-Commerce Legislation – 2

  On July 7, 2022, the Law on the Regulation of Electronic Commerce (“Law”) was amended. Accordingly, the Regulation on Electronic Commerce Intermediary Service Providers and Electronic Commerce Service Providers (“Regulation”) was published. In this regard, the obligations of electronic commerce intermediary service providers (“ETAHS”) and electronic commerce service providers (“ETHS”), unfair commercial practices in electronic commerce, illegal content, intermediation agreement, electronic commerce license and other issues related to electronic commerce are regulated.

  Elektronik Ticaret Mevzuatındaki Güncel Gelişmeler

  Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“Kanun”) 07.07.2022 tarihinde değiştirilmiştir. Bu doğrultuda da Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) Resmî Gazete’de yayınlanmıştır. İlgili Yönetmelik kapsamında elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların (“ETAHS”) ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların (“ETHS”) yükümlülükleri, elektronik ticarette haksız ticari uygulamalar, hukuka aykırı içerik, aracılık sözleşmesi, elektronik ticaret lisansı ve elektronik ticarete ilişkin diğer hususlar düzenlenmiştir.

  Recent Developments in Turkish E-Commerce Legislation

  The Law on Electronic Commerce was amended, and a Regulation on Electronic Commerce Intermediaries and Service Providers was published. It regulates obligations, unfair practices, licenses, and more. The Regulation faced debates and is under review by the Council of State and Constitutional Court. Pending decisions may impact e-commerce companies. If executed, provisions will require ETAHS and ETHS to get licenses, restrict advertising budgets, and prevent certain activities. The aim is fair competition, consumer protection, and preventing aggressive practices. The upcoming decisions will shape Turkish e-commerce legislation.

  Elektronik Ticaret Mevzuatında Sular Durulmuyor - Danıştay’dan Yürütmeyi Durdurma Kararı

  Değişikliklerle birlikte Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı olarak tanımlanan Pazaryeri İşletmecileri ile Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcı olarak tanımlanan Satıcılar, bir yandan getirilen değişikliklerin kendileri için ne gibi sonuçlar doğuracağını anlamaya çalışırken bir yandan da faaliyetlerini ve özellikle de e-ticaretle bağlantılı süreçlerle ilgili olarak akdettikleri sözleşmeleri bu mevzuat değişiklikleri ile birlikte getirilen yeni yükümlülüklere uyumlu hale getirmeye çalışıyorlardı. Nitekim önemli birçok yükümlülüğün yürürlük tarihi de geçtiğinden bu uygulama ve sözleşme değişikliklerinin birçoğu tamamlanmış oldu.

  Monetary Thresholds are Increased for the Service Providers in Electronic Commerce

  With a law published on the Official Gazette dated 07 July 2022 and numbered 31889, significant changes were made in the Law on the Regulation of Electronic Commerce with no. 6563 (“Law”). With the relevant amendment, the definitions of "electronic commerce service provider" and "electronic commerce intermediary service provider" and the obligations of these service providers were added to the Law. In addition, certain additional obligations were regulated for service providers exceeding the thresholds determined by the Law. The same Law also stated that the determined thresholds can be increased by half by the President in February 2023.

  Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar için Belirlenen Parasal Eşikler Arttırıldı

  07 Temmuz 2022 tarihli 31889 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan bir kanun ile 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da (“Kanun”) önemli değişiklikler yapılmıştı. İlgili değişiklikle, Kanun’a “elektronik ticaret hizmet sağlayıcı” ve “elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı” tanımları ve bu hizmet sağlayıcıların yükümlülükleri eklenmişti. Ayrıca, bu hizmet sağlayıcılar için Kanun’da farklı eşikler belirlenerek, belirlenen eşikleri aşan hizmet sağlayıcılar için birtakım ek yükümlülükler düzenlenmişti. Yine aynı Kanun’da, belirlenen eşiklerin Cumhurbaşkanı tarafından 2023 Şubat ayı içerisinde yarısına kadar arttırılabileceğine yer verilmişti.

  New Era for E-marketplaces and E-sellers/providers

  The Amendments to the Law on Electronic Commerce and the New Regulation on Electronic Commerce Intermediary Service Providers and Electronic Commerce Service Providers have entered into force in Turkey as of January 1, 2023. These impose significant obligations on e-marketplaces and e-commerce sellers/providers, with non-compliance resulting in administrative monetary fines of up to TRY 40 million. The obligations include providing identification information, establishing an internal communication system, complying with rules on receiving and confirming orders, removing unlawful content, obtaining an e-commerce license, and providing certain information required under the Tax Procedure Law. Additional obligations apply to operators and sellers/providers with a net transaction volume exceeding certain thresholds.

  Geographic Data License: What Does It Mean for E-Commerce Companies?

  Turkey has introduced new legislation concerning geographical data and geographical information systems (GIS). Companies processing geodata must obtain a permit or a licence, depending on the scope of their activity, and the legislation also requires software that is considered a GIS to be certified by the Ministry of Environment Urbanization and Climate Change. E-commerce firms which process address information countrywide may be subject to this legislation and required to obtain a Geodata license, employ a GIS specialist, and submit semiannual reports. Failure to obtain a Geodata permit or licence may result in an administrative fine or even a cessation of operation.

  Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da Önemli Değişiklikler

  Bilindiği gibi 7 Temmuz 2022 tarihli Resmî Gazete’de, çevrim içi ortamda pazar yeri işleten ve gerek bu pazar yerlerinde gerek kendi internet sitelerinde satış yapan kişiler yönünden çok önemli yükümlülükler getiren Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da (“Kanun”) yapılan değişiklikler (“Kanun Değişikliği”) yayımlanmıştı. Kanun Değişikliği ile getirilen değişikliklerin detaylandırılmasını amaçlayan Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik de 29 Aralık 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

  Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik Neler Getirdi?

  6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da (“Kanun”) yapılan değişiklik kapsamında hazırlanan ve 29.12.2022 tarihli ve 32058 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile getirilen başlıca düzenlemeler.

  Cosmetic Product Advertisements

  The Cosmetic Regulation defines cosmetic products and sets criteria for their quality and safety. Ads for cosmetic products are subject to restrictions to protect human health. Advertisements must comply with general regulations such as the Regulation on Commercial Advertisement and Unfair Commercial Practices, as well as cosmetics-specific regulations. Cosmetic ads should clearly state the product's features, avoid misleading health claims, and adhere to the cosmetic product definition. The Board of Advertisement closely monitors these regulations, aiming to prevent misleading marketing and ensure accurate information is provided to consumers.

  Complaint to the E-Commerce Platforms in Case of Violation of IP Rights

  The Regulation on Electronic Commerce Intermediary Service Providers and Electronic Commerce Service Providers has been published to ensure the development of electronic commerce and establish an effective and fair competition environment. One of the significant amendments to the regulation is the section on the violation of intellectual and industrial property rights. The regulation aims to provide quick results for the protection of intellectual and industrial rights by obligating e-commerce platforms to remove the product subject to the complaint without investigation, thereby taking an active role in protecting intellectual and industrial rights.

  Regulation on E-Commerce Intermediary Service Providers and E-Commerce Service Providers

  Turkey's amended Law on the Regulation of Electronic Commerce has introduced a new Regulation on Electronic Commerce Intermediary Service Providers and Electronic Commerce Service Providers. The new rules set out the obligations of electronic commerce intermediary service providers (ETAHS) and electronic commerce service providers (ETHS) concerning the provision and verification of information, the handling of orders, the regulation of unlawful content and unfair commercial practices, and the establishment and amendment of intermediation agreements. The regulation also establishes requirements for the advertising and discount budgets of large and very large ETAHS and ETHS and the creation of an electronic commerce license.