Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’deki Değişiklikler

06.03.2024

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan 29 Şubat 2024 tarihli ve 13/337 sayılı karar (“Kurul Kararı”) uyarınca, Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in (“Rehber”) “1. Fon Türleri” ve “3.6. Standart Fonlara İlişkin Esaslar” başlıklı bölümlerinde değişiklik yapılmıştır.

Değişikliklerle, ‘‘Finansal Mimari ve Alt Yapının Güçlendirilmesi Programı’’ ve ‘‘Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu 2023-2024 Eylem Planı’’ kapsamında bireysel emeklilik yatırım fonlarının, girişim sermayesi yatırımlarının finansmanında daha etkin bir rol oynaması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, bireysel emeklilik sistemine giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan gerçek kişi katılımcıların (“Katılımcılar”) birikimlerinin yatırıma yönlendirildiği standart fonların, girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım yapabilmelerinin önünün açılması amacıyla portföylerinin asgari %1’i oranında yatırım yapmaları şartı düzenlenmiştir.

Bu kapsamda yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmektedir:

Kurul Kararı ile Rehber’e “Merkezi Alacağın Devri Emeklilik Yatırım Fonu” adıyla yeni bir fon türü eklenmiştir. Merkezi Alacağın Devri Emeklilik Yatırım Fonu, Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, Katılımcılar tarafından bireysel emeklilik sözleşmelerinden doğan alacaklarının devredilmesi halinde, bahse konu birikimlerin Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri uyarınca yatırıma yönlendirildiği fon olarak tanımlanmıştır.

Kurul Kararı kapsamında, standart fonlara ilişkin “3.6. Standart Fonlara İlişkin Esaslar” başlıklı bölümde aşağıda özetlenen değişiklikler yapılmıştır.

(i) Standart fon olarak tanımlanan fon portföyünün; azami %30’u;

(i) Türk Lirası cinsinden ve Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarında,

(ii) Türk Lirası cinsinden Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikalarında ve

(iii) ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde, vaad sözleşmelerinde yatırıma yönlendirilmekteydi. Azami oran daha önce %30 olarak uygulanırken Kurul Kararı ile %29’a çekilmiştir.[2]

(ii) Standart fon olarak tanımlanan fon portföyünün; asgari %1’i girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarında yatırıma yönlendirilecektir.

(iii) Standart fonlar tarafından asgari girişim sermayesi yatırımı şartına 30 Haziran 2024 tarihine kadar uyum sağlanması zorunludur. Bu kapsamda, fon bilgilendirme dokümanlarında yapılacak değişikliklerde Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayı şartı aranmayacaktır.

This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent