4054 Sayılı Rekabet Kanununda Yapılan Değişiklikler

31.05.2024

Contents

3 Mayıs 2024 tarihinde TBMM Başkanlığı'na sunulan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 23 Mayıs 2024 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan 7511 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7511 Sayılı Kanun”) ile Rekabet Hukuku da düzenlemeye tabi tutulmuş ve 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“Kanun”) 34’üncü, 43’üncü, ve 45’inci maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Değişiklikler 7511 Sayılı Kanun’un Resmî Gazete’de yayımlanması ile birlikte 29 Mayıs 2024 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir.

Rekabet Kurumu Personelinin Statüsünü Belirlemede Rekabet Kurulunun Yetkilendirilmesi

Kanun’un 34. maddesinin üçüncü fıkrası Anayasa Mahkemesi tarafından 09.11.2022 tarih ve 2020/67 E., K:2022/139 sayılı kararı ile iptal edilmişti. 7511 Sayılı Kanun ile birlikte Rekabet Kurumu (“Kurum”) personelinin statüsünün belirlenmesinde Rekabet Kurulu (“Kurul”) yetkili kılınmış ve böylece Kurul’un kadro, unvan ve derece değiştirme yetkisi açıklığa kavuşturulmuş ve Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı ile kaldırılan hüküm sebebiyle oluşan boşluk giderilmiştir.

Soruşturma Usulüne İlişkin Değişiklikler

Usul değişikliklerini anlayabilmek için, 7511 Sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinden önce Kurul’un soruşturmalar kapsamında nihai kararını vermek için takip etmesi gereken usule kısaca değinmek gerekmektedir. Buna göre, Kurum nezdinde faaliyet yürüten soruşturma heyetinin soruşturma bildirimi, soruşturma raporu ve ek yazılı görüşü hazırlaması; hakkında soruşturma yürütülen teşebbüsün ise bu belgelere cevaben birinci, ikinci ve üçüncü yazılı savunma olmak üzere yazılı savunması gerekmektedir. Akabinde ise Kurul önünde gerçekleştirilen sözlü savunmayı takiben nihai karar verilmektedir.

Birinci Yazılı Savunma Sunma Hakkının Kaldırılması

Kanun’un 43(1). Maddesinde yapılan değişiklik ile soruşturma tarafı teşebbüsün soruşturma bildiriminin kendisine tebliğini takip eden 30 (otuz) gün içinde ilk yazılı savunmasını sunma hakkı kaldırılmıştır. Kanun teklifinin gerekçesinde soruşturma bildiriminin bir ihlal iddiasından ziyade ihlal şüphesine işaret ettiği hususuna dikkat çekilmiş ve dolaylı yoldan soruşturmaya tabi teşebbüsün savunma hakkının zedelenmeyeceği açıklanmıştır. Bu anlamda, usul ekonomisi ilkesi doğrultusunda soruşturma sürecinin hızlandırılması amaçlanmaktadır.

Kurul Görüşlerinde Değişiklik Olmaması Halinde Ek Yazılı Görüşün Hazırlanmayacak Olması

Rekabet Kanunu'nun 45(2) maddesi gereğince, Kurum, soruşturma tarafı teşebbüsün soruşturma raporuna yönelik sunulan savunmasına, 15 (on beş) gün içerisinde ek yazılı görüş hazırlayarak yanıt vermek zorundadır. Kanun değişikliği ile bu zorunluluk kaldırılmıştır. Teşebbüs tarafından sunulan savunmalar eğer soruşturma heyetinin raporundaki görüşlerinde bir değişiklik yaratıyorsa heyet ek yazılı görüş hazırlayacaktır.

Süre Uzatma Hakkının Kaldırılması

Yapılan değişiklik ile tarafların ek görüşe yönelik olarak sunacakları savunmaları açısından süre uzatımı talebinde bulunmaları imkanı kaldırılmıştır. Bu durumda soruşturma heyeti tarafından ek yazılı görüş hazırlanması için 15 (on beş) günlük süre öngörülürken, soruşturmaya taraf teşebbüsün ek yazılı görüşe yönelik olarak savunmasını sunması için süre uzatımı imkanı bulunmaksızın en fazla 30 (otuz) günlük süre tanınmaktadır.

Sonuç

Prensip olarak, 7511 Sayılı Kanun ile getirilen usul değişiklikleri ile soruşturma sürecinin kısaltılması hedeflendiği söylenebilir. Bununla birlikte, yapılan değişikliklerin her ne kadar usul ekonomisine hizmet etmesi beklense de, soruşturma heyetince ek görüş hazırlamaması halinde teşebbüslerin soruşturma süresince yalnızca bir kez ve sadece soruşturma raporunun tebliği sonrası yazılı savunma sunma imkanları olacağı unutulmamalıdır. Ancak yazılı savunma dışında, 44. madde kapsamında teşebbüslerin kararı etkileyebilecek her türlü bilgi ve delili her zaman Kurul'a sunma imkanı bulunduğunu belirtmek gerekir. Değişikliklerin soruşturma süreçlerini ne denli hızlandıracağı uygulamada belli olacaktır.

This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent