Menu

  Elektrikli Şarj İstasyonları Lisans Başvuruları İçin Aranan Koşullar ve Süreç

  Giriş

  Küresel bazda değişen ve sürdürülebilir bir gelecek inşa eden günümüz dünyasında, Türkiye ekonomik ve endüstriyel yeşil dönüşümü hedefleyen ülkeler arasında yer almaktadır. Bu kapsamda ülkemizde çeşitli düzenlemeler yapılmakta ve yaşanabilir bir gelecek için tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda, dünyada ve ülkemizde elektrikli araç kullanımının hızla artması beraberinde hukuki bir düzenleme ihtiyacını da getirmiştir. 25 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7346 Sayılı Kanun ile, 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (“EPK”) değiştirilmiş, ilgili Kanun ile Elektrik Piyasası Kanunu'nda elektrik şarj hizmetlerine ilişkin önemli değişiklikler yapılmış ve buna ilişkin usul ve esasların gelecek yönetmeliklerle belirleneceği düzenlenmiştir. Daha sonra Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK") tarafından 20/01/2022 tarihinde Şarj Hizmeti Yönetmeliği Taslağı kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açılmış ve 04/02/2022 tarihine kadar görüşlere açık tutulmuştur.

  Kamuoyu görüşleri de değerlendirilerek oluşturulan 02/04/2022 tarihli ve 31797 sayılı Resmi Gazete’de “Şarj Hizmeti Yönetmeliği” ("Yönetmelik") yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiş ve konuya ilişkin usul ve esaslar detaylı olarak düzenlenmiştir. Bu bilgi notunda elektrikli şarj istasyonları için yapılacak olan lisans başvurularında aranan koşullar ve süreç özetle ele alınacaktır.

  Lisans Başvuruları

  31797 Sayılı Yönetmelik’te elektrikli araçlara elektrik enerjisi temininin sağlandığı şarj ünitesi ve istasyonlarının kurulması, şarj ağı ve şarj ağına bağlı şarj istasyonlarının işletilmesi ile şarj hizmetinin sunulmasına ilişkin usul ve esaslar detaylıca düzenlenmiş olup Yönetmelik’te yer alan 6. maddede lisans başvuru usulüne yer verilmiştir. İlgili madde uyarınca lisans alabilmek için kurum tarafından belirlenen usul ve esaslar uyarınca sunulması gereken bilgi ve belgelerle EPDK Başvuru Sistemi üzerinden başvuruda bulunulacaktır.

  Başvuruda bulunacak tüzel kişi, ‘Elektronik Başvuru Yetkilisi Tanımlanmasına İlişkin Dilekçe’ ile birlikte elektronik başvuruda bulunacak yetkilisinin bilgilerini EPDK’ya yazılı olarak sunmalıdır. Elektronik başvuru yetkilisinin tüzel kişiyi temsile yetkili kişi olması halinde, başvuru dilekçesi ekinde ‘Yetki Belgesi’ne de yer verilmelidir. Tüzel kişiyi temsile yetkili kişiler dışında bir kişinin elektronik başvuru yetkilisi olması halinde başvuru dilekçesi ekinde, Şarj Ağı İşletmeci Lisansı İşlemleri ile İlgili Başvurulara İlişkin Usul ve Esaslar’ın 5. Maddesinde yer alan tüm yetkileri hâiz vekaletname sunulmalıdır. Bildirimin yapılması akabinde EPDK tarafından beş iş günü içinde söz konusu tüzel kişi adına yetkili kişinin elektronik başvuru yetkisi tanımlanmaktadır. Lisans başvurusunda bulunacak tüzel kişi için de birtakım koşullar aranmaktadır;

  a) Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda anonim şirket ya da limited şirket olarak kurulmuş olması, kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından yapılan başvurular hariç, asgari sermayesinin 4.500.000,00-TL tutarından az olmaması,

  b) Anonim şirket olarak kurulmuş olması halinde, sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamının nama yazılı olması ve şirketin borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay çıkarmaması, zorunlu kılınmıştır.

  Başvuru Süreci ve Sonuçlandırılması

  Lisans başvurusu elektronik başvuru yetkilisi tarafından; lisans başvuru dilekçesi, zorunlu hükümleri içerir şirket esas sözleşmesi, ortaklık yapısı belgeleri, tüzel kişinin güncel sermaye tutarını gösteren belgeler, marka tescil belgesi, sertifika örneği ve lisans bedelinin ödendiğini gösterir dekont ile birlikte sistem üzerinden yapılır. Belgelerin gereğine uygun olarak sunulup sunulmadığı hakkındaki inceleme, başvuru tarihini izleyen on iş günü içerisinde EPDK tarafından tamamlanır. Başvurularda eksiklik olduğunun tespit edilmesi halinde; konu hakkında ilgilisine yapılan tebliğ tarihinden itibaren on beş iş günü içerisinde eksikliklerin giderilmesi, söz konusu eksiklikler giderilmediği takdirde başvurunun yapılmamış sayılacağı bildirilir. EPDK, bu süreçte başvuru sahibinden değerlendirme sürecinin sonuçlandırılabilmesi için ihtiyaç duyulan her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilecek aynı zamanda başvuru sahibi tüzel kişiyi temsile yetkili kişi veya kişiler doğrudan görüşme yapmak üzere çağırabilir.

  İlgililerin lisans başvurusu yapmadan önce şarj ağında yer alan şarj istasyonlarını uzaktan yönetebilecek, uygunluk durumlarını takip edebilecek, soket yapısı uyumlu her türlü elektrikli araca hizmet verebilecek ve tüm elektrikli araç kullanıcılarından ödeme alabilecek bir şarj ağı yazılımını ve uygulamasını hazırlamaları gerekmektedir. Lisans başvurularının değerlendirilmesi aşamasında bu yazılıma ilişkin bilgi ve belgeler EPDK tarafından talep edilebilecektir.

  Lisans başvuru esaslarına göre eksiksiz olarak yapıldığı tespit edilen başvurular, başvuru tarihi itibarıyla veya birinci fıkra kapsamında eksikliklerin giderildiğine ilişkin bilgi ve belgelerin Kuruma sunulduğu tarih itibarıyla değerlendirmeye alınacaktır. İlgili mevzuatta belirtilen yükümlülükleri yerine getiren tüzel kişiye Kurul kararı ile “Şarj Ağı İşletmeci Lisansı” verilecek ve lisans sahibi tüzel kişinin ticaret unvanı, tescilli markası ve lisans süresi Kurumun internet sayfasında duyurulacaktır. Lisans, lisansta belirtilen tarihte yürürlüğe girer ve lisans sahibinin lisans kapsamındaki hak ve yükümlülükleri bu tarihten itibaren geçerlilik kazanır.

  Yönetmelik uyarınca lisans alan tüzel kişiler; lisans yürürlüğe girdikten sonra en geç bir ay içerisinde şarj istasyonlarına ait coğrafi konum, şarj ünitesi sayıları, güçleri ve tipleri, soket sayıları ve tipleri ile uygunluk durumları, ödeme yöntemi ve şarj hizmeti fiyatı bilgilerini zamanında, güncel, doğru ve eksiksiz olarak Kuruma sunacak bir sistem kurmak zorundadır.

  Lisans sahibi tüzel kişilerin elektrikli araç kullanıcılarının şikâyetlerinin iletildiği, kaydedildiği ve takip edilebildiği iletişim kanallarını tesis etmeleri gerekmektedir. Ayrıca, lisans başvurusunda bulunacak tüzel kişilerin şarj hizmeti faaliyeti kapsamında Kanun ve Yönetmelikte yer alan“birlikte çalışabilirlik” hükümlerine uygun bir şarj ağı oluşturmaları zorunludur.

  Lisans Bedelleri ve Süresi

  Lisans bedelleri; lisans alma, lisans tadili ve lisans sureti çıkartma işlemleri ile yıllık lisans bedellerinden oluşmaktadır. Bir sonraki yıl için geçerli olacak lisans bedelleri her yılın aralık ayı sonuna kadar Kurul tarafından belirlenerek Resmî Gazete’de yayımlanır ve Kurum internet sayfasında ilan edilir. 2023 yılı için bu bedeller aşağıdaki şekildedir;

  Bedel Türü

  Bedel (TL)

  Lisans Alma Bedeli

  668.790,00-TL

  Lisans Tadil Bedeli

  31.220,00-TL

  Lisans Suret Çıkarma Bedeli

  6.690,00-TL

  Lisans bedeli değişikliklerinde, lisans bedelinin peşin ödenmesi gereken işlemler için başvuru tarihinde, diğer işlemler için ise başvurunun sonuçlandırıldığı tarihte geçerli olan lisans bedeli ödeneceği düzenlenmiştir. Her türlü lisans tadili ve lisans sureti çıkartma bedeli ile lisans alma bedelleri peşin ödenecektir.

  İlgili Yönetmelik uyarınca lisans en fazla 49 yıla kadar verilecektir. Bununla birlikte, lisans süresi, lisans sahibinin talebi üzerine lisans süresinin bitiminden başlamak üzere ve öngörülen azami lisans süresi gözetilmek suretiyle uzatılabilecek olmakla birlikte süre uzatım talebinin değerlendirilmesinde dikkate alınan hususlar EPDK tarafından belirlenecektir.

  Sonuç

  Yukarıda bahsedilen Yönetmelik, her ülkenin küresel ölçekte dünyamız için daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre için bir araya gelmesini sağlayan anlaşmaların bir yansıması olarak ortaya çıkmıştır. Tüm bu gelişmelerin temelinde, yeşil bir dünya fikrini benimseyerek ekonomik büyümeyi sağlamak, yatırımcıları ve işletmeleri bu fikir etrafında hareket etmeye teşvik etmektir. İlgili Yönetmelik kapsamında belirli bir süre boyunca yıllık lisans bedeli talep edilmemesi gibi düzenlemelere yer verilmesi, yatırımcıları ve işletmeleri Elektrikli Şarj İstasyonları kurmaya teşvik etme gayesi taşımaktadır.


  Tagged withSAYIN Law & ConsultingBeril AtikyılmazEzgi Güzel, Energy & Natural ResourcesEnerjiElektrikli Şarj İstasyonu

  This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.