Gölge Pay Opsiyonları

13.03.2024

Çalışan pay opsiyonu (Employee Stock Option) Anglosakson pratiğinden ülkemiz uygulamasına geçmiş, şirketin çalışanlarına maaş ödemesinin yanında pay edinme planı da vaat ettikleri anlaşmaları ifade etmektedir. Çalışan pay opsiyon planları işverenler açısından çalışanların şirkete olan aidiyetini, verimliliğini, şirketin büyümesine sunduğu katkıyı artırmayı hedefleyen uygulamalardır. [1] Gölge pay veya hayalet pay (phantom stock ya da shadow stock) opsiyon sözleşmeleri ise pay opsiyon planlarının bir türü olup, gölge paya hak kazanan çalışanlar, payın kendisine değil, payın “gölgesi”ne, yani paya denk gelen bir menfaate hak kazanmış olmaktadır.

 

Gölge pay opsiyon planı kapsamında, çalışanlar şirketin pay sahibi olmadığı için pay sahipliğinin getirdiği haklar olan genel kurula katılma (TTK m. 425 vd.), oy kullanma (TTK m. 434 vd.), bilgi alma ve inceleme hakkı (TTK m. 437), özel denetim isteme hakkı (TTK m. 438 vd.) gibi haklara sahip olmayacaklardır. Bu açıdan değerlendirildiğinde, gölge pay planları, şirkete katılmanın salt finansal olarak gerçekleştiği bir model olarak değerlendirilebilir. [2] Pay opsiyon planlarında sözleşme edimi yalnızca finansal olsa da edimin miktarı doğrudan şirketin bu sözleşmesel ilişkiye özgülediği paylar ile orantılı olacaktır.

 

Gölge Pay Opsiyon Sözleşmelerinin İşleyişi

 

Gölge pay opsiyon sözleşmelerinde amaç, çalışana şirketin büyümesi oranında bir finansal menfaat sağlamaktır. Sözleşme kapsamında şirket, çalışana sözleşmede belirlenmiş pay adedinin karşılığı olan finansal bedeli ödemeyi taahhüt etmektedir. Bu durumda çalışan, şirket pay sahipliğinden kaynaklanan yönetimsel haklar ve yükümlülükleri edinmeyecek ve fakat şirketin büyümesi oranında bir menfaat elde edecektir.

 

Pay opsiyon sözleşmeleri nitelikleri gereği çalışanın iş motivasyonu üzerinde etki yaratmak amaçlı imzalanır. Büyüme oranı yüksek olan şirketlerin payları üzerindeki opsiyonların zaman içerisinde çok değerli hale gelmesi, çalışanları söz konusu şirkette çalışmaları konusunda teşvik eder. [3] Bu sözleşmeler genelde kilit çalışan olarak adlandırılan, şirketin büyümesine somut etkisi olan çalışanlarla, bu kişilerin şirkete olan bağlılıklarını ve performanslarını artırmak amacıyla akdedilir.

 

Pay opsiyonlarında hak ediş genelde iki kritere bağlı olarak gerçekleşmektedir: Süre ve performans. Süre kriterine göre pay opsiyonu hak edişi, çalışanın Şirket’te belirlenen bir süre boyunca çalışması koşuluna bağlanmaktadır. Belirlenmiş olan süreden önce çalışanın şirketten ayrılması halinde ise çalışan, pay opsiyonu hakkını kaybedecektir. Performansa bağlanmış olan pay opsiyon hak ediş kriterleri ise, işveren tarafından sözleşmede belirlenmiş olan çalışanın görevi ile ilgili belirli hedefleri ve çalışma koşullarını (Key Performance Indicators) kapsayan hedeflerdir. Bu kriterler, şirketin elde ettiği karın artışı veya üzerinden opsiyon sağlanan pay fiyatlarında belirli bir yükseliş olması gibi performans koşulları da olabilecektir. Bunun yanı sıra, büyüme potansiyeli olan girişim şirketleri, operasyonel sorunların önüne geçmek adına hak edişleri, exit stratejilerine uygun olarak bir birleşme ve satın alma işleminin gerçekleşmesi kriterine de bağlayabilmektedirler. Gölge pay opsiyon sözleşmelerinde hem zaman hem de performans şartlarının bir arada bulunması ile karma bir hak ediş şartının yer alması da uygulamada sıklıkla görülmektedir.

 

Sözleşmede belirlenen hak ediş şartlarının ve mekanizmalarının gerçekleşmesi halinde çalışan, sözleşmede öngörülen menfaatlere hak kazanmaktadır. Hak kazanılan bu menfaat genel pay opsiyon sözleşmelerinden farklı olarak payın kendisi değil, pay bedelidir. Opsiyon planı katılımcısı pay senedinin kendisine sahip olmamakta, fakat pay senedine bağlı bir finansal bedel edinmektedir. Bir başka ifadeyle çalışan, payı iktisap etseydi malvarlığında meydana gelecek artış miktarı kadar bir ekonomik menfaat elde etmektedir.

 

Gölge pay opsiyon sözleşmesi kapsamında çalışana yapılacak ödeme, iş hukuku nezdinde İş Kanunu’nun 32. maddesinde düzenlenen “prim” niteliğindedir ve Yargıtay’ın verdiği kararlar da bu doğrultudadır [4]. Sözleşme kapsamında çalışana yapılacak prim niteliğindeki ödeme ise ücret niteliğinde değerlendirilerek Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. maddesi uyarınca vergilendirilir.

 

İşverenler için pay opsiyonları ekonomik rekabetin yoğun olduğu bir dönemde, en yetenekli çalışanların motivasyon ve bağlılıklarını artırmanın ve bu çalışanların performansını bir üst seviyeye çıkarabilmenin önemli bir yolu olarak görülmektedir. Gölge pay opsiyon planı ile şirketlerin pay sahipliği yapısı bozulmaksızın şirket karlılığının ve performansının yükseltilmesi sağlanmaktadır. Bununla beraber, uzun vadeli gölge pay opsiyon sözleşmeleri, özellikle pay fiyatlarının yükselmesi durumunda, şirketler için maliyetli olabilecektir. Bu durumun, şirketin karlılığını ve mali performansı üzerinde olumsuz etkiler doğurması da muhtemeldir. Dolaysıyla, şirketlerin gölge pay opsiyon programını ve bu doğrultuda akdedilecek sözleşmeleri, yukarıda bahsedilen avantaj ve dezavantajlarını tartarak devreye almaları faydalı olacaktır.


---
 

Kaynakça


 • Baş, Kadir. Çalışanların Pay Sahipliği Yoluyla Anonim Şirketlere Katılımı. On İki Levha Yayıncılık, 2021.

 • Prof. Dr. Mustafa Şeref AKIN, Çalışanlara Hisse Opsiyonu Planlamasının Sebepleri, Şartları ve İşleyişi, Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Syf. 145-156

 • Doç. Dr. Yıldırım Ercan ÇALIŞ – Yüksek Lisans Mezunu, Selman AKMAN, Hisse Bazlı Ödeme Uygulamaları ve Şirket Çalışanları Üzerine Etkileri, ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Syf 24-43

 • Atasoy, Yasemin. Çalışanların Sermayeye Ortaklığı (Çalışanları Hisse Senedi Edindirme) Konusunda Şirketler ve Çalışanlar Üzerine Bir Uygulama ve Türkiye İçin Öneriler, Doktora Tezi, T.C. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, 2009, s. 70

 • Mahtab, Naheem. "Employee Stock Options: A New Possibility at Beximco Pharmaceuticals Limited." Asian Journal of Social Sciences and Management Studies 2.4 (2015): 152-162.

 • ---

 • [1] Mahtab, Naheem. "Employee Stock Options: A New Possibility at Beximco Pharmaceuticals Limited." Asian Journal of Social Sciences and Management Studies 2.4 2015, s. 155.

   • [2] Kadir Baş, Çalışanların Pay Sahipliği Yoluyla Anonim Şirketlere Katılımı, On İki Levha Yayıncılık, Nisan 2021

   • [3] Atasoy, Yasemin: Çalışanların Sermayeye Ortaklığı (Çalışanları Hisse Senedi Edindirme) Konusunda Şirketler ve Çalışanlar Üzerine Bir Uygulama ve Türkiye İçin Öneriler, Doktora Tezi, T.C. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, 2009, s. 70

   • [4] Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 29.11.2022 tarihli ve 2022/7885 E., 2022/15517 K. sayılı kararı
This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent