Menu

  Sosyal Ağ Sağlayıcılar Hakkında Yeni Usul ve Esaslar Yayımlandı

  Yeni Gelişme

  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK“), 13 Ekim 2023 tarihinde kabul edilen 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da (“İnternet Kanunu“) yapılan değişikliklere ilişkin olarak Sosyal Ağ Sağlayıcı Usul ve Esaslar’ını (“Yeni Usul ve Esaslar“) kabul ettiği 28 Mart 2023 tarihli ve 2023/DK-İD/119 sayılı kararını, 1 Nisan 2023 tarihli 32150 sayılı Resmi Gazete’de yayımladı. Yeni Usul ve Esaslar’a buradan ulaşabilirsiniz.

  Yeni Usul ve Esaslar ne getiriyor?

  BTK’nın Yeni Usul ve Esasları ile, 2 Ekim 2020 tarihli bir önceki Sosyal Ağ Sağlayıcı Hakkında Usul ve Esaslar güncellenmiştir. Yeni Usul ve Esaslar, büyük oranda Ekim 2022’de İnternet Kanunu’nda yapılan değişikliklere ilişkin hususları yinelemekle beraber bazı yükümlülüklere açıklık getirmektedir.

  1. Kapsam

  Yeni Usul ve Esaslar, sosyal ağ sağlayıcı düzenlemelerinin kapsamını açıklığa kavuşturmaktadır. Bu bağlamda, aşağıdakiler kapsam dışındadır:

  • İnternet ortamında yapılan yayının sadece belirli bir kısmında sosyal etkileşim amaçlı içeriğe yer veren kişiler,
  • Kişisel internet siteleri, elektronik ticaret siteleri ve haber siteleri gibi sosyal etkileşim amaçlı içeriğin ikincil ve yan bir hizmet olarak sunulduğu platformlar.

  2. Yeni Yükümlülükler

  Yükümlülükler*Yaptırım**
  Temsilci belirleme: Yeni Usul ve Esaslar sosyal ağ sağlayıcılara yönelik gereklilikleri (örneğin, gerçek/tüzel kişi olarak temsilci atanması için “günlük 1 milyon erişim” gerekliliği, sermaye şirketi şeklinde şube kurulması için “günlük 10 milyon erişim” gerekliliği) yinelemektedir. Günlük 10 milyondan fazla erişimi olan sosyal ağ sağlayıcının temsilcisi, sosyal ağ sağlayıcının yükümlülüklerine uyması bakımından teknik, idari, hukuki ve mali yönden tam yetkili ve sorumludur.


  Şirket Kurmaya ilişkin Yükümlülükler

  BTK, aşağıdaki yükümlülükleri sağlayan sermaye şirketinin temsilci olarak kabul edileceğini belirtmektedir:

  • Sosyal ağ sağlayıcının unvanının ayırt edici ibaresi ile sermaye şirketinin kurulduğu ili de içeren (örneğin, İstanbul) ticaret unvanına sahip olmalıdır.
  • Paylarının tamamı sosyal ağ sağlayıcıya ait olmalıdır.
  • Şirket sözleşmesinde sosyal ağ sağlayıcının bünyesinde ve sosyal ağ sağlayıcıya bağlı olduğu belirtilmelidir.
  • Esas sermaye tutarı en az 100 milyon Türk Lirası olmalıdır.
  • Şirket sözleşmesinde, sosyal ağ sağlayıcı tarafından teknik, idari, hukuki ve mali yönden tam yetili ve sorumlu kılındığı açıkça belirtilmelidir.

  Yukarıdaki şartların varlığını ispat edecek belgeler ile aşağıda sayılan belgeler BTK’ya sunulmalıdır:

  • Şirket sözleşmesi,
  • Ticaret sicil gazetesi ve diğer kuruluş belgeleri,
  • İmza sirküleri veya temsilci kuruluşun sorumlu kişilerinin yetkilendirildiğini gösteren diğer belgeler (yani, temsilcinin imza yetkilileri),
  • İmza yetkililerinin kimlik ve iletişim bilgileri

  Ek olarak, sosyal ağ sağlayıcının Türkiye’den günlük erişiminin 10 milyonu aşmadığı hallerde, temsilcinin gerçek kişi olması durumunda, bu temsilcinin Türk vatandaşı ve Türkiye’de mukim olduğunu gösterir belgeler de BTK’ya sunulmalıdır.

  Söz konusu bilgi ve belgelerdeki değişiklikler derhal ve en geç 72 saat içerisinde BTK’ya bildirilmelidir.

  Temsilcinin Görevleri

  Temsilci aşağıdaki görevleri yerine getirmelidir:

  • BTK, Erişim Sağlayıcıları Birliği veya idari makamlarca gönderilen tebligat, bildirim veya taleplerin gereğinin yerine getirilmesi,
  • Kişiler tarafından yapılacak başvuruların cevaplanması,
  • Raporlama yükümlülüğünün yerine getirilmesi (altı aylık (şeffaflık) raporlar),
  • Sosyal ağ sağlayıcının içerik veya yer sağlayıcı olmasından doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
  • İnternet Kanunu kapsamındaki diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

  Diğer yükümlülükler

  • Sosyal ağ sağlayıcının platformunda, temsilcinin tebligata yarar adresi ile e-posta adresine (Kayıtlı elektronik posta adresi* dahil olmak üzere) kolayca erişebilecek şekilde yer verilmelidir.
  • Temsilcinin iletişim bilgilerindeki değişiklikler derhal platformda güncellenmelidir.

  *Temsilciler için kayıtlı elektronik posta adresine (yani, KEP adresi) sahip olmak Yeni Usul ve Esaslar öncesinde yasal bir gereklilik olarak düzenlenmemiştir. Bu gerekliliğin, tebligatların temsilciye kolaylıkla ulaştırılması amacıyla düzenlendiği anlaşılmaktadır.

  Temsilci yükümlülüğüne uyulmaması halinde (yaptırımlar kademeli olarak uygulanır):


  1. BTK bildirimde bulunur.
  2. Bildirimin tebliğinden itibaren 30 gün içinde yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde 10.000.000 TL idari para cezası
  3. İdari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde 30.000.000 TL idari para cezası
  4. İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren otuz gün içinde yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde reklam yasağı uygulanması
  5. Reklam yasağı kararının verilmesinden itibaren üç ay içinde yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde internet trafiği bant genişliğinin %50 oranında daraltılması
  6. Bant genişliğinin daraltılması kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde internet trafiği bant genişliğinin %90 oranına kadar daraltılması (Hakim, %50’den düşük olmamak kaydıyla, sunulan hizmetin niteliğini dikkate alarak bir oran belirleyebilmektedir.)

  Sosyal ağ sağlayıcının, temsilci belirlenmesine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde verilen idari para cezalarının yalnızca 1/4’ü tahsil edilmektedir.

  Kişiler tarafından yapılan başvuruların cevaplandırılması: Sosyal ağ sağlayıcıların İnternet Kanunu’nun 9 ve 9/A maddeleri uyarınca yapılan kullanıcı taleplerine 48 saat içerisinde yanıt vermesi gerekmektedir.


  Yeni Usul ve Esaslar, sosyal ağ sağlayıcıların kullanıcıların başvurularının alınmasını  kolaylaştırması gerektiğini belirtmektedir. Buna göre, kullanıcılar taleplerini Türkçe olarak gönderebilmeli ve sosyal ağ sağlayıcılar da Türkçe taleplere Türkçe olarak yanıt vermelidir.

  5.000.000 TL idari para cezası


  * BTK, başvurucunun şikayeti üzerine sosyal ağ sağlayıcının başvuruları cevaplama yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğini incelemektedir. BTK, bu incelemeyi, altı aylık (şeffaflık) raporlama dönemlerinde toplu şekilde gerçekleştirmektedir. BTK, yapacağı incelemede aşağıdaki hususları dikkate almaktadır:

  • cevaplama yükümlülüğünün yerine getirilmesi için gerekli sistemlerin kurulup kurulmadığı,
  • belirli kişilere veya kurumlara düzenli olarak olumsuz cevap verilip verilmediği,
  • İnternet Kanunu’ndaki sürelere sistematik olarak aykırı davranılıp davranılmadığı,
  • olumsuz cevapların gerekçeli olup olmadığı.
  Altı aylık (Şeffaflık) Raporlar: Yeni Usul ve Esaslar, raporların aşağıdaki ek bilgileri içermesi gerektiğini belirtmektedir:


  • İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasına ve kişilerden gelen başvuruların alınması veya değerlendirilmesine yönelik teknik altyapıya ve kararları uygulayacak personel niteliklerine ve idari kapasiteye dair bilgiler,
  • kararların uygulanma süresi ve şekli ile, coğrafi kapsamı,
  • kişiler tarafından yapılan başvuruların sayısı ve türü, olumlu ve olumsuz değerlendirilmesi, olumsuz cevaplandırılmasının gerekçeleri, cevap süresi gibi başvuruların ele alınma sürecine ilişkin kategorik ve istatistiksel bilgiler,
  • adli ve idari makamların kararlarıyla ilgili kararı veren ve kararı gönderen yetkili makam, kararın gönderilme şekli, karara dayanak mevzuat hükmü (örneğin, İnternet Kanunu madde 8), kararın gereğinin yerine getirilmesi süreleri gibi kategorik ve istatistiksel bilgiler,
  • özdenetim kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin kategorik ve istatistiksel bilgiler,
  • kullanıcılara eşit ve tarafsız davranmaya ilişkin alınan tedbirler,
  • kullanıcılara (i) “önerilen içeriklere” ilişkin tercihlerini güncelleme ve (ii) kişisel verilerinin kullanılmasını sınırlandırma seçeneği sunulmasına ilişkin alınan tedbirler,
  • başlık etiketleri, öne çıkarılan veya erişimi azaltılan içeriklere ilişkin algoritmalar ve şeffaflık politikalarına ilişkin bilgiler,
  • İnternet Kanunu kapsamındaki suçlara ilişkin içerikler ile başlık etiketlerinin yayınlanmamasına ilişkin alınan tedbirler (örneğin, katalog suçlar),
  • reklam politikaları,
  • reklam kütüphanesi.

  Kullanıcıların 9 ve 9/A maddelerine göre yapacakları başvurulara ilişkin sosyal ağ sağlayıcı tarafından hazırlanan rapor, kişisel verilerden arındırılmak suretiyle sosyal ağ sağlayıcının internet sitesinde de yayımlanmalıdır.

  Ek olarak, BTK, sosyal ağ sağlayıcının, hesap verebilirlik ilkesine uygun şekilde hareket etmek ve şeffaflığı sağlamak üzere, BTK tarafından talep edilen her türlü gerekli bilgi ve belgeyi sunmakla yükümlü olduğunu belirtmektedir.

  10.000.000 TL idari para cezası
  Reklam kütüphanesi: İnternet Kanunu’nda yapılan değişiklikler itibariyle, sosyal ağ sağlayıcıların reklam kütüphanesi hazırlamaları ve altı aylık raporlarında buna ilişkin bilgilere yer vermeleri gerekmektedir. Yeni Usul ve Esaslar uyarınca, reklam kütüphanesi aşağıdaki bilgileri içermelidir:


  • Reklamın içeriği,
  • Reklamın türü,
  • Reklam veren,
  • Reklamın yayında kaldığı dönem,
  • Reklamın hedef kitlesi ve hedef kitlesinin belirlenmesinde kullanılan parametreler, ve
  • Reklamın ulaştığı kişi veya grup sayısı.

  Sosyal ağ sağlayıcının internet sitesinde, reklam kütüphanesine kolayca erişebilecek şekilde yer vermesi gerekmektedir.

  10.000.000 TL idari para cezası (şeffaflık raporu yükümlülüğü ile bağlantılı olarak)
  Adli mercilere bilgi verilmesi: Yeni Usul ve Esaslar, aşağıdaki suçlara konu içeriklere ilişkin yasal işlemler uyarınca, savcılık ve mahkemeler tarafından talep edilen bilgilerin sosyal ağ sağlayıcının temsilcisi tarafından sağlanması gerektiğini tekrardan ifade etmektedir:


  • Çocukların cinsel istismarı (Türk Ceza Kanunu madde 103)
  • Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma (Türk Ceza Kanunu madde 217/A)
  • Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak (Türk Ceza Kanunu madde 302)
  • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar (Türk Ceza Kanunu madde 309, 311, 312, 313, 314, 315 ve 316)
  • Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk (Türk Ceza Kanunu madde 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, ve 337)

  BTK, yukarıdaki suçlara ilişkin kullanıcı verilerinin talep edilmesi halinde, doğrudan temsilci tarafından yanıt verilmesi gerektiğini açıklığa kavuşturmaktadır.

  Cumhuriyet Savcılığı veya mahkeme, Ankara Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak internet bant genişliğinin %90 oranına kadar daraltılmasını talep edebilmektedir.
  İnternet bant genişliğinin daraltılması kararı BTK’ya bildirilmektedir (BTK daha sonra erişim sağlayıcılara bildirmektedir). Erişim sağlayıcılar kararı derhal ve en geç 4 saat içinde yerine getirmektedir.


  Sosyal ağ sağlayıcı kullanıcı veri/bilgi talebini yerine getirdiği takdirde, internet bant genişliğinin daraltılması kararı iptal edilmektedir.

  Verilerin Türkiye’de barındırılması: İnternet Kanunu uyarınca, sosyal ağ sağlayıcıların Türk kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırmaları gerekmektedir.


  Yeni Usul ve Esaslar, verilerin Türkiye’de barındırılması yükümlülüğünün uygulanması sırasında temel kullanıcı bilgilerine ve BTK tarafından talep edilebilecek bilgilere ilişkin tedbirlere öncelik verilmesi gerektiğini açıklığa kavuşturmaktadır.

  Bir önceki takvim yılındaki küresel cironun %3’üne kadar idari para cezası
  Çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunulması: İnternet Kanunu’nda yapılan değişiklikler doğrultusunda, sosyal ağ sağlayıcıların çocuklara yönelik/çocuklar için tasarlanmış hizmetler sunması için gerekli önlemleri alması gerekmektedir.


  Yeni Usul ve Esaslar, sosyal ağ sağlayıcılar tarafından çocuk kullanıcılara sunulan içerik, reklam ve diğer hizmetler bakımından aşağıdaki hususların dikkate alınması gerektiğini ifade etmektedir:

  • Çocuğun yaşı,
  • Çocuğun üstün yararı,
  • Çocuğun fiziksel, psikolojik ve duygusal gelişiminin korunması,
  • Çocuğa yönelik cinsel istismar ve ticari sömürü risklerinin önlenmesi,
  • Çocuğa ilişkin kişisel verilerin korunmasında yüksek düzeyde gizlilik ayarları ile asgari düzeyde veri işlenmesinin sağlanması, ve
  • Sözleşme, kullanıcı ayarları ve veri politikaları gibi hususların çocuğun anlayabileceği şekilde sunulması.
  Bir önceki takvim yılındaki küresel cironun %3’üne kadar idari para cezası
  Kullanıcı haklarının korunması: Yeni Usul ve Esaslar, kullanıcı haklarının korunmasına ilişkin ilave yükümlülükler getirmektedir:


  • Sosyal ağ sağlayıcı kullanıcılara eşit ve tarafsız davranmalıdır.
  • Sosyal ağ sağlayıcı, kullanıcıların önerdiği içeriklere ilişkin tercihleri güncellemesine ve kişisel verilerin kullanılmasını sınırlandırmasına olanak tanıyacak tedbirler almalıdır.
  • Sosyal ağ sağlayıcı, Türkiye’deki kullanıcıları doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen ciddi güvenlik ihlalleri durumunda, platforma Türkiye’den erişen kullanıcıları ve BTK’yı 72 saat içinde bilgilendirmelidir.
  • Sosyal ağ sağlayıcı, sunduğu hizmetlerde kullanıcı haklarını etkileyen güncellemelere kullanıcıların kolayca ulaşabilmesini sağlamalıdır.
  • Sosyal ağ sağlayıcı, kullanıcılara öneriler sunarken, hangi parametreleri kullanacağını, internet sitesinde açık, anlaşılır ve kolay ulaşılabilir şekilde sunmalıdır.
  • Sosyal ağ sağlayıcı, ele geçirilen ve taklit hesaplar söz konusu olduğunda açık, anlaşılır ve kolay erişilebilir, Türkçe bir şikayet kanalı kurmalı ve kullanıcıların başvurularını makul bir süre içerisinde sonuçlandırmalıdır.
  • Sosyal ağ sağlayıcı, BTK tarafından yapılacak kullanıcı haklarına ilişkin diğer düzenlemelere uymalıdır.
  Bir önceki takvim yılındaki küresel cironun %3’üne kadar idari para cezası
  Başvuru mekanizması kurulması: İnternet Kanunu uyarınca sosyal ağ sağlayıcılar, başlık etiketleri ve öne çıkarılan içeriklerin uyarı yöntemiyle kaldırılması amacıyla BTK ile işbirliği içinde etkin bir başvuru mekanizması kurmakla yükümlüdür.


  Yeni Usul ve Esaslar, sosyal ağ sağlayıcıların, altı aylık raporların bir parçası olarak, başvuru mekanizması hakkında BTK’yı bilgilendirmesi gerektiğini düzenlemektedir.

  Hukuka aykırı içeriğin bildirilmesinden itibaren derhal ve en geç dört (4) saat içinde söz konusu içeriğin yayından kaldırılmaması halinde içerikten doğrudan sorumlu tutulma
  Can ve mal güvenliğinin korunması: İnternet Kanunu’nda yapılan değişiklikler doğrultusunda, sosyal ağ sağlayıcı, kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan içerikleri öğrenmesi ve ayrıca gecikmesinde sakınca bulunması halinde, bu içeriği ve içerik sağlayıcıyı (yani, kullanıcıyı) yetkili kolluk birimlerine bildirmekle yükümlüdür.Bir önceki takvim yılındaki küresel cironun %3’üne kadar idari para cezası
  BTK’ya bilgi verilmesi: Yeni Usul ve Esaslar, İnternet Kanunu’na benzer şekilde, BTK’nın, sosyal ağ sağlayıcılardan, kurumsal yapısı, bilişim sistemleri, algoritmaları, veri işleme mekanizmaları ve ticari tutumu da dahil olmak üzere, sosyal ağ sağlayıcının İnternet Kanunu’na uygunluğuna ilişkin tüm açıklamaları talep etmeye yetkili olduğunu düzenlemektedir.


  Sosyal ağ sağlayıcıların, istenen bilgi ve belgeleri en geç üç (3) ay içinde sağlaması gerekmektedir.

  Bir önceki takvim yılındaki küresel cironun %3’üne kadar idari para cezası
  Kriz planı oluşturulması: İnternet Kanunu uyarınca, sosyal ağ sağlayıcıların bir kriz planı hazırlamaları gerekmektedir.


  Yeni Usul ve Esaslar, BTK’nın kriz planının hazırlanması ve açıklanmasına ilişkin hususları belirleyerek sosyal ağ sağlayıcılara bildirebileceğini düzenlemektedir.

  Bir önceki takvim yılındaki küresel cironun %3’üne kadar idari para cezası
  İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının uygulanmaması: Yeni Usul ve Esaslar, yükümlülüklere aykırılık halinde uygulanacak yaptırımları yinelemekte ve aşağıdaki hususları belirtmektedir:


  • Sosyal ağ sağlayıcı, 24 saat içerisinde içerik kaldırma/erişimin engellenmesi emrine/kararına uymamasından kaynaklanan zararların tazmin edilmesinden sorumludur ve bu hukuki sorumluluğun yerine getirilmesi için ayrı bir dava açılmış olması gerekmemektedir.
  • Sosyal ağ sağlayıcı, emrin/kararın tebliğinden itibaren derhal ve en geç 4 saat içinde içeriği kaldırmazsa, başlık etiketleri veya öne çıkarılan içerik yoluyla işlenen suçlardan doğrudan sorumlu tutulmaktadır.

   

  BTK’nın içerik kaldırma/erişimin engellenmesi kararlarına (örneğin, İnternet Kanunu’nun 8 veya 8/A maddelerine dayanarak verilen içerik kaldırma/erişimin engellenmesi kararları) uyulmaması halinde:

  1. 5.000.000 TL’ye  kadar adli para cezası veya 1.000.000 TL’ye kadar idari para cezası

  2. BTK tarafından 6 aya kadar reklam yasağı uygulanmasına karar verebilmektedir (Reklam yasağı, BTK kararına uyulmasını takiben otomatik olarak kaldırılmamaktadır).

  3. BTK, Sulh Ceza Hakimliği’nden internet bant genişliğinin %50 oranında daraltılmasını talep edebilmektedir (reklam yasağından bağımsız olarak).

  4. İnternet bant genişliğinin daraltılması kararından itibaren 30 gün içerisinde yükümlülüğe uyulmaması halinde internet bant genişliğinin %90 oranında azaltılması mümkündür.

  *Yükümlülükler özetlenirken Yeni Usul ve Esaslar’daki yeni ve/veya detaylandırılan yükümlülüklere odaklanılmıştır.
  **İdari para cezaları önceki yılın yeniden değerleme oranlarına göre arttırılmaktadır.

  3. Ek Hükümler

  İdari para cezalarının ödenmemesi: Sosyal ağ sağlayıcının idari para cezalarını bir yıl içinde birden fazla kez yasal süresi içerisinde ödememesi durumunda, 6 aya kadar reklam yasağı uygulanabilmektedir.

  Yerinde inceleme: BTK, bir sosyal ağ sağlayıcının İnternet Kanunu’na uyumunu, sosyal ağ sağlayıcının tüm tesislerinde yerinde inceleme yetkisine sahiptir.

  Günlük erişim sayılarına ilişkin talepler: Sosyal ağ sağlayıcı, Türkiye’den günlük erişiminin sürekli olarak 1 milyonun veya 10 milyonun altında olduğu durumlarda BTK’ya talepte bulunabilmektedir. BTK, talebin kabulü halinde sosyal ağ sağlayıcıya bildirimde bulunmaktadır. Bununla beraber, BTK, Türkiye’den günlük erişim sayılarının tekrardan 1 milyondan veya 10 milyondan fazla olduğunu tespit etmesi halinde duruma ilişkin yeniden bildirimde bulunabilmektedir.

  Yürürlük: Yeni Usul ve Esaslar, yayım tarihi olan 1 Nisan 2023 itibariyle yürürlüğe girmiştir.

  Sonuç

  Yeni Usul ve Esaslar, İnternet Kanunu değişiklikleri ile uyumlu olarak, sosyal ağ sağlayıcılarının yükümlülüklerine ilişkin yol gösterici ve detaylı hükümler içermektedir. Sosyal ağ sağlayıcıların İnternet Kanunu kapsamındaki yeni yükümlülüklerini yerine getirirken Yeni Usul ve Esaslar’da yer alan gereklilikleri ve usulleri dikkate alması gerekmektedir.

  This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.