2024 Yılı İtibarıyla Perakende Ticaret Mevzuatında Neler Değişti?

25.01.2024

Bildiğiniz gibi, 2023 yılında, elektronik ticaretin yanı sıra perakende ticareti düzenleyen mevzuatta da önemli değişiklikler yapılmıştı.

Senenin ilk çeyreğinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Torba Kanun”) ile Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda (“Perakende Ticaret Kanunu”) haksız ticari uygulamalar başta olmak üzere önemli değişiklikler yapılmıştı.

Senenin sonunda ise 2024 yılı itibarıyla yürürlüğe girmek üzere Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik (“Perakende Ticaret Yönetmeliği”) bu düzenlemeler doğrultusunda değiştirilmiştir.

Bu değişikliklerden önemli bulduklarımızı Perakende Ticaret Kanunu’na da atıf yaparak aşağıda bilginize sunuyoruz:


Amaç ve Kapsam

  • Perakende Ticaret Kanunu’nda yer alan “…perakende işletmelerin faaliyetleri ile bunların birbirleri, üretici ve tedarikçilerle ilişkilerinin düzenlenmesi” ifadesine paralel olarak Yönetmeliğin amacı ve kapsamına üretici ve tedarikçiler de eklenmiştir.


Haksız Ticari Uygulamalar

  • Perakende Ticaret Kanununda yer alan haksız ticari uygulama örnekleri genişletilerek ek haksız ticari uygulama örnekleri tanımlanmıştır:
  • Karşı tarafın kusurundan kaynaklanan durumlar hariç olmak üzere, idari ve cezai yaptırımlara veya müşteri şikayetlerine ilişkin maliyetleri yansıtmak;
  • Kararlaştırılan teslim tarihine uyulmaması, ürün niteliğinin ve saklama koşullarının sağlanmaması gibi nesnel ölçütlere dayanan aykırılık hallerinde uygulanacak hükümlere sözleşmede yer verilmediği hâlde ya da kamu kurumlarına veya adli mercilere başvuruda bulunulduğu gerekçesiyle, ürünlerin listeden çıkarılması, sipariş edilen ürün miktarının azaltılması, bu ürünlere ilişkin pazarlama ya da kampanya benzeri hizmetlerin durdurulması veya mali yükümlülük getirilmesi gibi ticari misillemelerde bulunmak;
  • İşletme ölçeği ile ürün ve faaliyetlerine ilişkin esaslı hususlarda gerçek dışı veya yanıltıcı açıklama veya bildirimde bulunarak karşı tarafın zararına sebep olmak;
  • Perakende Ticaret Yönetmeliği çerçevesinde özel iade sürecine tabi tutulan hızlı tüketim malları hariç olmak üzere bozulabilen ürünleri tesliminden veya mülkiyetinin devrinden sonra satılamadığı gerekçesiyle iade etmek.


Bozulabilen Ürünler

  • Bozulabilen ürünlerin tanımı yapılmıştır. Bir ürünün bu kapsamda olup olmadığı konusunda şüphe olması halindeBakanlığın Tarım ve Orman Bakanlığının görüşüne başvurarak kararını internet sitesinde ilan edeceği ve üst meslek kuruluşlarına göndereceği düzenlenmiştir.
  • Bozulabilen ürünlere ilişkin Perakende Ticaret Kanunu ile getirilen ödeme sürelerinde 30 günlük süreye tabi işletmelere Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği çerçevesinde “mikro” sınıfı da eklenmiştir. Ayrıca borçlunun alacaklıdan işletme sınıfını gösterir belgeyi talep etme yükümlülüğü, borçlunun da kendi için bu belgeyi verme yükümlülüğü getirilmiştir.
  • Bozulabilen ürünlere ilişkin ödeme sürelerinin belirlenmesi bakımından, ödemenin çek ile yapılması durumunda ibraz tarihinin; vadeli araçlarla yapılması halinde ise vade tarihinin yine düzenlenen ödeme süreleri içinde olması gerektiği düzenlemiştir ve sürelerin hesaplanmasında, Perakende Ticaret Kanunundaki düzenlemeye ek olarak kısmi teslim ve devir durumlarında her bir teslimatın ayrı ayrı değerlendirileceği belirtilmiştir.


Tıbbi Beslenme Tedavisi Gerektiren Hastalıklara Yönelik Gıdalar

  • Esas işletme konusu hızlı tüketim mallarının satışı olan büyük mağaza ve zincir mağazalardan şube sayısı 200’den fazla olanların 250 metrekareden fazla satış alanı olan şubelerinde tıbbi beslenme tedavisi gerektiren hastalıklara yönelik gıda ürünü satış yükümlülüğü getirilmiştir.


Perakende Ticaret Yönetmeliğindeki değişiklikleri daha detaylı incelemek ve Perakende Ticaret Kanununda yer alan değişiklikleri de görmek isterseniz buna yönelik hazırladığımız karşılaştırmalı tabloya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğin güncel haline ise bu link aracılığıyla ulaşabilirsiniz: Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik (Güncellenmiş)


Konu

Perakende Ticaret Kanunu

Perakende Ticaret Yönetmeliği

Yorumlarımız

Amaç ve Kapsam

XXX

·     Amaç ve kapsamı düzenleyen maddeye kırmızı ile vurgulu ifadeler eklenmiştir:

“(1) Bu Yönetmeliğin amacı, perakende ticarette uyulacak ilke ve kurallar ile üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin denetimine ve denetim sonucunda uygulanacak yaptırımlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

·     Aynı maddenin ikinci fıkrasındaki “perakende işletmelerin uymaları gereken” ifadesi ise aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir:

“(2) Bu Yönetmelik, perakende ticarette uyulması gereken ilke ve kurallar ile Bakanlık, yetkili idare, diğer kamu kurum ve kuruluşları ve meslek kuruluşlarının bu Yönetmeliğin uygulanmasındaki görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.”

·     Bu değişiklikler ile Perakende Ticaret Yönetmeliğindeki düzenlemelerin, sadece perakende işletmelerin faaliyetlerini ve bu işletmelere ilişkin denetim ve yaptırımları değil; perakende ticaretin genelini kapsadığı hususu netleştirilmiştir.

Tanımlar

XXX

·     Ticaret Bakanlığının (“Bakanlık”) eski adı güncellenmiş;

·     Yürürlükten kalkan 2005 tarihli “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırması Hakkında Yönetmeliğe” göre tanımlanan küçük işletme tanımı yürürlükten kaldırılmıştır. Büyük ölçekli işletme tanımı ise mülga edilen yönetmelik yerine çıkarılan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği” uyarınca revize edilmiştir.

·     Otuz gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünü tanımı eklenmiştir. Buna göre, “İşlenmemiş sebze ve meyveler ile uygun saklama koşullarına rağmen üretim tarihinden itibaren otuz gün içinde bozulabilen işlenmemiş kırmızı etler, işlenmemiş kanatlı etleri, işlenmemiş su ürünleri, sakatat, mantar, yumurta, süt ve süt ürünleri, unlu mamuller, tüketime hazır gıda maddeleri ve kısmen pişmiş ürünler ile 5 inci maddenin yedinci fıkrasına göre Bakanlık tarafından karar verilen diğer ürünler” otuz gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünüdür. (“Bozulabilen Ürün”).

·     Küçük ve orta büyüklükteki işletmelere ilişkin mülga edilen yönetmelik atfı ve tanımlar, mevzuat değişiklikleri uyarınca güncellenmiştir.

·     Perakende Ticaret Kanunu ve Perakende Ticaret Yönetmeliğinde Bozulabilen Ürünlere özel haksız ticari uygulamaların ve ödeme vadelerinin belirlenmesi nedeniyle bu ürünlerin tanımlanması isabetli olmuştur.

Haksız Ticari Uygulama

·     Torba Kanun ile yeni getirilen bir düzenlemedir.

·     Haksız ticari uygulama “üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari ilişkilerde taraflardan birinin diğer tarafın ticari faaliyetlerini önemli ölçüde bozan, makul karar verme yeteneğini azaltan veya normal şartlarda taraf olmayacağı bir ticari ilişkinin tarafı olmasına sebep olan faaliyetleri” olarak tanımlanmıştır.

·     “Haksız ticari uygulamalarda bulunulamaz” ifadesiyle bu faaliyetler için genel bir yasak getirilmiştir.

·     Aşağıda sayılan altı faaliyet her durumda haksız ticari uygulama olarak kabul edilmiştir:

ØKalite standartlarına ilişkin sözleşme maddeleri hariç belirli bir gerçek veya tüzel kişiden mal veya hizmet teminine zorlamak;

ØTarım ve gıda ürünlerinin tedarikinde ticari ilişkinin koşullarını yazılı veya elektronik ortamda yapılan sözleşmeyle belirlememek;

ØKarşı tarafın aleyhine tek taraflı değişiklik yapma yetkisi veren veya açık ve anlaşılır olmayan hükümlere sözleşmede yer vermek;

Yukarıdaki hükümlere ilişkin her bir aykırılık için 31,692[1] TL idari para cezası öngörülmüştür.

Bir takvim yılı içinde yukarıdaki haksız ticari uygulamaların tekrarı halinde, her bir tekrar için bir önceki cezanın 2 katı tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

ØKampanya maliyetini, kampanyalı satış yapmak istemeyen tarafa yansıtmak;

ØÜrün talebini doğrudan etkileyen herhangi bir hizmet vermediği halde mağaza açılışı ve tadilatı, ciro açığı, banka ve kredi kartı katılım bedeli ve başka adlar altında bedel almak veya verdiği hizmetin türünü ve hizmet bedelinin tutar ya da oranını sözleşmede belirtmediği halde prim ve bedel almak;

ØKarşı tarafın kusurundan kaynaklanan durumlar hariç olmak üzere, Bozulabilen Ürünlere yönelik siparişleri, ürünün teslim tarihinden önceki otuz gün içinde iptal etmek;

ØKarşı tarafın kusurundan kaynaklanan durumlar hariç olmak üzere, Bozulabilir Ürünlerin tesliminden veya mülkiyetin devrinden sonra bozulma veya zayi olma gibi maliyetleri yansıtmak.

Yukarıdaki hükümlere aykırılık halinde sırasıyla kampanya maliyeti / prim ve bedel / iptal edilen satış bedeli / yansıtılan maliyet tutarında idari para cezası öngörülmüştür.

·     Bakanlığa haksız uygulamaları ve Bozulabilen Ürünleri yönetmelik ile belirleme yetkisi verilmiştir.

·     Perakende Ticaret Kanunundaki tanım ve haksız ticari uygulama yasağı aynı şekilde Perakende Ticaret Yönetmeliğine de eklenmiştir.

·     Perakende Ticaret Kanununda yer alanlara ek olarak aşağıdaki faaliyetler de haksız ticari uygulama olarak kabul edilmiştir:

ØKarşı tarafın kusurundan kaynaklanan durumlar hariç olmak üzere, idari ve cezai yaptırımlara veya müşteri şikayetlerine ilişkin maliyetleri yansıtmak;

ØKararlaştırılan teslim tarihine uyulmaması, ürün niteliğinin ve saklama koşullarının sağlanmaması gibi nesnel ölçütlere dayanan aykırılık hallerinde uygulanacak hükümlere sözleşmede yer verilmediği hâlde ya da kamu kurumlarına veya adli mercilere başvuruda bulunulduğu gerekçesiyle, ürünlerin listeden çıkarılması, sipariş edilen ürün miktarının azaltılması, bu ürünlere ilişkin pazarlama ya da kampanya benzeri hizmetlerin durdurulması veya mali yükümlülük getirilmesi gibi ticari misillemelerde bulunmak;

Øİşletme ölçeği ile ürün ve faaliyetlerine ilişkin esaslı hususlarda gerçek dışı veya yanıltıcı açıklama veya bildirimde bulunarak karşı tarafın zararına sebep olmak;

Ø12/C maddesinin birinci fıkrasında belirtilen hızlı tüketim malları hariç olmak üzere Bozulabilen Ürünleri tesliminden veya mülkiyetinin devrinden sonra satılamadığı gerekçesiyle iade etmek.

·     Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki sözleşmelerin şekli ve içeriği bakımından zorunluluklar getirilmiştir. Perakende ticaret aktörlerinin sözleşmelerinde bu şartları uygulamamaları halinde haksız ticari uygulama söz konusu olacaktır.

·     Mevcut sözleşmelerin herhangi bir haksız ticari uygulama içerip içermediği yönünden gözden geçirilmesi faydalı olacaktır.

·     Perakende Ticaret Kanununda Bakanlığa yönetmelik ile haksız ticari uygulama belirleme yetkisi verildiği ve bu yetki uyarınca Perakende Ticaret Yönetmeliğinde ek haksız ticari uygulamaların düzenlendiği göz önüne alındığında, zaman içinde sayılan faaliyetlere ek olarak başka faaliyetlerin de Bakanlıkça haksız ticari uygulama olarak nitelendirilebileceği anlaşılmaktadır.

 

Ödeme Süresi

·     Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki “alım satım işlemlerinden” kaynaklanan ödemeler yerine bunlar arasındaki “ticari ilişkilerden” kaynaklanan ödemeler ifadesi getirilmiştir.

·     Bozulabilen Ürünlere ilişkin ödeme süreleri sözleşme taraflarının büyüklüğüne göre şu şekildedir:

Büyüklük

Azami Süre

Küçük Ölçekli Alacaklı

Büyük veya Orta Ölçekli Borçlu

30 gün

Orta Ölçekli Alacaklı

Büyük Ölçekli Borçlu

30 gün

Diğer her durumda ise

45 gün

·     Bozulabilen Ürünler dışındaki tarım ve gıda ürünlerine ilişkin ödeme süreleri ise aşağıdaki şekildedir:

Büyüklük

Azami Süre

Küçük Ölçekli Alacaklı

Büyük veya Orta Ölçekli Borçlu

60 gün

Orta Ölçekli Alacaklı

Büyük Ölçekli Borçlu

60 gün

·     Bu süreler, teslim veya mülkiyetin devri tarihlerinden hangisi önce ise o tarih esas alınarak hesaplanacaktır.

·     Ödemenin zamanında yapıldığına ilişkin ispat yükü borçludadır.

Ödemelerin süresinde yapılmaması halinde:

·     30 güne kadar gecikmede her gün için ödenmeyen tutarın ‰5’i (binde beş) kadar;

·     30 günden sonraki gecikmede her gün için ödenmeyen tutarın %1’i (yüzde bir) kadar idari para cezası verilir.


·     Bozulabilen Ürünlere ilişkin ödeme sürelerinde Perakende Ticaret Kanunundaki ile paralel ancak alacaklının mikro işletme olduğu durumu da kapsayan bir düzenleme getirilmiştir:

Büyüklük

Azami Süre

Mikro veya Küçük Ölçekli Alacaklı

Büyük veya Orta Ölçekli Borçlu

30 gün

Orta Ölçekli Alacaklı

Büyük Ölçekli Borçlu

30 gün

Diğer her durumda ise

45 gün

·     Bozulabilen Ürünler dışındaki tarım ve gıda ürünlerine ilişkin ödeme süreleri Perakende Ticaret Kanunundaki ile aynı şekilde belirlenmiştir.

·     Bir ürünün Bozulabilen Ürün olup olmadığı yönünde şüphe olduğu durumlarda, Bakanlığın Tarım ve Orman Bakanlığının görüşüne başvurarak kararını internet sitesinde ilan edeceği ve üst meslek kuruluşlarına göndereceği düzenlenmiştir.

·     Ek olarak, ödemenin çek ile yapılması durumunda ibraz tarihinin; vadeli araçlarla yapılması halinde ise vade tarihinin yukarıda belirtilen süreler içinde olması gerektiği düzenlemiştir.

·     Sürelerin hesaplanmasında, Perakende Ticaret Kanunundaki düzenlemeye ek olarak kısmi teslim ve devir durumlarında her bir teslimatın ayrı ayrı değerlendirileceği belirtilmiştir.

·     Mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliğine göre sınıflandırılacağı, bu tespit için borçlunun alacaklıdan e-devlet üzerinden “İşletme Sınıfı ve KOBİ Vasfı Belgesini” talep edeceği düzenlenmiştir. Borçlu da kendi işletmesi için bu belgeyi alacaklıya vermekle yükümlü tutulmuştur.

·     Bozulabilir Ürünlerin ödeme sürelerine ilişkin düzenlemeler, işletmeleri ölçeklerine göre küçük, orta ve büyük ölçekli olarak sınıflandıran mevzuattaki değişikliklere göre yeniden belirlenmiştir.

·     Benzer şekilde, Bozulabilir Ürün olmayan diğer tarım ve gıda ürünleri için de ödeme süreleri işletmenin ölçeğine göre düzenlemeye kavuşmuştur.

·     İşletmeler, hangi işletme ölçeği sınıfında yer aldıklarını gösterir belgeleri ticari ilişkide bulundukları tarafa sunmakla yükümlü tutulmuştur. Bu sayede hangi ödeme süresine tabi olunacağı konusunda ticari ilişki tarafları arasındaki yanlış anlaşılmaların önüne geçilmek istendiğini tahmin ediyoruz.

 

Ortak Kullanım Alanları

·     Alışveriş merkezlerindeki (“AVM”) ortak kullanım alanlarının “elektrik, su, doğal gaz, yenileme niteliğinde olmayan bakım, onarım, güvenlik ve temizlik giderleri gibi alışveriş merkezinin aynına ilişkin olmayan giderler ile alışveriş merkezinde fiilen çalışan bordrolu yönetim personelinin göreviyle ilgili giderler” ortak gider olarak belirlenmiştir.

·     AVM’de yer alan perakende işletmelerden sadece ortak giderler için katılım payı tahsil edilebilmektedir. Reklam, pazarlama ve danışmanlık gibi ortak gider olmayan giderler ya da belgelenmeyen giderler için herhangi bir bedel talep edilememektedir.

·     Ancak, Perakende Ticaret Kanununa eklenen geçici madde ile reklam, pazarlama ve danışmanlık gibi giderler için alışveriş merkezindeki perakende işletmelerden katılım payı talep edilebilmesine imkân sağlayan ve bu maddenin yayımı tarihinden önce kurulan sözleşme hükümlerinin sözleşme süresince geçerli olacağı düzenlenmiştir.

Katılım payına ilişkin düzenlemeye aykırılık halinde, perakende işletmelerden haksız olarak tahsil edilen tutarın 2 katı kadar idari para cezası verilecektir.

·     Ortak kullanım alanlarından elde edilen kiralama, reklam, pazarlama, kültürel ve sanatsal faaliyet ve diğer gelirler ile ortak gider katılım payı avanslarından elde edilen gelirler ise ortak gelir olarak tanımlanmıştır. Ortak gelirlerin, ortak giderlerin karşılanmasında kullanılacağı belirtilmiştir.

Aykırılık halinde, ortak giderlerin karşılanmasında kullanılmayan ortak gelir tutarında idari para cezası verilecektir.

·     AVM yönetimi ya da sahibi her yıl bir önceki yıla ilişkin ortak gelir ve gider raporu hazırlamakla yükümlüdür.

Bu raporu usulüne uygun hazırlamayanlara veya perakende işletmelere göndermeyenlere, AVM’deki her bir perakende işletme için 31,692[2] TL idari para cezası öngörülmüştür.


XXX

·     Her ne kadar Perakende Ticaret Yönetmeliği ile ek bir değişiklik yapılmasa da -ve bu hüküm 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren yürürlükte olsa da- Perakende Ticaret Kanunu’nda ve yapılan piyasa uygulamasını değiştirmeye yönelik olan bu değişikliği özellikle vurgulamak istedik.

·     AVM yönetimi tarafından perakende işletmecilerden talep ve tahsil edilebilecek olan “katılım payının” sınırı net olarak çizilmiştir. Buna göre katılım payı sadece ortak giderler için istenebilecektir. Bu kural AVM’lerin büyük bir gelir kaynağı olan “reklam, pazarlama ve danışmanlık” gibi faaliyetler için “katılım payı” tahsil etmesini engellemekte, piyasadaki uygulamayı kökten değiştirme amacı gütmektedir. 

·     AVM yönetiminin, her yıl bir önceki yıla ilişkin ortak gelir ve giderlere dair rapor hazırlamakla yükümlü tutulması ile hesap verilebilirliğin artırıldığı da söylenebilir.

Raf Tahsisi

XXX

·     Esas işletme konusu hızlı tüketim mallarının satışı olan büyük mağaza ve zincir mağazalardan şube sayısı 200’den fazla olanların 250 metrekareden fazla satış alanı olan şubelerinde tıbbi beslenme tedavisi gerektiren hastalıklara yönelik gıda ürünü satış yükümlülüğü getirilmiştir.

·     Düzenleme kapsamındaki zincir mağaza şubelerinde glutensiz, laktozsuz ürün ve benzeri ürünlerin satışına ilişkin bir zorunluluk getirilmiştir.

İdari Para Cezalarına İlişkin Genel Düzenlemeler

Mevzuata aykırılık durumunda uygulanacak olan idari para cezaları her bir aykırılık özelinde Perakende Ticaret Kanununda belirlenmişti. Torba Kanun ile yapılan eklemelere göre:

·     Genel bir aykırılık yaptırımı düzenlenmiştir. Buna göre, Perakende Ticaret Kanununun diğer maddelerine göre Bakanlıkça alınan tedbirlere veya ikincil düzenlemelere uymayanlara her bir aykırılık için 15,864 TL ile 475,920 TL[3] arasında idari para cezası öngörülmüştür. Özellikle, Perakende Ticaret Yönetmeliğinde düzenlenip Perakende Ticaret Kanununda düzenlenmemiş olan haksız ticari uygulamalar bakımından bu genel yaptırım maddesinin uygulama alanı bulacağı anlaşılmaktadır.

·     Her bir aykırılık durumu için belirlenen idari para cezalarının bir takvim yılına ilişkin toplam tutarı:

ØKüçük ölçekli işletmeler için 5 milyon TL’yi;

ØOrta ölçekli işletmeler için 50 milyon TL’yi;

ØBüyük ölçekli işletmeler için ise 250 milyon TL’yi aşamaz.

·     Bu ceza tutarları her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bir önceki yıla ilişkin olarak tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında, takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılır.

Bu idari para cezalarının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ödenmesi gerekmektedir.


[1] 2024 yılı için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranına (%58,64) göre hesaplanmıştır.

[2] 2024 yılı için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranına (%58,64) göre hesaplanmıştır.

[3]2024 yılı için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranına (%58,64) göre hesaplanmıştır.

This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent