İklim Değişikliğinin Sigorta Sektörü Üzerindeki Etkisi

21.03.2023

Bilimsel bir teori olarak başlayıp çevre politikalarının ve uluslararası müzakerelerin konusu haline gelen iklim değişikliği, Dünya'nın ikliminde meydana gelen uzun vadeli değişiklikleri ifade etmektedir.[1] İklim değişikliği, değişen hava modelleri, aşırı hava olayları ve yükselen deniz seviyeleri nedeniyle bazı önemli ekonomik riskler oluşturmaktadır. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'ne (IPCC) göre, azaltım çabalarına ek olarak, iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamak için adımlar atmak da gereklidir ve olumsuz etkileri büyük ölçüde azaltabilir.[2]

Riskin küresel reasürans ve sermaye piyasalarına aktarılması çözümlerden biri olabilir.[3] Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin hem şirketleri hem de hükümetleri için endişe kaynağı olan aşırı hava koşullarının neden olduğu zararın maliyetini kimin üstleneceği sorusu vardır. Bu zorlu durum göz önünde bulundurulduğunda ortaya çıkan önemli bir soru, bu kayıpları yaşama riskinin nasıl azaltılacağıdır.[4] Sigorta sektörü iklim değişikliğinin etkilerine karşı özellikle savunmasızdır çünkü doğal afetler büyük kayıplara ve tazminat taleplerine yol açabilir. Sigorta primleri, sigortacının bir riski karşılamak için öngördüğü maliyetlere dayanmaktadır ve sigortanın bu işlevi, özel şahıslar tarafından kayıpların azaltılmasını teşvik etmektedir.[5]

Doğal afetler daha sık ve daha maliyetli hale geldikçe, sigorta şirketleri büyük zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. İklim değişikliğinin sigorta da dahil olmak üzere finansal hizmetler sektörü üzerinde önemli bir etkisi olacağı tahmin edilmektedir, ancak spesifik etkilerin ne olacağı ve sektörün bunlara yanıt vermeye ne kadar hazır olduğu şu anda belirsizdir. Ancak zararı hafifletmek için sigortacıların bazı değişiklikler yapması gerektiği kesin. Kısmen sigorta şirketlerinin iklim değişikliğiyle ilgili risklere ne ölçüde maruz kaldığına dair yeterli veri olmaması nedeniyle, sorunun kapsamını ve ciddiyetini tam olarak anlamak zordur.[6]

İklim değişikliği, aşırı hava olaylarının sıklığı, yoğunluğu, kapsamı ve süresinde öngörülemeyen değişikliklere neden olmakta, bu da reasürans sektörü tarafından kullanılan olasılık dağılımlarını etkilemektedir.[7]

IPCC'ye göre, insan faaliyetlerinin sera gazı seviyeleri de dahil olmak üzere aşırı hava koşulları üzerinde etkisi olduğuna inanılmaktadır. İnsan faaliyetleri ile tropikal siklonlardaki değişiklikler arasında bir bağlantı kurmak zordur çünkü kayıtlar güvenilmezdir, yüksek derecede değişkenlik vardır ve bilim insanları iklim değişikliğinin tropikal siklonlar üzerindeki etkilerini tam olarak anlamış değildir. Bazı aşırı hava olayları doğal değişkenlikten kaynaklanırken, diğerleri insan faaliyetleriyle ilgili olmayan doğal olayların bir kombinasyonundan kaynaklanmaktadır.[8]

Sigorta sektörü, risk değerlendirmelerini primlere dahil ederek belirsizlikle başa çıkmaya alışkındır. İklim değişikliği bu karmaşıklığa katkıda bulunmakta ve ek zorluklar yaratmaktadır, ancak aynı zamanda (yeniden) sigortacılar ve hükümetler için potansiyel yeni fırsatlar da sunmaktadır.[9] Sigorta şirketleri tipik olarak önemli riskler üstlenirler, ancak bunları genellikle sigortalama ve yatırımlarında çeşitlendirmenin yanı sıra reasürans yoluyla yönetirler. Bu, sigorta şirketleri için bir tür sigortadır ve herhangi bir şirketin finansal istikrarını tehlikeye atabilecek çok fazla risk almasını önlemeye yardımcı olur.[10]

İklim değişikliğinin daha şiddetli kasırgalar ve kuraklıkların ardından daha sık görülen orman yangınları gibi etkileri yasal çerçeveyi etkileyebilir.[11] İklim değişikliği sigorta sektörünün maruz kaldığı riskleri önemli ölçüde artırabilir ve sigorta sektörünün de bu doğrultuda yeni politikalar geliştirmesi gerekecektir. Önemli bir zorluk, sigortacıların yeni poliçelerden elde edilen primleri eski riskleri dengelemek için kullanarak yeni riskler üstlenmelerini önlemektir.[12]

Risk değerlendirmesi ve risk yönetimi, risklerin hem önlenmesini hem de transfer edilmesini içeren etkili adaptasyonun temel bileşenleridir.[13] İklim değişikliğinin neden olabileceği veya şiddetlendirebileceği potansiyel risk ve tehlikelerin belirlenmesine ve değerlendirilmesine yardımcı olurlar. Bu bilgiler daha sonra bu riskleri önlemeye veya azaltmaya yönelik stratejiler geliştirmek ve bu risklerin gerçekleşmesi halinde potansiyel etkilerini aktarmak veya hafifletmek için kullanılabilir.

Risk değerlendirmesi, potansiyel risk ve tehlikelerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve bunların gerçekleşme olasılığının belirlenmesi sürecidir.[14] Bu bilgiler, en önemli riskleri önceliklendirmek ve bunları ele almak için stratejiler geliştirmek için kullanılabilir. Öte yandan risk yönetimi, riskleri önlemek veya azaltmak için stratejiler uygulama ve risklerin gerçekleşmesi halinde bu risklerin potansiyel etkilerini aktarma veya hafifletme sürecidir. Bu, kıyı taşkınlarından korunmak için deniz duvarları inşa etmek veya toplulukları potansiyel tehlikelere karşı uyarmak için erken uyarı sistemleri geliştirmek gibi stratejileri içerebilir.

Bu, işleyen bir sigorta sektörünün temelini oluşturur. Buna rağmen, özellikle gelişmekte olan ülkelerde artan risk ve belirsizlik karşısında sigorta sektörünün nasıl risk yönetimi seçenekleri sunabileceği konusunda hala pek çok soru işareti bulunmaktadır. Bununla birlikte, risk değerlendirmesinin finanse edilmesini ve iklim değişikliğine karşı en savunmasız olanlara yardımcı olmak için risk önleme, azaltma ve transfer çözümlerinin uygulanmasını sağlamak için entegre bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğu açıktır.[15] Deloitte tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre sigorta sektörü hazırlıklı değil.[16]

Sigorta şirketleri için sigorta sağlayan reasürans şirketlerinin de iklim değişikliğinden etkilenmesi muhtemeldir. Doğal afetler daha sık ve şiddetli hale geldikçe, reasürörler daha fazla hasar ödemek zorunda kalabilir ve bu da sigortacılar için daha yüksek primlere yol açabilir. Bunlar, birbirlerini ve ilgili poliçe sahiplerini etkileyen yüklenim, yatırım, hasar, gider yönetimi ve reasürans gibi benzer mekanizmaları kullanarak faaliyet gösteren benzer sektörlerdir. Her düzeydeki hükümet düzenlemesi, iş kurma hakkını, risk türlerini, tüketicinin korunmasını ve reasürans dahil olmak üzere belirli sözleşmeleri kapsar. Bu nedenle, her ne kadar doğrudan sigortacıların reasürörlerden daha ağır bir şekilde düzenlenmiş olması nedeniyle bazı farklılıklar mevcut olsa da, bir yetki alanı içinde her iki sigorta türü için de birleşik bir düzenleyici sisteme sahip olmak mantıklıdır. Bunun başlıca nedeni, reasürans sektörünün daha uzmanlaşmış bir sektör olarak kabul edilmesi ve tüketicilerle doğrudan etkileşim içermemesidir.[17]

Sigorta sektörü de iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasında bir rol oynayabilir. Dünyanın en büyük kurumsal yatırımcılarından biridir ve iklim değişikliği, karbon emisyonlarının azaltılmasına veya alternatif enerji kaynaklarına yatırım yapmak gibi yatırım kararlarını etkileyecektir.[18]

Bazı ekonomistlere göre, doğal afetler meydana geldikten sonra kayıpları karşılamak için sigortaya güvenmektense, doğal afetlerden kaynaklanan zararı önlemek genellikle daha ekonomiktir. Sigortanın, deniz seviyesinin yükselmesi gibi kademeli değişiklikler gibi iklim değişikliğiyle ilgili tüm durumlar için en uygun çözüm olmayabileceğini ve tipik olarak yalnızca aşırı olayları kapsadığını söylüyorlar.[19]

İklim değişikliğinin toplum için önemli zorluklar teşkil ettiğine şüphe yoktur ve bu zorlukları hafifletmenin yollarını bulmak çok önemlidir. İklim değişikliğini ele almak için yasa ve yönetmeliklere büyük önem verilmekle birlikte, sigorta da net mali teşvikler ve kesinlik sağlayarak kilit bir rol oynayabilir. Her ne kadar özel sigortacılar riskin büyük bir kısmını üstlenebilecek durumda olsalar da, sadece onlara güvenmek ideal değildir. İklim değişikliğiyle ilişkili büyük ölçekli risklerin azaltılması için genellikle kamu projeleri ve hükümet müdahalesi gerektiğinden, hükümetin bu riskleri ele almanın bir yolu olarak iklim değişikliği sigortası sağlamada öncü bir rol üstlenmesi en etkili yol olabilir.[20]

Etkili politika değişikliği, hem piyasa teşviklerinin hem de hükümet düzenlemelerinin bir kombinasyonunu gerektirir. İyi tasarlanmış sigorta programları, iklimle ilgili felaketlerin olasılığını azaltan eylemleri teşvik edebilir ve diğer önleme ve uyum yöntemlerinin yerine geçecek bir araç olarak görülmemelidir.[21]


1 Joseph MacDougald; Peter Kochenburger, "Insurance and Climate Change," John Marshall Law Review 47, no. 2 (Winter 2013): 101-132, s. 101

2 Sofya Matteotti; Olga Nartova, "Climate Change: Implications for the (Re)Insurance Industry," New Zealand Journal of Public and International Law 10, no. 1 (July 2012): 107-122, s. 108

3 Matteotti, s. 108

4 Peter Molk, "The Government's Role in Climate Change Insurance," Boston College Environmental Affairs Law Review 43, no. 2 (2016): 411-426, s. 412

5 Molk, s. 412

6 Alex Fredman, “Regulators Should Identify and Mitigate Climate Risks in the Insurance Industry”, (2022), (https://www.americanprogress.org/ article/regulators-should-identify-and-mitigate-climate-risks-in-the-insurance-industry/)

7 Matteotti, s. 110

8 Christopher B Field and others (eds), “Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation: Special Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change”, Cambridge University Press, Cambridge (2012): 1-19

9 Matteotti, s. 111

10 Fredman, (https://www.americanprogress.org/article/regulators-should-identify-and-mitigate-climate-risks-in-the-insurance-industry/)

11 Isa Lang, “Wrestling with an elephant: A selected bibliography and resource guide on global climate change.” Law Libr. J., (2008), 100: 675.

12 Matteotti, s. 112

13 Matteotti, s. 112

14 Adger, W. Neil, Iain Brown, and Swenja Surminski. "Advances in risk assessment for climate change daptation policy." Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 376.2121 (2018): 20180106. (https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/ rsta.2018.0106#d1e266)

15 Matteotti, s. 112

16 Deloitte, “How insurance companies can prepare for risk from climate change”, (https://www2.deloitte.com/be/en/pages/financial-services/articles/ insurance-companies-climate-change-risk.html)

17 Matteotti, s. 114

18 Virginia Haufler, "Insurance and reinsurance in a changing climate." Changing climates in North American politics: Institutions, policymaking, and multilevel governance (2009): 241, s. 254

19 Matteotti, s. 115

20 Molk, s. 426

21 Haufler, s. 257


Tagged with: Miran Legal, Bengü Bellek, Insurance, Reinsurance

This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent