Contributors Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law

Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı is a full-service law firm offering a wide range of legal services to international companies, institutions and individuals in various sectors.


With approximately 80 fee-earners in Istanbul and Izmir, the Firm advises and represents clients in connection with Turkish law related matters including banking and finance, capital markets, competition law, corporate and commercial, dispute resolution, employment, energy and infrastructure, ethics and compliance, insurance, mergers and acquisitions, personal data privacy as well as real estate and construction.


Key Contacts

Mergers and Acquisitions, Corporate and Commercial, Banking and Finance, Capital Markets
Dispute Resolution, Ethics & Compliance, Energy & Infrastructure
Real Estate & Construction, Corporate and Commercial, Employment
Mergers and Acquisitions, Corporate and Commercial, Banking and Finance, Capital Markets
Dispute Resolution, Ethics & Compliance, Energy & Infrastructure
Real Estate & Construction, Corporate and Commercial, Employment
Mergers and Acquisitions, Banking and Finance, Corporate and Commercial
Capital Markets, Banking and Finance
Dispute Resolution, Energy & Infrastructure
Capital Markets, Banking and Finance
Banking and Finance, Capital Markets, Mergers and Acquisitions
Dispute Resolution, Ethics & Compliance
Dispute Resolution, Ethics & Compliance, Employment
Mergers and Acquisitions, Banking and Finance, Capital Markets
Mergers and Acquisitions, Banking and Finance, Capital Markets
Dispute Resolution, Ethics and Compliance

Yatırım Fonlarına İlişkin Güncel Değişiklikler

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan 16 Şubat 2024 tarihli ve 11/255 sayılı karar uyarınca, Kurul’un i-SPK.52.4 (20 Haziran 2014 tarihli ve 19/614 sayılı kararı) sayılı İlke Kararı ile kabul edilen Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’de çeşitli değişiklikler yapılmıştır.

Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law
05.05.2024

Recent Amendments on Investment Funds

Pursuant to the decision of the Capital Markets Board dated 16 February 2024 and numbered 11/255, various amendments were made to the Guideline on Investment Funds, which was adopted as the Board’s Principle Decision numbered i-SPK.52.4 (decision dated 20 June 2014 and numbered 19/614).

Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law
04.05.2024

Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’deki Değişiklikler

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan 29 Şubat 2024 tarihli ve 13/337 sayılı karar (“Kurul Kararı”) uyarınca, Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in (“Rehber”) “1. Fon Türleri” ve “3.6. Standart Fonlara İlişkin Esaslar” başlıklı bölümlerinde değişiklik yapılmıştır.

Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law
06.03.2024

Menkul Kıymet Yatırım Fonlarına Yönelik Sorumlu Yönetim İlkeleri

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan 16 Şubat 2024 tarih ve 11/155 sayılı karar uyarınca portföy yönetim şirketlerinin kurucusu oldukları menkul kıymet yatırım fonlarına yönelik Sorumlu Yönetim İlkeleri düzenlenmiştir.

Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law
21.02.2024

Green Banking Practices in Türkiye

The environmental issues, which include corporate climate policies, energy use, waste, pollution, natural resource conservation, and treatment of animals have caused an essential shift in the finance sector in recent years. In particular, climate-related risks have resulted in physical and transitional concerns for the financial sector.

Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law
18.02.2024

Sermaye Piyasası Aracı İhraç Başvurularında Enflasyon Muhasebesi Uygulanması

Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) tarafından yayımlanan 8 Şubat 2024 tarih ve 9/221 sayılı karar (“Kurul Kararı”) uyarınca, sermaye piyasası aracı ihraç başvurularında enflasyon muhaSermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) tarafından yayımlanan 8 Şubat 2024 tarih ve 9/221 sayılı karar (“Kurul Kararı”) uyarınca, sermaye piyasası aracı ihraç başvurularında enflasyon muhasebesi uygulanmasına ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir.sebesi uygulanmasına ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir.

Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law
14.02.2024

Pay Senetleri Satışında Dövizle İşlem Yasağı

Türk lirasının değerinin yabancı para birimleri karşısında dalgalı bir seyir izlemesiyle her ne kadar ticari hayatta belirli işlemlerin ve ödemelerin döviz üzerinden yapılması tercih edilse de Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’da son yıllarda yapılan değişiklikler, uygulamada “dövizle işlem yapma yasağı” olarak bilinen sınırlamanın kapsamını genişletti.

Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law
09.02.2024

2023 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranı Tespit Edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 25 Kasım 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 554 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, 2023 yılı için yeniden değerleme oranı %58,46 olarak tespit edilmiştir.

Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law
11.12.2023

Adjustment Rate for 2023 Has Been Determined

According to General Communique No. 554 on Tax Procedure Law issued by the Revenue Administration of the Ministry of Treasury and Finance, and published on 25 November 2023, the adjustment rate for the year 2023 has been determined as 58.46%.

Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law
07.12.2023

Yurt Dışında Bulunan Yabancı Kişilere Tebligat

Ekonomik ve ticari ilişkilerin küreselleşmesiyle taraflar arasındaki hukuki ilişkilerin de uluslararası boyut kazanması kaçınılmaz olmuştur. Uluslararası ticari ilişkilerin hacmi arttıkça, uyuşmazlık çözümü süreçlerinin uluslararası boyutta işletilmesi yönündeki ihtiyaç artmaktadır. Uluslararası tebligat ise söz konusu uyuşmazlık çözümü süreçlerinin devlet mahkemelerinde yürütüldüğü yargılamaların merkezinde yer alan önemli bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle, uluslararası tebligat sürecinin doğru yöntemlerle yürütülmesi, yargılamanın gecikmeden sonuçlandırılması için büyük önem taşıyor.

Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law
01.12.2023

Service on Foreign Nationals Residing Abroad

Globalization of economic and commercial relations has placed an additional dimension on the legal interactions between the parties. As the volume of international commercial interactions increases, the need for dispute resolution processes to be conducted on an international scale also rises. The issue of international service is seen emerging on the scene in cases where the dispute resolution processes are conducted in state courts. Accordingly, carrying out the international service process in a successful manner is highly important to conclude the judicial proceedings without any delay.

Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law
01.12.2023

Servis Modeli Bankacılığı Ne Getiriyor?

Son yazımızda ülkemiz bankacılık sektörüne yeni bir yaklaşım getiren dijital bankacılığı incelemiş, Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik’in dijital bankalar ve servis modeli bankacılığına ilişkin kapsamlı düzenlemeler getirdiğinden bahsetmiştik. Bu yazımızda ise Yönetmelik kapsamında dijital müşteri deneyimini yeniden tanımlayan servis modeli bankacılığını ve bu hizmetin verilmesinde rol oynayan temel tarafları inceleyeceğiz.

Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law
23.10.2023

Arabuluculuk Kurumunun Uygulama Alanını Genişleten Yeni Düzenlemeler

7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 5 Nisan 2023 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmıştı. Kanun, kapsamı her geçen gün genişletilen arabuluculuğa ilişkin önemli değişiklikler getirmiş, bunlardan bir kısmı 5 Nisan 2023 tarihinde yürürlüğe girmişti. Söz konusu değişikliklerden bazıları ise 1 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe girdi.

Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law
04.10.2023

New Regulations Expanding Mediation's Scope

Law No. 7445 on the Amendment of the Enforcement and Bankruptcy Law and Certain Laws ("Law") was published in the Official Gazette on 5 April 2023. The Law introduced significant amendments regarding mediation, as the scope of disputes subject to mediation continue to expand. Some of the amendments entered into force on 5 April 2023, while the rest of the amendments entered into force on 1 September 2023.

Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law
29.09.2023

Türkiye'de Dijital Banka Çağı

Özellikle COVID-19 salgını döneminde hızlanan dijitalleşme süreci tüm sektörleri olduğu gibi geleneksel bankacılık sektörünü de etkiledi ve dünyada yeni bir bankacılık anlayışının oluşmasına yol açtı. Geleneksel bankaların kredilerinin ciddi bir kısmını müşterilere dijital yollarla sağladığı ve bankaların fiziki şubelerinin kullanımının giderek azaldığı günümüzde, müşterilerin beklentilerine ayak uyduracak hızlı ve yenilikçi çözümler sunmak bankaların öncelikli gündemi haline geldi.

Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law
18.09.2023

Özel Dava Açma Süresinin Belirtilmediği İdari İşlemlere Karşı Dava Açma Süresi

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca ilgili kanunlarda özel süre belirtilmediği müddetçe idari işlemlere karşı dava açma süresi, idare mahkemelerinde altmış, vergi mahkemelerinde ise otuz gündür. Anayasa madde 40/f.2’ye göre ise “Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır.”  Ancak zaman zaman özel dava açma süresine tabi işlemlerde, idari işlemin muhatabına özel dava açma süresinin bildirilmediği görülmüş, bu işlemlere karşı özel dava açma süresi geçtikten sonra açılan davalarda Danıştay’ın farklı daireleri tarafından üç farklı içtihat oluşturulmuştur.

Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law
09.08.2023

Fransız Mahkeme Kararlarının Türkiye'de Tenfizi

Yabancı ülkede verilen mahkeme kararlarının Türkiye'de icra edilebilmesi için Türk mahkemelerince tenfiz kararı gerekmektedir. Tenfiz talepleri, Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun'un tenfiz koşullarıyla sınırlı olarak incelenir. Fransız mahkemelerince verilen kararın tenfiz edilebilmesi için kararın mahkeme tarafından verilmiş, hukuk davasıyla ilgili ve kesinleşmiş olması gerekmektedir. Tenfiz şartlarını sağlayan Fransız kararları, Türkiye'de tenfiz edilebilir. Tenfiz mahkemesi, kararın Türk mahkemelerinin yetki alanında olup olmadığına ve Türk kamu düzenine aykırı sonuç doğurup doğurmadığına bakar. Kararın münhasır yetkiye giren bir konuda verilmemiş olması ve davalının savunma haklarının ihlal edilmemiş olması da tenfiz şartlarındandır. Teminat muafiyeti ise karşılıklılık esasına göre belirlenebilir. Fransız mahkeme kararlarının Türkiye'de icra edilebilmesi için tenfiz davası açılması gerekmektedir.

Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law
13.05.2023

L’Exequatur Des Jugements Français en Türkiye

L'exécution des jugements étrangers en Türkiye n'est possible qu'avec l'exequatur rendue par les tribunaux turcs. Lorsque les tribunaux turcs examinent les demandes d'exequatur, ils se limitent aux conditions d’exequatur énoncées dans la loi relative au Droit International Privé et au Droit Procédural.

Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law
10.05.2023

Obtaining a Preliminary Attachment Order During Setting Aside Proceedings

Under the International Arbitration Law, a party to an arbitration agreement can apply to Turkish courts to obtain a preliminary attachment order before or during arbitration proceedings.

Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law
11.04.2023

Zorunlu Arabuluculuk Kapsamı Genişletildi

Birçok kanunda değişiklik yapan 7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5 Nisan 2023 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlandı.

Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law
11.04.2023

The Mandatory Mediation’s Scope Is Expanded

On 5 April 2023, Law No. 7445 on the Amendment of the Enforcement and Bankruptcy Law and Certain Laws was published. The Law introduced, among others, certain amendments regarding mediation.

Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law
10.04.2023

Latest News from Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı: Leading Events

Swiss - Turkish Legal DialoguesOn 13 June 2024, Okan Demirkan, Swiss Arbitration Ambassador to Turkey, will give the opening statement of ‘Swiss - Turkish Legal Dialogues’, organised by Kabine Law Office and Alp Arbitration with the support of the Chamber of Commerce and Industry Switzerland - T...

05.06.2024

Latest News from Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı: Leading International Events and Achieving Global Ranking Success

ELG Meeting in IstanbulIt was a true honor and pleasure to host the Energy Law Group's meeting in Istanbul, at the Çırağan Kempinski, on 26 April 2024. With special thanks to Ümit Boyner, Mehmet Öğütçü, Zeynep Harezi and Emre Turanlı for their enlightening speeches that enriched our e...

14.05.2024

Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı in the Spotlight: Prestigious Legal Acknowledgment and Premier Arbitration Sponsorship

Who's Who Legal: Energy 2024An Istanbul-based full-service law firm offering a wide range of legal services to international companies, institutions and individuals in various sectors Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı’s Partner Okan Demirkan was once again recognized by Who's ...

12.03.2024

Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Tops Chambers & Partners Global Guide 2024 Rankings

Chambers & Partners, an independent legal research company operating across 200 jurisdictions, has published its highly anticipated Global Guide 2024!Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı is once again recognized among Turkey’s top-tier law firms by Chambers & Partners in its Global Guide 2024.The Fi...

22.02.2024

Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Announces New Promotions

Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı, an Istanbul-based full-service law firm offering a wide range of legal services to international and local companies, institutions and individuals in various sectors, has announced that Gökçe İldiri Coşg�...

19.01.2024

Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı's Partner Okan Demirkan Once Again Recognized by WWL

An Istanbul-based full-service law firm offering a wide range of legal services to international companies, institutions and individuals in various sectors Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı’s Partner Okan Demirkan was once again recogni...

11.01.2024

Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı's Partner Okan Demirkan Recognized in WWL Energy

Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı's Partner Okan Demirkan was once again recognized by Who's Who Legal as a “Global Elite Thought Leader” in the field of energy.Who's Who Legal is a website and publication that lists and recognizes leading lawyers and legal practitioners in vario...

26.07.2023

Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı welcomes Dr. Okan Gündüz!

On March 1, 2023, Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys-at-Law announced that Dr. Okan Gündüz joined the Firm as Of Counsel.Okan has been admitted to the Istanbul Bar Association since 2000, and he is qualified as a solicitor in England & Wales. He also has a pending admission to the N...

01.03.2023

Promotion at Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law

As a full-service law firm offering a wide range of legal services to international companies, institutions, and individuals in various sectors Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı has introduced their new promotions.As of January 2023, Büşra Özden has been promoted to Managing Associate, and ...

02.02.2023

Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı's Partner Okan Demirkan Recognized in WWL

Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı's Partner Okan Demirkan was once again recognized by Who's Who Legal and Global Arbitration Review as a “Global Leader” of the international arbitration world.Who's Who Legal is a website and publication that lists and recognizes leading lawyers and legal pract...

11.01.2023

Webinar: Dağıtım Anlaşmaları ve Yeniden Satış Fiyatının Tespiti: AB ve Türkiye'de Rekabet Hukuku Gelişmeleri

Tarih2.11.2023Zaman15:00Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı tarafından düzenlenen KDK Legal Talks serisinin ikinci webinarına davetlisiniz.Bu webinarda konuşmacılar, dağıtım anlaşmalarındaki rekabet kısıtlamaları ve yeniden satış fiyatının tespiti konusunda AB rekabet mevzuatındaki ...

11.10.2023

Mid-Level Associate - Dispute Resolution

Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı is a full-service law firm ranked among Turkey’s leading firms, and is recommended by The Legal 500, Chambers & Partners, The IFLR1000 and other notable legal publications in several practice areas. At Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı, we offer our lawyers continuou...

05.12.2023

IT Help Desk Specialist

About the jobKolcuoğlu Demirkan Koçaklı is seeking a qualified individual to fill the “IT Help Desk Specialist” position. The Help Desk Specialist will provide professional-level administrative and operational services in a high growth and dynamic business environment. This position is office...

23.10.2023

Associate

We are looking for highly-motivated team members to join our firm and willing to work in our Data Privacy, Employment and General Corporate practice areas. Turkish Citizen (holding a valid Istanbul Bar Association membership)3 to 4 years’ experienceExcellent command of English (a second foreign la...

19.09.2023
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent