Contributors Ozay Law Firm

Ozay Law Firm, which started with 6 people in 2013, has grown at a rate of approximately 35% per year in terms of number of attorneys and currently operating with 70 people in total.

 

We have adopted the principle of developing the litigation and consultancy sides equally and have given importance to this balance in order for each side to benefit each other. With this service mentality, in 8 years, we have reached the number of corporate clients exceeding 75, with whom we are currently cooperating. Having started with five corporate clients in the beginning, we believe that our positive reputation in the sector and the high level of contentedness of our clients have brought us this outstanding success. We mainly prefer to establish long-term and broad-scaled co-operations rather than individual projects or lawsuits. Based on this approach, we mainly provide support to our clients in their whole litigation and/or consultancy processes and make aggregate reporting in order to have access to a broad perspective regarding the legal situation of the company.

 

Ozay Law Firm, primarily offer legal services to companies operating in retail, industry, construction, education, e-commerce, food, logistics, energy, pharmaceuticals, fast moving consumer goods, technology, human resources and banking sectors at national or international level, which services are available in foreign languages.

 

Ozay Law Firm’s founder Merter Özay represents the office through his roles as Chairman of the Joint Commission of Retailing Assembly of Turkey and E-Commerce Assembly of Turkey under the organisation of the Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey; Deputy Chairman of the Board of Food Retailers Association and Chairman of the Legislation Committee; Chairman of the Legislation Committee of Chain Stores Association; Shopping Malls and Retailers Federation of Turkey Legislation Committee Chairman; Tourism Restaurant Investors and Gastronomy Enterprises Association; member of the Swiss Chamber of Commerce in Turkey, PWN (Professional Women’s Network) and Lead Network. Our office is thus in contact with governmental authorities for the purpose of resolution of legal problems of the sector and we offer our advice and contribution in the legislation process.


Key Contacts

Competition, Real Estate, Intellectual Property, Dispute Resolution
IT Law , E-commerce Law, Data Protection Law, Cyber Security and Cyber Crimes, Blockchain, Cryptocurrencies and Smart Contracts
Collective Labour Law, Rental Law, Commercial Law, Litigation
Rental Law, Real Estate, Contracts, Dispute Resolution
Dispute Resolution, Labor Law & Procedural Law, Commercial Law, Civil Law, Family Law, Administrative Law, Real Estate
Dispute Resolution, Labor & Social Security Law, Commercial, Contracts, Administrative Law, Real Estate
Labor & Social Security Law, Contracts Law, Dispute Resolution, Commercial, Criminal Law
Intellectual Property Law, Contracts, Commercial, Dispute Resolution
Competition, Real Estate, Intellectual Property, Dispute Resolution
IT Law , E-commerce Law, Data Protection Law, Cyber Security and Cyber Crimes, Blockchain, Cryptocurrencies and Smart Contracts
Labor Law, Criminal Law, Commercial Law, Consumer Law, Dispute Resolution
Labor and Social Security Law, Consumer Law, Competition, Commercial, Contracts
Dispute Resolution, Labor Law & Procedural Law, Commercial Law, Civil Law, Family Law, Administrative Law, Real Estate
Labor Law, Commercial Law, Consumer Law, Contracts, Protection of Personal Data
Labor & Social Security Law, Contracts Law, Dispute Resolution, Commercial, Criminal Law
Dispute Resolution, Labor & Social Security Law, Commercial, Contracts, Administrative Law, Real Estate
Collective Labour Law, Rental Law, Commercial Law, Litigation
Rental Law, Real Estate, Contracts, Dispute Resolution
E-Commerce, Competition, IT & Technology, Contracts, Commercial, Ethics & Compliance
Intellectual Property Law, Contracts, Commercial, Dispute Resolution
Competition, Administrative Law, Energy, Tax, Customs, Zoning, Commercial, Dispute Resolution, Ethics & Compliance, Contracts
Labor & Social Security, Contracts, Consumer Law, Enforcement & Bankruptcy
Labor and Social Security Law, Dispute Resolution, IP Law, Criminal Law, Contracts Law, Commercial Law
Labor & Social Security Law, Lease and Real Estate Law, Criminal Law, Insurance Law
Real Estate Law, Law of Obligations, Labour and Social Security Law, Consumer Law
Consumer Law, IT Law, Real Estate Law

İşe İade Davasının Reddine Karar Verilmesi Halinde Mahkeme Tarafından Feshin Geçerli veya Haklı Nedene Dayandığına Dair Değerlendirme Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı İncelemesi

İşçi ile işveren arasındaki belirsiz süreli iş sözleşmesinin, işveren tarafından haklı veya geçerli nedenle feshedilmesi halinde; işe iade davasının şartlarının bulunmakta (işçinin işveren nezdinde en az 6 ay çalışmış olması ve işveren nezdinde en az 30 işçinin çalışmakta olması) ise, işçiler tarafından işe iade davasının açılması gündeme gelmektedir.

Ozay Law Firm
03.03.2024

İşçinin Askerlik Sebebiyle İş Sözleşmesini Feshi ve Askerlik Dönüşünde İş Yerine Başvurma Hakkı

Mevzuat gereği Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı erkekler askerlik ödevini yerine getirmekle yükümlü olup bu ödevin çalışma hayatına etkileri dolayısıyla çoğu zaman gerek askerlik sebebiyle işten ayrılma gerekse askerlik sonrasında işyerine yeniden başvuru aşamalarında uyuşmazlıklar doğabilmektedir. Kanun koyucunun yakın zamanda askerlik sisteminde kalıcı hale getirdiği bedelli askerlik uygulaması sonrasında bu tür uyuşmazlıklarda artış yaşandığı da görülmektedir.

Ozay Law Firm
09.02.2024

Yayımlanan Yönetmelik ile Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması

2 Kasım 2023 tarihli 32357 sayılı Resmi Gazete’de 7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) yayımlanmış ve Kanun’da, belirsiz hususların Yönetmelik ile düzenleneceği ifade edilmişti. Kanun 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek iken bahse konu belirsiz hususların açıklığa kavuşturulması amacıyla 28 Aralık 2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazete’de Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) yayımlanmıştır.

Ozay Law Firm
08.01.2024

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması

02.11.2023 tarihli 32357 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”)’da turizm amaçlı kullanılan konutların gerçek ve tüzel kişilere kiralanmasına dair usul ve esaslar düzenlenmiş, söz konusu Kanun’da ayrıca halihazırda yürürlükte olan kanunlarda da birtakım değişiklikler yapılmıştır.

Ozay Law Firm
07.11.2023

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde Yapılan Son Düzenlemeler

Bilindiği üzere, 23 Ağustos 2022 tarihli ve 31932 sayılı Resmi Gazete’de Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmış olup Değişiklik Yönetmeliği ile, 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde yer alan düzenlemelere; bilhassa perakende sektörünü yakinen ilgilendiren mesafeli sözleşmeler bakımından aracı hizmet sağlayıcılarına yönelik düzenlemeler yapılmış, ön bilgilendirme yükümlülüğü ve cayma hakkına ilişkin ek düzenlemeler getirilmiştir.

Ozay Law Firm
04.11.2023

“Rekabet Kurulu'nun İşgücü Piyasasına Yönelik Kararları: Uyum Programlarına ve Geçmişte Uzlaşan Şirketlere Yansımalar” Konulu Webinar Hakkında Bilgi Notu

Rekabet Kurumu, şirketlerin birbirlerinden çalışan almamaya yönelik anlaşmalar yaptıkları ve ücret & yan fayda konularında bilgi değiştirdikleri iddialarına yönelik olarak son yıllarda pek çok şirket aleyhinde soruşturma açmıştır. İnsan Kaynakları (“İK”) alanındaki bu soruşturmalardan Nisan 2021’de başlatılana ilişkin karar 26.07.2023’te verilmiş ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (“Rekabet Kanunu”)’un 4. maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle 16 şirkete 151 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır[1]. İK-I şeklinde adlandırılabilecek bu kararla işgücü piyasasına yönelik rekabet ihlalleri iddiasıyla yürütülen incelemelerde şu ana kadar uygulanan para cezası miktarı 300 milyon TL’yi aşmıştır. Halihazırda yürümekte olan diğer dosyaların da neticelenmesi ile birlikte bu ceza miktarının daha da artması beklenmektedir. Buna karşılık, aşağıda ayrıntılarına yer verileceği üzere, üç ayrı dosya kapsamında yerinde inceleme yapılan ve/veya soruşturma açılan 50’nin üzerinde şirkete, herhangi bir ihlal tespiti yapılmadığı için ceza uygulanmamıştır.

Ozay Law Firm
01.11.2023

Yerinde İncelemenin Engellenmesi Nedeniyle Uygulanan İdari Para Cezalarına Yerel Mahkemelerin Son Dönemdeki Yaklaşımları

Rekabet Kurulu’nun 21-27/354-174 sayılı ve 27.05.2021 tarihli kararı (“Sahibinden Kararı”) ile, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’nin (“Sahibinden”) yerinde incelemeyi engellediği/zorlaştırdığı gerekçesiyle, Sahibinden’e idari para cezası uygulanmıştır.

Ozay Law Firm
02.03.2023

Karayolu Taşımacılığında Çalışan Şoförlerin Çalışma Usul ve Esasları

Karayollarında çalışan şoförlerin çalışma süreleri İş Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre farklılık göstermektedir. İş Kanunu'na göre haftalık çalışma süresi en çok kırk beş saat olup günde on bir saati aşmamak koşulu ile haftanın çalışılan günlerine dağıtılabilmektedir. Ancak Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne tabi olan şoförlerin yirmi dört saatlik herhangi bir süre içinde toplam dokuz saatten ve devamlı olarak dört buçuk saatten fazla araç sürmeleri yasaklanmıştır. İş hukuku uyuşmazlıklarında, çalışma saatlerinin hesabında Karayolları Trafik Yönetmeliği ile Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri dikkate alınarak hesaplama yapılması gerekmektedir. Fazla çalışmaların ispatı noktasında ise takograf kayıtları en kuvvetli ispat olarak kabul edilmekte olup her türlü delil de ispat edilebilmektedir.

Ozay Law Firm
28.01.2023

Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik Neler Getirdi?

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da (“Kanun”) yapılan değişiklik kapsamında hazırlanan ve 29.12.2022 tarihli ve 32058 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile getirilen başlıca düzenlemeler.

Ozay Law Firm
17.01.2023

Employee's Social Media Use and Posts as Grounds for Termination of Employment Agreement

Employees using social media should ensure compliance with duty of loyalty, avoid harming employers, and not disrupt workplace harmony. Employers considering termination due to social media posts must evaluate if posts fall within freedom of expression, are severe enough for just termination, cause significant workplace issues, or involve criminal liability, insults, or excessive criticism against national integrity or leaders.

Ozay Law Firm
05.01.2023

Rekabet Kurulu'nun 22-10/152-62 Sayılı Özel Sağlık Kuruluşları Kararı Kapsamında İş Gücü Piyasalarına Yönelik Rekabet İhlallerinin Değerlendirilmesi

Rekabet Kurulu’nun 22-10/152-62 sayılı ve 24.02.2022 tarihli kararı ile; bazı özel sağlık kuruluşlarının; centilmenlik anlaşmaları ile çalışan transferlerini engellemeleri, çalışan maaş skalalarını birlikte belirlemeleri, rekabete hassas bilgi değişiminde bulunmaları, ...

Ozay Law Firm
02.03.2023

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Getirilen Yenilikler

03.03.2023 tarihli ve 32121 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olup da prim gün sayısı ...

Ozay Law Firm
03.03.2023

Alışveriş Merkezleri Ortak Gider Bedeli Paylaşım Usulü

Ortak gider, Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik’in “Tanımlar” başlıklı 3. maddesinde “Ortak kullanım alanlarına ilişkin elektrik, su, doğalgaz, yenileme niteliğinde olmayan bakım ve onarım, güvenlik, temizlik ve sağlık giderleri gibi alışveriş merkezinin aynına ilişkin olmayan ortak kullanım alanı giderleri ile yönetim giderini (…) ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.

Ozay Law Firm
16.03.2023

İcap Nöbetinin Çalışma Süreleri ve Fazla Çalışma Yönünden Değerlendirilmesi

İcap nöbeti, doğası gereği iş yerinde tutulan nöbetten farklı olup çalışan nöbette iken, örneğin evinde iken, hem bir serbesti içerisindedir hem de planlamasını her an çalışmaya gidecek gibi yapmak durumundadır. Bu sebeple Yargıtay her iki tarafın da hakkını gözetecek bir çözüm üreterek; şayet icap nöbetindeyken bir çalışma gerçekleşmezse icap nöbetinde geçen sürenin yalnızca 1/8’inin çalışma süresinden sayılması gerektiğine, icap nöbetinde bir çalışma gerçekleşir ise hem göreve giderken yolda geçen sürelerin hem de fiilen işin yapıldığı sürelerin çalışılmış gibi sayılması gerektiğine karar vermektedir.

Ozay Law Firm
27.04.2023

İşçinin İşverenin Başka Bir İşçisine Hakaret Etmesi veya Küfretmesi Nedeniyle İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Haklı Nedenle Feshi

4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinde, işverenin iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebileceği nedenler/durumlar düzenlenmiştir. İşbu maddede haklı nedenle feshedilebilecek nedenler/durumlar (I) Sağlık sebepleri, (II) Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri, (III) Zorlayıcı sebepler, (IV) İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17'nci maddedeki bildirim süresini aşması şeklinde dört ana başlık olarak sayılabilecektir.

Ozay Law Firm
02.06.2023

Anayasa Mahkemesi̇’nin, Rekabet Kurulu’nun Yeri̇nde İnceleme Yetki̇si̇nin Anayasa’ya Aykırılığına İlişkin Kararı

20.06.2023 tarihli Resmi Gazete yayımlanan Anayasa Mahkemesi (“AYM”) kararı1 (“Karar”) ile, AYM tarafından Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) yerinde inceleme yetkisinin Anayasa’ya aykırı olduğu belirtilmiştir. Karar’ın, bu kapsamdaki özetine aşağıda yer verilmektedir.

Ozay Law Firm
21.06.2023

Rekabet Kurumu Uygulamaları Işığında Uzlaşma Süreci

2020 yılında yürürlüğe giren Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un uzlaşma müessesesi, Philips dosyasında uygulanmış ve birçok dosyada kullanılmıştır. Uzlaşmanın sağladığı faydalar arasında idari para cezasında %10 ile %25 arasında indirim uygulanması ve hukuki belirsizliklerin kısa sürede sonlanması yer almaktadır. Uzlaşma ihlali kabul etmek anlamına gelir ve idari para cezası ödenmesi gerekmektedir. Bazı soruşturma tarafları uzlaşmayı tercih etmemekte ve savunmalarıyla cezanın uygulanmama veya iptal olma ihtimalini görmektedir. Uzlaşma sürecinde uygulanacak idari para cezası miktarını öğrenmek ve sürece devam etmek mümkündür.

Ozay Law Firm
04.07.2023

"Anayasa Mahkemesi'nin, Rekabet Kurumu'nun Yerinde İnceleme Yetkisine İlişkin Kararlarının Uygulamaya Etkisi" Konulu Webinar Hakkında Bilgi Notu

Rekabet Kurumu (“RK”) uzmanları, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (“RKHK”)’un “Yerinde İnceleme” başlıklı 15. maddesinde yapılan düzenleme çerçevesinde, şirketlere önceden haber vermeksizin gelmekte ve bina, büro, araç, dolap, masa, kasa, çanta, bilgisayar, cep telefonu ve diğer bilişim sistemlerinde inceleme yapmaktadır. Bu incelemelerin neredeyse tamamı, RKHK’nın 15. maddesindeki “yerinde incelemenin engellenmesi veya engellenme olasılığının bulunması durumunda sulh ceza hakimi kararı ile yerinde inceleme yapılır” hükmüne rağmen, mahkeme kararı olmaksızın gerçekleştirilmekte; ilgililer, yerinde incelemenin engellenmesi ya da zorlaştırılması hallerinde RKHK’nın 16 ve 17. maddeleri uyarınca cironun binde beşi gibi ciddi bir idari para cezası uygulanacağı için çoğunlukla incelemelere izin vermektedir.

Ozay Law Firm
05.08.2023

Settlement Procedure in Light of the Turkish Competition Authority’s Practices Frequently Asked Questions

The Settlement Procedure, which was explicitly acted in Law No. 4054 on the Protection of Competition in 2020 and first introduced in the Philips[1] case in August 2021, has been used in several cases since then. Gökşin Kekevi, Tuğba Begüm Terzi, Beste Güneş Tımaç, Ezgi Kaplan, Gökçe Karakaya, and Sevcan Yüksel from the Competition Law Department of Özay Law Firm answered frequently asked questions on this matter. We wish it will be beneficial for our readers.

Ozay Law Firm
10.08.2023

İş Akdinin Sona Ermesinden Sonra İşçinin Rekabet Etmeme Yükümlülüğü ve Doğacak Uyuşmazlıklarda Görevli Mahkeme

Rekabet yasağına ilişkin borcun kaynağını kanundan değil iş sözleşmesinden alıyor olması, iş sözleşmesinin işçi tarafından haklı nedenle feshedilmesinden doğan uyuşmazlık hallerinde iş sözleşmesine bağlı rekabet yasağının da feshin haklılığı boyutu ile birlikte değerlendirilmesi gerektiği,  son olarak Türk Ticaret Kanunu karşısında özel kanun niteliğinde olan İş Mahkemeleri Kanunu'nun aksine hüküm içermesi nedeniyle, işçinin rekabet etmeme yükümlülüğünden doğacak uyuşmazlıklarda görevli mahkeme, İş Mahkemeleridir.

Ozay Law Firm
25.08.2023

Rekabet Yasağı Düzenlemesinin Coğrafi Sınırlama Şartının Yargıtay Kararları Işığında İncelenmesi

Türk Borçlar Kanunu'na göre rekabet yasağı, TBK 444. ve 445. maddelerinde düzenlenir. İşçinin geleceğini tehlikeye atacak biçimde rekabet yasağı kısıtlamaları uygun değildir, süresi genelde iki yılı geçemez. Yargıtay'a göre, coğrafi alana yönelik sınırlama olmayan rekabet yasağı hükümleri geçerli değil. Rekabet yasağı sözleşmesi TBK 445/2 hükmüne uygun olarak mahkeme tarafından değerlendirilmeli, coğrafi ve süresel sınırlamalar somut duruma göre belirlenmeli. Sonuç olarak, TBK'nın ilgili maddelerine uygun rekabet yasağı hükümleri önerilir.

Ozay Law Firm
23.08.2023

Konut Kira Bedeli Artışlarında Azami Sınır

15 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kanun Değişikliği ile konut kira bedeli artışlarına getirilen %25 sınırı, 1 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatıldı. Yenilenen konut kira sözleşmelerinde bir önceki yıla ait kira bedelinin %25'ini aşmamak kaydıyla anlaşmalar geçerli olacak. Ayrıca, kiracılar %25 sınırının üzerinde tahsil edilen bedelin iadesini talep edebilecek. İş yeri ve arsa kira sözleşmelerinde ise önceki düzenlemeler devam edecek. Kanun Değişikliği ile ilgili herhangi bir kira bedeli tespiti davasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır.

Ozay Law Firm
15.07.2023

İşçinin Ulaşılamama Hakkı

Günümüzde teknolojik araçların oldukça gelişerek insanların her zaman her yerde ulaşılabilir hale gelmesiyle ve özellikle pandemi döneminden itibaren işverenlerin uzaktan çalışma modellerini tercih etmesiyle birlikte, çalışanların çalışarak geçirdiği zaman ile dinlenerek çalışmaksızın geçirdiği süreler arasındaki ayrım belirsiz bir hale gelmeye başlamıştır. Hal böyle olunca da, “işçinin ulaşılamama” veya “bağlantıyı kesme” hakları gündeme gelmiştir.

Ozay Law Firm
13.07.2023

Evaluation of Saturday in the Use of Annual Leave

The inclusion of Saturdays in annual leave calculations remains a contentious issue in labor law. Article 53 of the Labor Code outlines conditions for annual leave entitlement, while Article 46 defines weekly holidays as a 24-hour rest day within a 7-day period. Saturdays can be considered contractual holidays or working days, depending on the employment contract. If Saturdays are not designated as weekly holidays, they may be deducted from annual leave. However, if the contract states that both Saturday and Sunday are weekly holidays, both days are excluded from annual leave calculations, depending on the specific circumstances and agreements in place.

Ozay Law Firm
11.01.2023

Evaluation of the Geographical Limitation Requirement of the Prohibition of Competition Clause in the Light of the Decisions of the Court of Cassation

The prohibition of competition in Turkey is regulated by Articles 444 and 445 of the Turkish Code of Obligations. A non-competition agreement must comply with the limitations provided by law, including a maximum two-year period, geographical restrictions, and scope of work performed. Non-competition clauses without geographical limitations will not be valid. However, if a non-competition agreement poses a potential danger to an employee's economic freedom, the court can draw limits. The court may limit excessive non-competition clauses by freely evaluating circumstances and considering employer counter-performance equitably. Recent Court of Cassation decisions have examined non-competition clauses carefully to ensure balance and limit provisions that may jeopardize an employee's economic future.

Ozay Law Firm
04.01.2023

Ozay Expanding its Team: Seeking Compliance Lawyer - Information Technology and Data Privacy

Özay Law Firm is looking for new colleagues to join the team due to the need for lawyers arising from the firm’s operative compliance activities.Özay Law Firm welcomes applications from colleagues with the following qualifications.At least four years of professional experienceEnthusiasm to follo...

03.05.2023

Applications for Legal Internships are Now Open at Ozay Law Firm

Özay Law Firm has announced that applications for the 2023–2024 legal internship period are now open.Özay Law Firm, primarily offer legal services to companies operating in retail, industry, construction, education, e-commerce, food, logistics, energy, pharmaceuticals, fast moving consumer goods...

01.02.2023

Gökşin Kekevi Joins Özay Law Firm as Head of Competition Law Department

Ozay Law Firm announced on January 4, 2023, that Gökşin Kekevi has joined the firm's Competition Law Department as head. With over sixteen years of expertise at the Turkish Competition Authority (TCA) and eight and a half years at Arcelik, Kekevi will strengthen Ozay's Competition Law Departmen...

07.01.2023

Panel: Güncel Gelişmeler Işığında Kira Hukuku Tartışmaları

Tarih1 Şubat 2024 I Perşembe I 14.00YerHanSpaces LeventÖzay Hukuk Bürosu, Gıda Perakendecileri Derneği ve Zincir Mağazalar Derneği iş birliği ile kira hukuku alanındaki gelişmelerin, uygulamada karşılaşılan sorunların ve güncel kararların tartışılacağ�...

19.01.2024

Hukukçular İçin Teknoloji Panelleri - I. Dijital Deliller ve Adli Bilişim

Tarih22 Kasım 2023 I Çarşamba I 14.00 - 16.30YerHan Spaces AtaşehirÖzay Hukuk Bürosu iş, ceza ve rekabet hukuku perspektifinden delillerin dijitalleşmesini ve dijital delillerin elde edilme süreçlerini, adli bilişim incelemelerinde uzman Fordefence iş birliğiyle ve Fordefence'...

14.11.2023

Webinar: Rekabet Kurulu'nun İş Gücü Piyasasına Yönelik Kararları: Uyum Programlarına ve Geçmişte Uzlaşan Şirketlere Yansımalar

Tarih10 Ağustos 2023, Perşembe14:00 - 15:15Rekabet Kurulu, 02.08.2023 tarihinde açıkladığı kararı ile işgücü piyasasında centilmenlik anlaşmaları yaptıkları gerekçesiyle 16 şirkete toplam 151 milyon TL para cezası uyguladı. Buna karşılık 21 şirket hakkında ihlalde bulun...

03.08.2023

Konferans: Perakende Sektöründe Güncel Rekabet Hukuku Gelişmeleri

Tarih27 Eylül 2023 I Çarşamba I 13:30 - 17:30YerWyndham Grand İstanbul LeventÖzay Hukuk Bürosu, perakende sektöründe yaşanan güncel rekabet hukuku gelişmelerini masaya yatırmak üzere önemli bir konferans düzenliyor. Sektördeki tüm ilgili paydaşl...

25.07.2023

Webinar: Anayasa Mahkemesi'nin, Rekabet Kurumu'nun Yerinde İnceleme Yetkisine İlişkin Kararlarının Uygulamaya Etkisi

Tarih5 Temmuz 2023, Çarşamba14:00 - 15:1520.06.2023 tarihli Resmi Gazete yayımlanan Anayasa Mahkemesi (“AYM”) kararı (“Karar”) ile AYM; Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) yerinde inceleme yetkisinin Anayasa’ya aykırı olduğunu belirtilmişti."Anayasa Mahkemesi̇’nin, Reka...

21.06.2023

Webinar: EYT Düzenlemesinin İşverenler ve Çalışanlar Açısından Sonuçları

Tarih10.03.2023 I 14:00Özay Hukuk Bürosu ve Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu mevcut EYT düzenlemesine ışık tutmak amacıyla bir webinar düzenliyor.Webinarda, 6 Mart 2023 tarihinde yürürlüğe giren ve geniş bir kitleyi yakından ilgilendiren EYT düzenlem...

08.03.2023

New E-Commerce Law & Recent Developments

Date - TimeFebruary 8, 2023 - 10:00 (Istanbul Time)VenueHAN Spaces Levent, IstanbulModeratorAtt. Bilgesu DemirelSpeakersDr. Mehmet Bedii KayaAtt. Tuğba Begüm TerziÖzay Law Firm is organising a panel to discuss the new legal regulations in the field of e-commerce!Özay Law Firm will be discus...

01.02.2023

Avukat - İş Hukuku Departmanı

İş Hukuku Departmanı nezdinde doğan avukat ihtiyaçlarımız sebebiyle, yeni meslektaşlarımızın ekibe dâhil edilmesi planlanmaktadır. - En az dört yıllık mesleki tecrübeye sahip, - İş Hukuku alanında yoğun danışmanlık ve dava takibi tecrübesi bulunan, - Perakende sektör...

22.03.2024

Avukat - İş Hukuku

İş Hukuku çalışmalarımız kapsamında doğan avukat ihtiyacı sebebiyle, yeni meslektaşlarımızın ekibe dâhil edilmesi planlanmaktadır.En az dört yıllık mesleki tecrübeye sahip,İş Hukuku alanında dava takibi ve danışmanlık tecrübesi bulunan,Perakende sektörü gibi dinamik sekt...

14.12.2023
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent