Menu

  Contributors Özoğul Yenigün & Partners

  Contact Information
  • Address: Halaskargazi Mah. Kuyumcu İrfan Sok. No.7 D.2 34371 Nişantaşı, Şişli, İstanbul
  • Email: [email protected]
  • Phone: +90 (212) 356 20 00
  • Website: www.ozogulyenigunpartners.com

  Özoğul Yenigün & Partners is a law office in İstanbul that provides its national and international clients with legal services in various fields, especially in Labor & Employment Law, Commercial Law, Corporate Law, Maritime Law, Personal Data Protection Law, and Information & Technology Law.

  The firm provides legal consultancy services mostly to corporate companies and entities functioning in different sectors from FMCG to Technology & Robotics, and carries out dispute resolution processes including litigation, mediation and arbitration in different languages: English, French, German and Turkish.

  Ozogul Yenigun & Partners monitors today’s problems and improvements in all fields of law with its team of qualified lawyers and assisting professionals; performs academic studies to pinpoint, interprets and solves problems of the trade, business, and law sectors; and analyses the needs of its national and international clients to develop the best solutions which appeal to their utmost interest.

  Key Contacts

  Labor & Employment Law, Maritime Labor & Commercial Law
  Dispute Resolution, Real Estate & Zoning Law
  Corporate & Commercial Law, Information & Technology Law
  Data Protection Law, Information & Technology Law
  Litigation & Dispute Resolution, Labor & Social Security Law, Real Estate & Zoning Law
  Commercial & Corporate Law, Contracts Law, Litigation & Dispute Resolution
  Labor & Employment Law, Maritime Labor & Commercial Law
  Dispute Resolution, Real Estate & Zoning Law
  Corporate & Commercial Law, Information & Technology Law
  Data Protection Law, Information & Technology Law
  Labor & Employment, Dispute Resolution
  Litigation & Dispute Resolution, Commercial & Corporate Law, Contracts Law

  4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamında İşyeri Devrinin İşçilik Alacaklarına Etkisi

  İş Kanunu'na göre işyeri devrinde mevcut iş sözleşmelerinin devreden işverenden devralana geçeceği düzenlenmiştir. Devralan işverenin devir öncesinde sona eren iş sözleşmeleri için sorumluluğu bulunmamaktadır. Devreden işveren ise, devir öncesi doğmuş ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan 2 yıl süreyle müteselsilen sorumludur. İşçi, sadece devir gerekçesiyle iş sözleşmesini feshedemez, ancak devreden veya devralan işverenin ekonomik, teknolojik veya iş organizasyonu değişikliği gibi haklı nedenlerle fesih hakkı saklı tutulmaktadır. İşyeri devrinde kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret, ikramiye, fazla çalışma ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri, hafta tatili ücretleri ve yıllık izin alacakları gibi konularda devreden ve devralan işverenlerin sorumlulukları ve rücu ilişkisinin zamanaşımı süresi belirlenmiştir.
  Evrim Uygur Yamaner
  Berrak Kayan

  Yargıtay Kararları Işığında Prim Uygulamasının Değerlendirilmesi

  Prim, işverenlerce yaygın bir şekilde uygulanmakta olup bu uygulamalar çeşitli hukuki ihtilaflara konu olmaktadır. Özellikle işçinin belirli bir süreden önce işten ayrılması durumunda prime hak kazanamayacağı yönündeki sözleşme hükümleri ve uygulamalar Yargıtay tarafından geçersiz ve hukuka aykırı addedilmektedir.
  Doruk Yücel
  G. Yağmur Çorbacı

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin OHAL Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

  125 sayılı Olağanüstü Hal Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 22/02/2023 tarih ve 32112 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
  İrem Özbay
  Mete Rıza Nemlioğlu

  İşçinin 29 Ekim Çalışmasının İlgili Yasal Mevzuat Çerçevesinde Değerlendirilmesi

  4857 sayılı İş Kanunu'na göre, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da belirtilen günlerde çalışan işçilere o günün ücretleri tam olarak ödenmeli. Ancak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda işçilerin çalışma yapması ve hakları diğer bayramlardan farklılık gösteriyor. 29 Ekim günü özel işyerlerinin kapatılması zorunlu, ancak sürekli görev yapması gereken kuruluşlar için özel düzenleme yapılabilir. Oteller de sürekli görev yapması gereken kuruluşlar arasında yer alır ve çalıştırılabilirler. İşçilerin 29 Ekim'de çalışması, toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmesinde belirtilmediği durumlarda yazılı onay alınarak yapılabilir. İşçiler 29 Ekim'de çalışsalar bile o günün ücreti tam olarak ödenmeli ve ilave ücret de hak kazanırlar.
  Evrim Uygur Yamaner
  Berrak Kayan

  Mutual Termination Agreements under Turkish Labour Law (“MTA’s”)

  Mutual Termination Agreements (MTAs) in Turkey are not regulated in Turkish Labour Law No. 4857, but as a result of the "freedom of contract" principle, an employer and employee may terminate an employment contract by mutual agreement, regardless of whether the contract is indefinite or fixed-term. The validity and consequences of an MTA differ depending on whether the offer is made by the employee or the employer. For an employer’s offer to be valid, two basic conditions must be met: reasonable benefit of the employee and the employee’s free will to sign the contract. If these conditions are met, a valid MTA will be strong evidence against any reemployment lawsuit.
  Evrim Uygur Yamaner
  Berrak Kayan

  Yargıtay İçtihatları Çerçevesinde Aralıklı (Fasılalı) Çalışmaların Kıdem Tazminatına ve Yıllık İzin Ücretine Etkisi

  Aynı işveren bünyesinde, işverenin aynı veya farklı işyerlerinde, farklı iş akitleri kurulması suretiyle aralıklı olarak yapılan çalışmalara “aralıklı çalışma” veya “fasılalı çalışma” denilmektedir. Fasılalı çalışma, çalışanın bir işyerinde bir süre çalıştıktan sonra ayrılması ve aradan vakit geçtikten sonra aynı işveren bünyesinde çalışmaya devam etmesi olarak da ifade edilmektedir. Fasılalı çalışmalarda önceki dönem çalışmalarının kıdem tazminatına ve yıllık izin ücretine etkisi farklılıklar göstermektedir, bu husus pek çok uyuşmazlığa konu olmuş ve bu uyuşmazlıklar yerleşik içtihatlar zemininde netliğe kavuşturulmuştur.
  Evrim Uygur Yamaner
  Mete Rıza Nemlioğlu

  Cumartesi Gününün Yıllık İzin Hesabında Değerlendirilmesi

  4857 sayılı İş Kanunu’nun 56/5 maddesi uyarınca yıllık izin günleri hesaplanırken, ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmamaktadır. Hafta tatili Pazar günüdür ve cumartesi günü hafta tatili olarak kabul edilmemektedir. Ancak bireysel veya toplu iş sözleşmesinde cumartesi günü hafta tatili olarak kabul edildiyse, yıllık izin süresinden düşülecektir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, cumartesi gününün yıllık izin süresinde hafta tatili olarak sayılıp sayılmayacağı konusunda karar verirken, iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde açık bir hüküm olması gerektiğini belirtmiştir. Eğer böyle bir hüküm yoksa, cumartesi günleri yıllık izin süresine dahil edilecektir.
  Evrim Uygur Yamaner
  Zeynep Bağır

  Assessment of Saturday in Annual Leave Calculation

  Article 56/5 of the Labour Law No. 4857 states that national holidays, weekly rest, and general holidays are excluded from paid annual leave calculations. Saturdays are considered working days, but if explicitly agreed as a "weekly rest period" in the labor agreement, they can be deducted from the annual leave period. The 9th Civil Chamber of the Court of Cassation decision clarifies that if Saturdays and Sundays are determined as weekly rest periods in labor agreements, both days are excluded from annual leave calculations, unless explicitly specified otherwise.
  Evrim Uygur Yamaner
  Zeynep Bağır

  7445 sayılı Kanun ile İş Hukuku’nda Zorunlu Arabuluculuk Sistemine Getirilen Değişiklikler

  Kamuoyunda “7. Yargı Paketi” olarak bilinen, 05.04.2023 tarihinde 32154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilen değişiklik ile 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nda dava şartı zorunlu arabuluculuğun kapsamı genişletilmiştir.
  G. Yağmur Çorbacı
  Mete Rıza Nemlioğlu

  Yargıtay Kararları Işığında Türk İş Hukukunda İstifanın Hukuki Niteliği ve Geçerliliğinin Değerlendirilmesi

  Günlük hayatta işten ayrılmak anlamında kullanılan “istifa” kavramı, 4857 sayılı İş Kanunu’nda ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili bölümlerinde ayrıca düzenlenmemiştir. Buna karşılık, emsal kararlarda istifa kavramının yaygın olarak kabul gören tanımlarına rastlamak mümkündür.
  Mete Rıza Nemlioğlu
  G. Yağmur Çorbacı

  İşçinin Devamsızlığı Sebebiyle İşverenin İş Akdini Haklı Nedenle Fesih Şartlarının Değerlendirilmesi

  İşçilerin işyerinden veya amirlerinden izin almaksızın, geçerli bir mazeret sunmaksızın devamsızlık yapmaları işverenlerin sıklıkla karşılaştığı hadiselerden biridir.
  Evrim Uygur Yamaner
  Doruk Yücel

  Çalışanın Avans Talebine İlişkin Esaslar

  İşveren ile işçi arasındaki istihdam ilişkisinde, işçinin görevini ifası esnasında gösterdiği emeğin karşılığı olarak işveren belirli bir ücret ödeme yükümlülüğü altındadır.
  Evrim Uygur Yamaner
  Berrak Kayan

  İş Sözleşmelerinde Ücretin Yabancı Para Olarak Kararlaştırılması

  İş sözleşmelerinde ücretin yabancı para olarak kararlaştırılması hızla globalleşen dünyada gerek yabancı emeğin piyasada istihdamı gerekse döviz kurlarıda yaşanan kuvvetli dalgalanmalar gözetildiğinde önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.
  İrem Özbay
  Mete Rıza Nemlioğlu

  İş Sözleşmelerinde Güvenli Elektronik İmzanın Hukuki Niteliği

  Teknolojik gelişmeler, uzaktan çalışma, pandemi ile birlikte fiziki ortamda gerçekleştirdiğimiz işlerimizi dijital ortama aktararak yeni çalışma düzenine kapılarımızı aralamış bulunmaktayız.
  Berrak Kayan
  Evrim Uygur Yamaner
  Zeynep Bağır

  7438 sayılı Kanun ile Getirilen Emeklilikte Yaşa Takılanlar Düzenlemesine İlişkin Genel Bilgilendirme

  Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 03.03.2023 tarihli ve 32121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlananarak yürürlüğe girmiştir.
  Evrim Uygur Yamaner
  Doruk Yücel