Lawyers Evrim Uygur Yamaner

Evrim Uygur Yamaner

Evrim Uygur Yamaner

GLED Partners

Att. Evrim Uygur Yamaner graduated from Yeditepe University Faculty of Law in 2008 with high honors, as 4th of her class, then completed her master’s degree in Economic Law at Galatasaray University in 2009. She attended the business law program at the Vienna University & Loyola University School of Law in Austria in 2006 and completed Comparative Labor and Employment Law & European – International Law Education in the same year.


As a partner of the firm, she is the management person in charge of the Labor & Employment Law, Social Security Law, and Corporate & Commercial Law team. Att. Evrim Uygur Yamaner also provides legal consultancy on Maritime Labor & Commercial Law to preeminent national and international maritime companies and institutions. Specialized in various fields such as Labor & Employment Law, Corporate & Commercial Law, Data Protection Law, and Dispute Resolution, Att. Evrim Uygur Yamaner is also a licensed Trademark Attorney.


She has been providing legal consultancy to corporate clients and entities for over 10 years, as well as carrying out mediation, arbitration, and dispute resolution processes. She is admitted to İstanbul Bar Association and is fluent in English and German.


Practice Areas & Work Department

Labor & Employment Law

Maritime Labor & Commercial Law

 

Languages

English

German

 

Memberships

İstanbul Bar Association, 2009

İşçiden Alınan İbranamenin Geçerlilik Koşulları

İşçiden alınan ibraname, işçinin işverenden olan alacaklarından yazılı olarak feragat etmesi veya bu alacakların ödendiğine dair bir belge imzalaması anlamına gelir. İşveren, işçiden tazminat gibi alacak haklarından vazgeçmesini veya bu hakların ödendiğinin belirtilmesi için işçiden ibraname talep edebilir. Ancak işçinin bu belgeyi imzalamadan önce haklarını ve sonuçlarını dikkatlice değerlendirmesi gerektiği kadar işverenin de sürecin doğru yürütülmesine dikkat etmesi büyük önem taşır.

21.02.2024

Can Employers Use Retina or Fingerprint Recognition for Attendance Tracking?

Many employers have started using fingerprint recognition and retina recognition as a way of attendance tracking in the last decade. However, as Personal Data regulations worldwide get stricter with time, employers are starting to realize their role as a data controller comes with its own trials and tribulations. One such problem may be resolved by accumulating accurate knowledge of the regulations surrounding the issue within Turkish jurisdiction.

05.02.2024

Ücret Bordrolarının Çalışanlara KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Aracılığıyla Tebliğ Edilmesi ve Delil Niteliği

Çok sayıda çalışana sahip olan ve/veya yönetim merkezinden uzak çalışılan işyerlerinde, işverenlerin yasal mevzuat gereği çalışanları yazılı olarak bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi zorlaşmakta ve işverenlerin yükü her geçen gün artmaktadır. Dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte işverenlerin bildirim yükümlülüklerini elektronik ortamda yerine getirip getiremeyecekleri tartışma konusu olmaktadır.

29.01.2024

Türk İş Hukukunda Alt İşverenlik İlişkisi ve Geçici İş İlişkisinin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi

4857 sayılı İş Kanunu’nun (“İş Kanunu”) 7. maddesinde düzenlenen geçici iş ilişkisi ve 2. maddesinde düzenlenen alt işverenlik ilişkisi; üçlü yapıları gereği sıklıkla karşılaştırılan ve işçi ile işverenler arasında uyuşmazlıklara konu edilen, Türk İş Hukuku’nun önem arz eden iş ilişkileri arasındadır. İşbu çalışmamızda, bu iki kurum temel anlamda ele alınarak geçerli olarak kurulmalarına ilişkin aranan koşullara değinilecek ve mesleki anlamda geçici iş ilişkisi ve alt işverenlik ilişkisi kavramları incelenecek olup; sonrasında her iki ilişkiye dair karşılaştırmalı bir hukuki değerlendirmeye yer verilecektir.

12.01.2024

Türkiye’de Çalışanlara Sağlanan Hisse Opsiyon Planları

Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’deki birtakım şirketler de nitelikli işgücünü ellerinde tutabilmek için çalışanlarına şirket hisselerinden pay verme (hisse opsiyonu sunma) yöntemini tercih etmektedir.

12.12.2023

İş Hukuku Zemininde Alt İşverenlik İlişkisi ve Alt İşverenlik İlişkisinde Muvazaanın Hukuki Sonuçları

Türk İş Hukuku’nda alt işverenlik ilişkisi iş ilişkilerinin düzenlenmesi açısından oldukça önem teşkil eden bir konu olup detayları somut olay temelinde şekillenmektedir. Alt işverenlik ilişkisi kısaca,  bir işverenin, belirli bir işi veya hizmeti yerine getirmek üzere başka bir işverene (alt işverene) başvurması durumunu ifade etmektedir. Alt işverenlik ilişkisi, Türk İş Hukuku'nda belirli kurallar ve düzenlemelere tabidir ve işverenlerin bu ilişkiyi yürütürken yasal gerekliliklere riayet etmeleri gerekmektedir. Ayrıca, çalışan hakları ile iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulması da büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, işverenler ve çalışanlar alt işverenlik ilişkisini ve bu ilişkinin getirdiği sorumluluklarının farkında olarak ve yasal düzenlemelere uygun hareket etmelidirler.

05.10.2023

Apartman Görevlilerinin Yasal Mevzuattaki Hukuki Statüsü ve Kıdem Tazminatı Hakkına İlişkin Esaslar

Günümüzde apartman ve sitelerde yaşayanların vazgeçilmez yardımcıları olan apartman görevlileri hem taşınmazın bakımı, korunması, temizliği, güvenliğinin sağlanması, kaloriferlerin yakılması, küçük çaptaki onarımlar gibi taşınmazla ilgili işler ile iştigal etmekle birlikte; aynı zamanda apartman sakinlerinin günlük yaşamlarını kolaylaştıran hizmetleri sunmaktadırlar.

28.08.2023

İş Hukukunda İşçinin Savunmasının Alınmasının Önemi

Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesinin, işçinin davranışı ve verimi nedeniyle işveren tarafından sona erdirilmesi öncesinde yasal olarak tanınması gereken savunma hakkı, objektif iyiniyet kurallarına göre sözleşmenin devamı imkanı olup olmadığını değerlendirmek bakımından son derece önemlidir. İşçiye fesih bildirimi öncesinde savunma hakkı verilmemesi, yapılacak feshin geçersizliği neticesini doğuracak ve işveren işe iade ve tazminat hükümleriyle karşı karşıya kalabilecektir.

10.07.2023
Load More
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent