Lawyers Evrim Uygur Yamaner

Evrim Uygur Yamaner

Evrim Uygur Yamaner

GLED Partners

Att. Evrim Uygur Yamaner graduated from Yeditepe University Faculty of Law in 2008 with high honors, as 4th of her class, then completed her master’s degree in Economic Law at Galatasaray University in 2009. She attended the business law program at the Vienna University & Loyola University School of Law in Austria in 2006 and completed Comparative Labor and Employment Law & European – International Law Education in the same year.


As a partner of the firm, she is the management person in charge of the Labor & Employment Law, Social Security Law, and Corporate & Commercial Law team. Att. Evrim Uygur Yamaner also provides legal consultancy on Maritime Labor & Commercial Law to preeminent national and international maritime companies and institutions. Specialized in various fields such as Labor & Employment Law, Corporate & Commercial Law, Data Protection Law, and Dispute Resolution, Att. Evrim Uygur Yamaner is also a licensed Trademark Attorney.


She has been providing legal consultancy to corporate clients and entities for over 10 years, as well as carrying out mediation, arbitration, and dispute resolution processes. She is admitted to İstanbul Bar Association and is fluent in English and German.


Practice Areas & Work Department

Labor & Employment Law

Maritime Labor & Commercial Law

 

Languages

English

German

 

Memberships

İstanbul Bar Association, 2009

Maluliyet Raporu ile Engellilik Raporu Arasındaki Farkların Emekliliğe Etkisi Bakımından Değerlendirilmesi

Doğuştan veya sonradan meydana gelen hastalıklar veya kaza sonucu oluşan sakatlıklar nedeniyle yaşamın birçok alanında kısıtlanan kişiler ile çalışma hayatına başladıktan sonra yaşanan sağlık problemleri, iş kazası veya meslek hastalıkları sonucu ya da ağır bir hastalık sebebi ile çalışma hayatı kısıtlanan kişilerin çalışma hayatında karşılaştıkları dezavantajlı durumların azaltılması ve emeklilik yaşamına kolay geçiş yapabilmeleri için maluliyet veya engellilik sebebiyle emekli olabilmenin şartları diğer çalışanların emekli olma şartlarından farklı standartlara tabi tutulmaktadır.

22.05.2024

İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından İşverenin Genel Yükümlülükleri ve İş Kazasından Sonra Yapılması Gereken İşlemler

Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK”) tarafından 2007 yılından bu yana iş kazası yıllık istatistik bilgileri internet sitesinde yayınlanmaktadır.

17.05.2024

Anayasa Mahkemesi’nin Gemiadamlarının Hizmet Akdinin Sona Ermesi Durumunda Kullanılmamış Yıllık Ücretli İzin Alacaklarına İlişkin Vermiş Olduğu Karara Dair İnceleme

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin başvurusu üzerine yaptığı incelemede Anayasa Mahkemesi 01.02.2024 tarihli, 2022/154 E. ve 2024/33 K. sayılı kararı ile 854 sayılı Deniz İş Kanunu’nun 40. maddesi 7. fıkrasını, Anayasa’nın 50. maddesine aykırı olduğu gerekçesi ile iptal etmiştir.

10.05.2024

İşçinin Ölümü Halinde Kıdem Tazminatı ve Ölüm Tazminatı Taleplerinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi

İş akdi devam ederken işçinin ölümü halinde işverenin ödemesi gereken “ölüm tazminatı” 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 440. maddesinde düzenlenmektedir.

19.04.2024

İşçiden Alınan İbranamenin Geçerlilik Koşulları

İşçiden alınan ibraname, işçinin işverenden olan alacaklarından yazılı olarak feragat etmesi veya bu alacakların ödendiğine dair bir belge imzalaması anlamına gelir. İşveren, işçiden tazminat gibi alacak haklarından vazgeçmesini veya bu hakların ödendiğinin belirtilmesi için işçiden ibraname talep edebilir. Ancak işçinin bu belgeyi imzalamadan önce haklarını ve sonuçlarını dikkatlice değerlendirmesi gerektiği kadar işverenin de sürecin doğru yürütülmesine dikkat etmesi büyük önem taşır.

21.02.2024

Can Employers Use Retina or Fingerprint Recognition for Attendance Tracking?

Many employers have started using fingerprint recognition and retina recognition as a way of attendance tracking in the last decade. However, as Personal Data regulations worldwide get stricter with time, employers are starting to realize their role as a data controller comes with its own trials and tribulations. One such problem may be resolved by accumulating accurate knowledge of the regulations surrounding the issue within Turkish jurisdiction.

05.02.2024

Ücret Bordrolarının Çalışanlara KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Aracılığıyla Tebliğ Edilmesi ve Delil Niteliği

Çok sayıda çalışana sahip olan ve/veya yönetim merkezinden uzak çalışılan işyerlerinde, işverenlerin yasal mevzuat gereği çalışanları yazılı olarak bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi zorlaşmakta ve işverenlerin yükü her geçen gün artmaktadır. Dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte işverenlerin bildirim yükümlülüklerini elektronik ortamda yerine getirip getiremeyecekleri tartışma konusu olmaktadır.

29.01.2024

Türk İş Hukukunda Alt İşverenlik İlişkisi ve Geçici İş İlişkisinin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi

4857 sayılı İş Kanunu’nun (“İş Kanunu”) 7. maddesinde düzenlenen geçici iş ilişkisi ve 2. maddesinde düzenlenen alt işverenlik ilişkisi; üçlü yapıları gereği sıklıkla karşılaştırılan ve işçi ile işverenler arasında uyuşmazlıklara konu edilen, Türk İş Hukuku’nun önem arz eden iş ilişkileri arasındadır. İşbu çalışmamızda, bu iki kurum temel anlamda ele alınarak geçerli olarak kurulmalarına ilişkin aranan koşullara değinilecek ve mesleki anlamda geçici iş ilişkisi ve alt işverenlik ilişkisi kavramları incelenecek olup; sonrasında her iki ilişkiye dair karşılaştırmalı bir hukuki değerlendirmeye yer verilecektir.

12.01.2024
Load More
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent