Koşullu Erişim Yöntemiyle Yapılan Yayınlarda Yıllık Net Satış Payı

07.06.2024

Bilindiği üzere, 7491 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Değişiklik Kanunu”) ile, koşullu erişim yöntemiyle yayın hizmeti sağlayan medya hizmet sağlayıcı kuruluşların Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (“Üst Kurul”) yıllık net satışları üzerinden yüzde bir buçuk (%1,5) oranında pay ödemeleri yükümlülüğü getirilmiş, ayrıca net satışların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yönelik Üst Kurula düzenleme yapma yetkisi verilmişti.


Bu doğrultuda Değişiklik Kanunu ile getirilen ilgili yükümlülüğün usul ve esaslarının düzenlenmesi adına Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmelikleri)5 Haziran 2024 tarihli ve 32567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Buna göre, yayın hizmetlerini koşullu erişim yoluyla sunan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar yıllık net satışlarının yüzde bir buçuğunu (%1,5), izleyen yılın Temmuz ayı sonuna kadar Üst Kurul’a ödemekle yükümlüdür.


Ek olarak, ilgili kuruluşlar Üst Kurul tarafından talep edilmesi hâlinde yıllık net satışlarını gösteren her türlü bilgi, belge ve defterlerini 15 günlük süre içinde ibraz etmekle yükümlü olup, zor durumda bulunmaları sebebiyle bu yükümlülüğü yerine getiremeyecek olmaları durumunda yazılı olmak şartıyla 15 gün ek süre talep edebilecektir. 

This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent