Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de Dikkat Çeken Noktalar

24.02.2023

Contents

Giriş

 

Son dönemlerde Türkiye’deki portföy yönetim şirketleri (PYŞ) sayı ve hacim olarak hızla büyümektedir. Bu hızlı büyüme, PYŞ’lere ilişkin mevzuatta değişiklikler yapılması ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Sektör tarafında, PYŞ’lerin genel olarak daha verimli şekilde faaliyet gösterebilmek için ihtiyaç duydukları teknik imkâna, istihdama ve gerekli organizasyonel yapıya ulaşmakta güçlük çektikleri düşünülmektedir. Çoğu PYŞ kâr elde edene kadar sermayesinden büyük kayıplar vermektedir ve bu sebeple yeterli sermayesi olmayanlar faaliyetlerine son vermektedir. 18 Şubat 2023 Tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in (Tebliğ) bu sorunların üstesinden gelmekte faydalı olabileceği kanaatindeyiz. Tebliğ’in getirdiği en önemli değişiklikler (i) başlangıç sermayesi ve özsermayeye ilişkin asgari gereksinimlerin artırımı, (ii) hizmet birimlerinin şirket bünyesinde oluşturulması ve (iii) yönetici istihdamına dair sayısal zorunluluk olarak sıralanabilir.

 

Başlangıç ve Öz Sermaye Arttırımı

 

Tebliğ m.2 uyarınca bir PYŞ’nin olabilecek en düşük başlangıç sermayesi 6 milyon TL’den 30 milyon TL’ye arttırılmıştır. Bu alt limit, faaliyetleri sınırlı PYŞ’ler için ise 3 milyon 750 bin TL’den 15 milyon TL’ye arttırılmıştır. Özsermayeye ilişkin asgari limitler önceki düzenlemede olduğu gibi yönetilen portföy büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Fakat, yapılan değişiklik ile özsermaye asgari limitlerinde de ciddi bir artışa gidilmiştir. Tebliğ m.11 uyarınca, portföy büyüklüğü 1 milyar TL’ye kadar olan şirketler için asgari özsermaye sınırı 30 milyon TL olarak belirlenirken büyüklüğü 36 milyar TL’yi aşan şirketlerin asgari özsermaye limiti ise 100 milyon TL olarak belirlenmiştir. PYŞ’lerin başlangıç ve özsermaye gerekliliklerine dair yapılan bu artış, şirketlerin mevcut ve potansiyel kaynak ihtiyacına ve sıkıntısına ilişkin bir önlem olarak değerlendirilebilir.

 

İstihdam Edilmesi Zorunlu Yönetici Sayısı

 

Tebliğ’de şirket yönetimine dair yapılan yeni düzenlemenin PYŞ’lerin organizasyonel sorunlarını kısmen giderebilecek nitelikte olduğu değerlendirmesi yapılabilir. Tebliğ’in ilgili maddeleri (m. 3 ve m. 7) uyarınca, m. 11’de öngörülen portföy büyüklükleri ile orantılı şekilde, ilgili PYŞ’deki yönetici sayısının sırasıyla üç, dört, beş ve altıdan az olamayacağına dair yeni bir düzenleme getirilmiştir. Ayrıca, m. 7 uyarınca, portföy yöneticileri ile fon hizmet biriminin şirket nezdinde oluşturulmuş olduğu durumlarda, fon müdürünün münhasıran ve tam zamanlı olarak istihdam edilmesi gerekliliği düzenlenmiştir. Bu yeni düzenlemelerin, PYŞ’lerin verimliliğine ve organizasyonel yapısına olumlu etkisi olacağı kanaatindeyiz.

 

Şirketin Bünyesinde Oluşturulacak Hizmet Birimler

 

Dikkat çeken başka bir değişiklik ise, m. 4 ve m. 6 uyarınca, geniş yetkili PYŞ’ler için araştırma, risk yönetim, iç kontrol ve hizmet birimlerinin şirket dâhilinde istihdam edilmesinin düzenlenmesidir. Böylelikle, PYŞ’ler bakımından en çok önem arz eden birimler şirket bünyesinde oluşturulacak ve bu durum PYŞ’lerin organizasyonel verim ve bütünlüğünü artıracaktır.

 

Sonuç

 

Sermaye yetersizliği sebebiyle birçok PYŞ faaliyetlerini devam ettirememekte ve faaliyetlerine son vermektedir. Yeterli finansman gücüne sahip olmaksızın faaliyetine başlayan PYŞ’lerin ise gelişimi ve devamlılığı önünde finansal ve yönetimsel birtakım engeller mevcuttur. Yukarıda bahsedilen yeni düzenlemeler ile, PYŞ’lerin yönetim düzeni ve sermaye açısından güçlenmesi amaçlanmaktadır. Böylece ilerleyen günlerde, Tebliğ ile gelen değişikliklere uyum sağlayarak finansal ve idari yapısını güçlendiren PYŞ’ler bakımından olumlu gelişmeler gözlemlenmesi mümkün olabilecektir.


Tagged with: Gökçe, Görkem Gökçe, Nazlı Nehir SertbaşCommercial & Corporate

This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent