Yayımlanan Yönetmelik ile Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması

08.01.2024

Contents

2 Kasım 2023 tarihli 32357 sayılı Resmi Gazete’de 7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) yayımlanmış ve Kanun’da, belirsiz hususların Yönetmelik ile düzenleneceği ifade edilmişti. Kanun 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek iken bahse konu belirsiz hususların açıklığa kavuşturulması amacıyla 28 Aralık 2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazete’de Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) yayımlanmıştır. Belirtmek gerekir ki, Yönetmelik hükümleri de 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yönetmelik hükümlerinde, Kanun’dan farklı olarak izin belgesi başvurusunun hangi mecralardan yapılabileceği, izin belgesi başvurusunda ibraz edilmesi gereken belgelerin neler olduğu, izin belgesi başvurularının incelenme süreçleri, yapılacak inceleme sonucunda edinilen izin belgesinde bulunması gereken bilgilerin neler olduğu hususları ortaya konulmuştur. İşbu soru-cevap formatına hazırlamış olduğumuz bilgi notumuzda, öncelikle turizm amaçlı kiralamanın tanımı yapılmış, akabinde Yönetmelik’in, Kanun’dan farklı olarak düzenlemiş olduğu hükümler değerlendirilmiş olup aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

1. Turizm Amaçlı Kiralama Nedir?

Yönetmelik’te, daha önce Kanun hükmü ile de açıklandığı gibi turizm amaçlı kiralamanın “Konutların kullanıcılara tek seferde yüz gün veya yüz günden daha kısa süreyle her türlü amaçla kiralanması” olarak tanımlandığı ifade edilmiştir. Bu durumda, kiraya verenler hangi amaçla olursa olsun konutlarını 100 güne kadar kiraya verir ise söz konusu kiralama turizm amaçlı olarak nitelendirilecek ve Yönetmelik kapsamına dahil olacaktır. İlgili hususun daha net anlaşılabilmesi adına bu duruma bir örnek vermek gerekirse; bir mimar, ikamet ettiği şehirden başka bir şehre 3 ay sürecek bir proje için taşınır ve 3 ay süre ile konut kiralar ise söz konusu kiralama işlemi turizm amaçlı olarak nitelendirilecektir.

2. Turizm Amaçlı Kiralama Yapılması İçin Gerekli Olan İzin Belgesi Nasıl Alınır?

Kanun’un 3. maddesi uyarınca, turizm amaçlı konut kira sözleşmesi yapılmadan önce izin belgesi alınması zorunlu kılınmıştır. Bu izin belgesini almak için gerekli işlemler ise Yönetmelik ile düzenlenmiştir.

·       İzin Belgesi Başvuru Usulü

İlgili Yönetmelik’in izin belgesi başvurusu madde başlıklı 5. maddesinde izin belgesi alınması için gerekli işlemler açıklanmıştır. Buna göre; izin belgesine ilişkin tüm başvurular e-devlet üzerinden yapılacak, e-devlet üzerinden yapılmayan fiziki başvurular değerlendirmeye alınmadan başvuru sahibine iade edilecektir.

Üzerinde üst hakkı veya intifa hakkı bulunan konutlarda malik yerine hak sahibi tarafından başvuru yapılması gerekmekte olup aynı binada bulunan ve aynı kişi adına izin belgesi talep edilen konutlar için de tek başvuru yapılması gerekmektedir. Ayrıca başvuru sahibinin, aynı binada daha önce izin belgesi aldığı konutlar bulunması durumunda başvuruda bu konuda bilgi verilmesi zorunlu tutulmuştur.

·       İzin Belgesi Başvurusu İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

Kanun’un “İzin Belgesinin Niteliği” madde başlıklı 3. maddesinde izin belgesi vermeye yetkili makam, izin belgesini almakla yükümlü kişi gibi belgenin niteliğine ilişkin genel açıklamalar yapılmış olup; Yönetmelik ile başvuru için gerekli olan belgeler tek tek sıralanmıştır.

Kiraya Veren Gerçek Kişi (a bendi)

Kiraya Veren Tüzel Kişi (b bendi)

i) Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya nüfus cüzdanı fotokopisi, yabancı uyruklu ise pasaport fotokopisi ile yabancı kimlik numarası veya vergi kimlik numarası,

ii) Kimlik belgesi veya pasaportta imza örneğinin bulunmaması durumunda imza beyannamesi.

iii) Konut üzerindeki mülkiyet haklarını ve diğer ayni hakları gösteren güncel tapu örneği/kaydı ile tapu kaydında konut amaçlı kat irtifakı ya da kat mülkiyeti bulunmayan bağımsız bölümler için konut olarak düzenlenmiş yapı kayıt belgesi.

i) Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler için vergi kimlik numarası ile ticaret sicil numarası veya MERSİS numarası,

ii) Ticaret siciline kayıtlı olmayan tüzel kişiler için vergi kimlik numarası,

Temsile yetkili kişilere ilişkin (a) bendinde sayılan ve imza örneği bulunan belgelerden biri.

iii) Konut üzerindeki mülkiyet haklarını ve diğer ayni hakları gösteren güncel tapu örneği/kaydı ile tapu kaydında konut amaçlı kat irtifakı ya da kat mülkiyeti bulunmayan bağımsız bölümler için konut olarak düzenlenmiş yapı kayıt belgesi.

Bunlara ek olarak, turizm amaçlı kiralamaya konu konutun ve pay sahipliğinin niteliğine göre özel olarak istenen bilgi ve belgeler ise aşağıdaki gibidir.

Turizm Amaçlı Kiralamaya Konu Konutun Niteliğine Göre

Ek Olarak İstenen Bilgi ve Belgeler

Konut Üzerinde Paylı/Elbirliğiyle Mülkiyet Var ise

i) Paylı mülkiyet durumunda, pay ve paydaş çoğunluğunu sağlayacak şekilde başvuruya onay veren maliklere ilişkin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen belgeler ile başvuruya onay verdiklerine ilişkin yazılı beyanları,

ii) Elbirliği mülkiyeti durumunda tüm maliklere ilişkin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen belgeler ile pay sahiplerinin başvuruya onay verdiklerine ilişkin yazılı beyanları,

iii) Bakanlık nezdinde temsil ve ilzama yetkili ve Bakanlığa karşı sorumlu olan kiraya verenin belirtildiği, tüm maliklerin yazılı beyanı.

Konut Birden Fazla Bağımsız Bölüm İçeren Bir Binada Bulunuyor İse

i) Söz konusu konutta turizm amaçlı kiralama faaliyeti yürütülmesinin uygun görüldüğüne ilişkin bağımsız bölümün bulunduğu binada yer alan konut nitelikli tüm bağımsız bölümlerin kat malikleri tarafından oy birliği ile alınan kararın noter onaylı örneği,

ii) Aynı binada aynı kiraya veren adına izin belgesi talep edilen konut sayısının beşi geçmesi durumunda işyeri açma ve çalışma ruhsatı; başvuruya konu binanın, birden fazla bağımsız bölüm içeren binalardan oluşan konut sitelerinde yer alması durumunda ilave olarak tüm kat malikleri tarafından oy birliği ile alınan kararın noter onaylı örneği.

Yüksek Nitelikli Konut Özelliği Taşıyor İse

Sayılan belgelere ek olarak aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur:

i) Konutun Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19’uncu maddesinde belirtilen yerlerde yapıldığını gösterir resmî belge.

ii) 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında düzenlenmiş tapu kütüğüne şerh edilen yönetim planı.

iii) Başvurunun konut işletmesi tarafından yapılması durumunda ikinci fıkranın (b) bendinde sayılan belgeler ile kiraya verenin onayını gösterir belge.

iv) Başvurunun pazarlama işletmesi tarafından yapılması durumunda, ayrıca yönetim işletmesinin muvafakatini gösterir belge ile seyahat acentası belgesi.

·       İzin Belgesi İşlemleri

Yönetmelik’in “İzin Belgesi İşlemleri” madde başlıklı 6. maddesinde başvuru sürecinin nasıl işleyeceği detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

Başvuru belgeleri İl Müdürlüğü tarafından incelenecek ve en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Başvurunun onaylanması sonucu verilecek olan izin belgelerinde; izin belgesinin sahibinin adı veya ticaret unvanı, konutun adresi, izin belgesi tarihi ile konutun bulunduğu ilin plaka kodu ile başlayan belge numarası, konutta konaklayabilecek azami kişi sayısı bilgileri yer alacaktır.

Başvurunun olumlu sonuçlanması ve izin belgesi düzenlenmesi halinde; izin belgesinin düzenlendiği tarihten 30 gün içerisinde ilgili konutta denetim yapılacaktır. Ayrıca konutlar belgenin düzenlenme tarihinden itibaren en az 2 yılda bir denetime tabi tutulacaktır.

Yapılan Denetimde Asgari Nitelik Taşımadığı Tespit Edilen Konutlar Hakkında Uygulanacak İdari Yaptırımlar

 

i) Yapılan denetimde, konutun izin belgesi verilmesine esas nitelikleri taşımadığının tespit edilmesi durumunda yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanır ve aykırılıkların giderilmesi için 15 gün süre verilir.

Yapılacak ikinci denetimde de eksikliklerin giderilmediğinin tespit edilmesi durumunda, izin belgesi iptal edilir.

2 Yılda Bir Yapılan Denetimde Asgari Niteliklerini Korumadığı Tespit Edilen Konutlar Hakkında Uygulanacak İdari Yaptırımlar

Kanun’un 4’üncü veya 5’inci maddeleri kapsamında işlem tesis edilir.

 

·       İzin Belgesi Sahibinin Yükümlülükleri

Yönetmelik’in 9. maddesinde izin belgesi sahibinin yükümlülükleri düzenlenmiştir. İzin belgesi sahibi ilk olarak kiralanan konutu asgari nitelikleri sağlar şekilde kullanıcıya teslim etmeli ve her kullanıcı değişiminde konutun temizlik ve bakımını yapmalı/ yaptırmalıdır. Ayrıca daha önce Kanun’da da ifade edildiği üzere; Bakanlıkça hazırlanan plaketi konutun girişine asmakla yükümlü tutulmuştur.

 

Yönetmelik’te ek olarak Bakanlıkça hazırlanacak olan plaketin içeriğinde nelerin yer alacağı düzenlenmiştir. Yönetmelik’in 8. maddesinin 2. fıkrası uyarınca plakette; “Turizm Amaçlı Konut” ibaresi ve konutun Bakanlığın denetimine tabi olduğuna dair bilgi, izin belgesi tarihi, konutun bulunduğu ilin plaka kodu ile başlayan belge numarası ve izin belgesi sahibinin irtibat numarası ve konutun adresi yer alacaktır.


3. Turizm Amaçlı Kiralamaya Konu Konutun Taşıması Gereken Asgari Nitelikler Nelerdir?

Kanun’da konut ifadesinin tanımına yer verilmiş olup, henüz yayımlanmış olan Yönetmelik’in 9. maddesinin 1. fıkrası ile izin belgesi için başvurulan konutların taşıması gereken asgari nitelikler ve bu niteliklerin bulunmaması halinde uygulanacak olan idari yaptırımlar düzenlenmiştir. Ayrıca izin belgesi düzenlendikten sonra konutta aranacak niteliklere, ilgili maddenin 2. fıkrasında yer verilmiştir.

İzin Belgesi İçin Başvurulan Konutların Taşıması Zorunlu Olan Nitelikler

İzin Belgesi Düzenlendikten Sonra Ek Olarak Sağlanması Gereken Nitelikler

i) En az bir yatak, tuvalet-banyo, yaşam alanı ile mutfak düzenlemesi.

ii) Konutta soğuk ve sıcak su, yatak odalarında nitelikli yatak, kişi başı bir yastık, yastık kılıfı, çarşaf, iklim koşullarına göre pike veya yorgan, banyoda kişi başı yüz ve banyo havlusu.

iii) Kimyevi yangın söndürücüler ile banyo-tuvalet hariç sabit ayrımı olan tüm bölümlerde yangına karşı duman dedektörü, kapı arkalarında kaçış merdiveninin yerini gösteren kroki.

iv) Konutta kullanılan tefriş, dekorasyon, donanım ve cihazların standartlara uygun, temiz ve bakımlı ve çalışır durumda olması.

v) Konutun kapasitesi; her yatak odası iki kişilik olacak şekilde hesaplanır, yatak odası sayıları haricinde en fazla iki kişilik kapasite ilave edilir. Bu şartları sağlayan oda sayısı daha fazla olsa dahi, aynı konutta konaklayabilecek kişi sayısı, üç yaşından küçük çocuklar hariç en fazla on iki kişidir. Belirlenen konut kapasitesi üzerinde kullanıcı alınamaz. 

 

i) Konutun tanıtım ve pazarlamasının yapıldığı her türlü ortamda konutun izin belgesinin örneği okunaklı bir şekilde yayımlanır. Bu tanıtımlarda aşağıdaki bilgilerin yer alması zorunludur:

1) Konutun konumu, kişi kapasitesi, kaçıncı katta yer aldığı, balkon/teras bulunup bulunmadığı, yatak odası, salon/yaşam alanı ve banyo-tuvalet sayısı, odalarda yer alan yatakların iki kişilik, tek kişilik bilgileri, tefriş malzemeleri, pişirme, yemek hazırlama, soğuk saklama, sıcak/soğuk içecek hazırlama, servis malzemeleri, çamaşır, bulaşık makinası, televizyon, saç kurutma makinesi gibi donanımlar ile ısıtma-soğutma sistemleri, şahsi veya ortak kullanımda olan spor üniteleri, spa, yüzme havuzu, otopark imkanı bulunup bulunmadığı, konuta erişimde ve konut dahilinde yer alan erişilebilirlik düzenlemeleri, evcil hayvan kabul edilip edilmediği, kablolu/kablosuz internet imkanının bulunup bulunmadığı gibi bilgiler ve sunulan diğer hizmetlere ilişkin bilgilendirme.

2) Site veya apartman yönetimi tarafından alınan kurallara ilişkin bilgilendirme.

3) Konutu teslim alma ve kullanım süresi sonunda boşaltılma saatleri ile temizlik hizmeti verilip verilmediğine ilişkin bilgilendirme.

Bununla birlikte, Yönetmelik’in 10. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca izin belgeli konut odaları, ayrı ayrı sözleşmeye konu edilerek farklı kişilere kiraya verilemeyecektir. Bu yasak ihlal edildiği takdirde, yüz bin Türk Lirası idari para cezası uygulanacak ve aykırılığın giderilmesi için 15 günlük süre verilecektir.

This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent