Yeni Vergi Affı Yürürlüğe Girdi

16.03.2023

Contents

Vergi alacakları da dahil olmak üzere çeşitli kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması, matrah artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi ve bazı kurumlar vergisi mükelleflerine ek vergi ihdas edilmesine dair hükümleri içeren 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ("7440 sayılı Kanun") 12 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni Gelişmeler

Uzun zamandır yürürlüğe girmesi beklenen, bazı alacakların yeniden yapılandırılması, matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin düzenlemeler içeren ve sürpriz bir gelişme ile bazı kurumlar vergisi mükelleflerine ek vergi ihdas eden 7440 sayılı Kanun, 12 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeniden yapılandırma genel olarak 31 Aralık 2022 ve öncesindeki dönemlere ilişkin vergiler ile buna bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve vergi aslına bağlı olmayan diğer vergi cezalarını kapsıyor. Matrah artırımı ise kanun teklifinde her ne kadar 2018-2021 yılları için kurumlar vergisi ve katma değer vergisi başta olmak üzere diğer bazı vergi türleri için öngörülse de; TBMM Genel Kurulu'nda eklenen geçici maddeyle 2022 yılı kurumlar vergisi matrah artırımı ile KDV ve stopaj artırımı da kapsama alındı.

Bazı kurumlar vergisi mükellefleri için ihdas edilen ek vergiye dair detayları ayrıca ele aldığımız bültenimize buradan ulaşabilirsiniz. Bu bültenimizde ise yalnızca 7440 sayılı Kanun'un kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması, matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin önemli hususlara yer verilmiştir.

Kanun Neler Getiriyor?

1. Kesinleşmiş Alacaklar

Kanun'un yayım tarihi olan 12 Mart 2023 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olan

  • vergilerin ödenmemiş kısmının tamamının ve gecikme faizi/zammı yerine 12 Mart 2023'e kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak belirlenecek tutarın Kanun'da belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla, vergi cezaların ve bu cezalara bağlı gecikme faizi/zamlarının tamamının,
  • bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları ile iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezalarının %50'sinin ve gecikme zammı yerine 12 Mart 2023'e kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak belirlenecek tutarın Kanun'da belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla, vergi cezasının kalan %50'sinin ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının

tahsilinden vazgeçilecek.

2. Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Vergi Alacakları

a. 12 Mart 2023 itibarıyla ilk derece mahkemeleri nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan vergi tarhiyatları

Vergi aslının %50'sinin ve gecikme faizi/zammı yerine vergi aslının %50'si üzerinden 12 Mart 2023'e kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak belirlenecek tutarın Kanun'da belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla, vergi aslının kalan %50'si ve vergi cezalarının tamamının (gecikme zammı/faizi ve aslına bağlı olarak kesilen diğer cezalar ve bunlara ait gecikme zamları dahil) tahsilinden vazgeçilecek.

Uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış ancak dava açma süresi geçmemiş olanlar vergiler de bu kapsamdadır.

b. İtiraz/istinaf veya temyiz süreleri geçmemiş ya da itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya bu yola başvurulmuş olan vergi tarhiyatları

Bu hallerde tahsilinden vazgeçilecek tutar 12 Mart 2023'den önce verilen en son mahkeme kararının tarhiyata ilişkin terkin, tasdik veya bozma kararı olmasına göre değişiyor. Buna göre en son kararın:

  • Terkine ilişkin olması halinde, ilk tarhiyata esas verginin %10'unun ve gecikme faizi yerine vergi aslının %10'u üzerinden 12 Mart 2023'e kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak belirlenecek tutarın Kanun'da belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla, vergi aslının kalan %90'ının ve vergi cezalarının tamamının (asla bağlı olmayan cezalar için %10'unun ödenmesi şartıyla kalan %90'ının) tahsilinden vazgeçilecek.
  • Tasdik veya tadilen tasdike ilişkin olması halinde, tasdik edilen vergilerin tamamının, terkin edilen vergilerin %10'unun ve bu tutarlara ilişkin gecikme faizi yerine 12 Mart 2023'e kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak belirlenecek tutarın Kanun'da belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla, vergi aslının kalan %90'ının ve vergi cezalarının tamamının (asla bağlı olmayan cezalar için %50'sinin ödenmesi şartıyla kalan kısmının) tahsilinden vazgeçilecek.
  • Bozma kararı olması halinde, vergi aslının %50'sinin ve gecikme faizi yerine vergi aslının %50'si üzerinden 12 Mart 2023'e kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak belirlenecek tutarın Kanun'da belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla, vergi aslının kalan %50'si ve vergi cezalarının tamamının (asla bağlı olmayan cezalar için %25'inin ödenmesi şartıyla kalan %75'inin) tahsilinden vazgeçilecek.
  • Kısmen onama kısmen bozma kararı olması halinde,
  • onanan kısım için onanan vergilerin tamamının, terkin edilen vergilerin %10'unun ve bu tutarlara ilişkin gecikme faizi yerine 12 Mart 2023'e kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak belirlenecek tutarın Kanun'da belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla, vergi aslının kalan %90'ının ve vergi cezalarının tamamının (asla bağlı olmayan cezalar için %50'sinin ödenmesi şartıyla kalan kısmının) tahsilinden vazgeçilecek.
  • bozulan kısım için vergi aslının %50'sinin ve gecikme faizi yerine vergi aslının %50'si üzerinden 12 Mart 2023'e kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak belirlenecek tutarın Kanun'da belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla, vergi aslının kalan %50'si ve vergi cezalarının tamamının (asla bağlı olmayan cezalar için %25'inin ödenmesi şartıyla kalan %75'inin) tahsilinden vazgeçilecek.

Kesinleşmemiş veya dava aşamasında olan alacakların yapılandırılması imkanından yararlanabilmek için kapsama giren alacaklara karşı dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması şarttır.

3. İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan Vergi Alacakları

12 Mart 2023'den önce başlanılmış ve 12 Mart 2023 itibariyle tamamlanamamış vergi incelemeleri sonucunda tarh edilecek vergi asıllarının %50'sinin ve gecikme faizi yerine vergi aslının %50'si üzerinden 12 Mart 2023'e kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak belirlenecek tutarın Kanun'da belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla, vergi aslının kalan %50'si ve vergi cezalarının tamamının (asla bağlı olmayan cezaların %25'inin ödenmesi şartıyla kalan %75'inin) tahsilinden vazgeçilecek.

4. Matrah ve Vergi Artırımı

7440 sayılı Kanun ile mükelleflere kurumlar vergisi, gelir vergisi, KDV ve bazı gelir ve kurumlar vergisi stopajları için matrah ve vergi artırımı imkânı getirilmiştir. Her ne kadar kanun teklifi aşamasında 2022 yılı matrah artırımı kapsamında olmasa da TBMM Genel Kurulu'nda eklenen geçici maddeyle 2022 yılı kurumlar vergisi matrah artırımı ile 2022 yılı ilgili vergilendirme dönemlerine ilişkin KDV ve stopaj artırımı da kapsama alındı.

Matrah veya vergi artırımında bulunulması, 12 Mart 2023  önce başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine engel teşkil etmemektedir. Ancak, artırımda bulunan mükellefler hakkında başlanılan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin, Kanun'un yayımını izleyen 7 iş günü içinde sonuçlandırılamaması hâlinde bu işlemlere devam edilmez.

a. Kurumlar vergisi matrah artırımı

  • 2018, 2019, 2020 ve 2021 yılları

Kurumlar vergisi mükelleflerinin yıllık kurumlar vergisi matrahlarını 31 Mayıs 2023'e kadar 2018 yılı için %35, 2019 yılı için %30, 2020 yılı için %25 ve 2021 yılı için %20 oranından az olmamak üzere artırmaları halinde, artırımda bulunulan yıllar için yıllık kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak daha sonra başka bir kurumlar vergisi tarhiyatı yapılamaz.

Artırılan matrahlar %20 oranında kurumlar vergisine tabi olur. Ancak, kurumlar vergisi mükelleflerinin artırımda bulunmak istedikleri yıla ait beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş, tahakkuk eden kurumlar vergisi ile ilgili beyannameler üzerinden tahakkuk eden damga vergisini süresinde ödemiş ve kurumlar vergisi için bu Kanun'da öngörülen kesinleşmiş alacaklar ve kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklara ilişkin hükümlerden yararlanmamış olmaları şartıyla Kanun'a göre artırılan matrahları %15 oranında vergilendirilecektir.

Kurumlar vergisi mükelleflerinin, artırımda bulunmak istedikleri yıl ile ilgili olarak vermiş oldukları beyannamelerinde, zarar beyan edilmiş olması veya indirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması ya da hiç beyanname verilmemiş olması halinde, vergilendirmeye esas alınacak artırılan matrahlar, 2018 yılı için 200.000 TL'den, 2019 yılı için 215.000 TL'den, 2020 yılı için 230.000 TL'den ve 2021 yılı için 260.000 TL'den az olamaz.

  • 2022 yılı

Kurumlar vergisi mükelleflerinin 2022 yılı kurumlar vergisi matrah artırımından yararlanmaları için kurumlar vergisi matrahlarını 31 Mayıs 2023'e kadar %25 oranından az olmamak üzere artırmaları gerekir. Artırılan matrah %20 oranında kurumlar vergisine tabi olur.

Kurumlar vergisi mükelleflerinin, 2022 yılına ilişkin olarak vermiş oldukları beyannamelerinde matrah bulunmaması veya beyanname verilmemiş olması durumunda, artırılacak matrah tutarı 500.000 TL'den az olamaz.

Ayrıca, 2022 yılına ilişkin matrah artırımından yararlanılabilmesi için bu yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmiş olması ve bu beyannamede beyan edilen vergiye esas matrahın, 2021 takvim yılında beyan edilen matrahın %122,93 oranında artırılması suretiyle bulunan tutar ile 2022 takvim yılı üçüncü geçici vergilendirme döneminde beyan edilen matrahın %40 oranında artırılması suretiyle bulunan tutarın yüksek olanından az olmaması şarttır.

Üçüncü geçici vergilendirme dönemi gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmemiş olması halinde; ikinci geçici vergilendirme dönemi beyannamesinde beyan edilen matrahın %100 oranında artırılması suretiyle bulunan tutar; sadece birinci geçici vergilendirme dönemi beyannamesinin verilmiş olması halinde bu beyannamede beyan edilen matrahın %300 oranında artırılması suretiyle bulunan tutar yapılacak kıyaslamada dikkate alınır. Ancak, 2021 yılı ve 2022 yılının üçüncü geçici vergilendirme dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde zarar beyan edilmiş olması veya indirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması ya da hiç beyanname verilmemiş olması durumunda, 2022 yılı kurumlar vergisi beyannamesi için bu şart aranmaz. Bu durumda 2022 yılı kurumlar vergisi matrah artırımına esas tutarın belirlenmesinde, 500.000 TL'den az olmamak üzere belirlenen tutarın %25'i dikkate alınır.

Matrah artırımından yararlanılması durumunda 2022 yılına ait zararların tamamı 2023 yılından itibaren izleyen yıl kârlarından mahsup edilmez. 2022 yılına ilişkin matrah artırımında bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin, bu yıla ilişkin yıllık beyannamelerinde hesaplanan vergilerinden mahsup edilemeyen geçici vergiler iade edilmez.

Son olarak, 2022 yılına ilişkin kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulması, bazı kurumlar vergisi mükellefleri için ihdas edilen ek vergiye ilişkin inceleme ve tarhiyat yapılmasına engel teşkil etmez.

b. KDV artırımı

KDV mükelleflerinin, her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri beyannamelerindeki hesaplanan KDV'nin yıllık toplamı üzerinden 2018 yılı için %3, 2019 yılı için %3, 2020 yılı için %2,5, 2021 yılı için %2  ve 2022 yılı için %2 oranından az olmamak üzere belirlenecek KDV'yi vergi artırımı olarak 31 Mayıs 2023'e kadar beyan etmeleri halinde, kendileri nezdinde söz konusu vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak KDV incelemesi ve tarhiyatı yapılamaz.

İlgili takvim yılı içindeki işlemlerin tamamının istisnalar kapsamındaki teslim ve hizmetlerden oluşması, ihraç kayıtlı satışlardan oluşması veya diğer nedenlerle takvim yılının bütün dönemlerinde hesaplanan katma değer vergisi bulunmaması hâlinde ise mükellefler ilgili yıl için gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunmuş olmaları şartıyla KDV artırımından faydalanabilirler. Bu mükelleflerin, KDV artırım talepleri nedeniyle ödeyecekleri vergi, gelir veya kurumlar vergisi bakımından artırılan matrahlara %18 oranı uygulanmak suretiyle hesaplanır.

c. Kar dağıtımına bağlı stopaj

Önceki af kanunlarında kurumlar vergisi ve gelir vergisinin ayrılmaz bir parçası olan kâr dağıtımına bağlı stopaj vergi artırımı kapsamında değildi ve bu durum uygulamada büyük bir çelişki yaratıyordu.

Ancak bu kez 7440 sayılı Kanun ile kar payı dağıtımlarına bağlı stopajlar için vergi artırımı mekanizmasından yararlanma imkanı söz konusu olacak.

Söz konusu ödeme üzerinden vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar, ilgili yıl içinde verdikleri (ihtirazi kayıtla verilenler dâhil) muhtasar beyannamelerinde yer alan söz konusu ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı üzerinden 2018 yılı için %6, 2019 yılı için %5, 2020 yılı için %4, 2021 yılı için %3 ve 2022 yılı için %2 oranında vergi artırımı yapabilirler.

Vergi artırımında bulunulan yıl içinde hiç muhtasar beyanname verilmemiş olması veya muhtasar beyanname verilmekle birlikte artırılması istenen ödeme türünün beyannamede bulunmaması hâlinde ise kurumlar vergisi mükellefleri tarafından ilgili yıllar için artırılan kurumlar vergisi matrahının %80'inden az olmamak üzere belirlenen tutarlar üzerinden %15 oranında hesaplanan verginin ödenmesi gerekir.

Son olarak, kar dağıtımına bağlı stopaj için matrah artırımında bulunulması durumunda kurumlar vergisi yönünden de matrah artırımında bulunulması şarttır.

5. İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi

7440 sayılı Kanun ile mükelleflere, herhangi bir vergi cezası veya gecikme faizine maruz kalmadan aşağıdaki şekillerde işletme kayıtlarını düzeltme imkânı getirilmiştir.

a. İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel üzerinden 31 Mayıs 2023'e kadar bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydedebilirler. Bildirime dahil edilen kıymetler için amortisman ayrılmaz.

Beyan edilen makine, teçhizat ve demirbaşların bedeli üzerinden tabi olduğu oranların yarısı esas alınarak KDV hesaplanır ve ayrı bir beyanname ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek, beyanname verme süresi içinde ödenir. Mükellefler tarafından emtia üzerinden ödenen vergi genel esaslara göre indirilir ancak iadeye konu edilemez.

b. Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan mallar

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, kayıtlarında yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtialarını, 31 Mayıs 2023'e kadar, aynı neviden emtialara ilişkin cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen gayrisafi kar oranını ve makine, teçhizat ve demirbaşlara ilişkin belirlenen rayiç bedelleri dikkate alarak fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirebilirler.

c. Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar

Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarda görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve ortaklardan alacakları 31 Mayıs 2023'e kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilirler. Beyan edilen tutarlar %3 oranında vergiye tabi tutulur.

6. Ödeme Şekilleri

Yeniden yapılandırma imkânından yararlanmak isteyen mükellefler, 31 Mayıs 2023'e kadar vergi dairelerine başvurmalılar. Mükellefler, Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarları peşin olarak veya taksitler halinde ödeyebilecekler.

Taksitle ödeme yapacak mükelleflerin, ilk taksiti Haziran ayı sonuna kadar ödemek üzere aylık dönemler halinde azami 48 eşit taksitte ödemeleri gerekiyor. Bu durumda, mükelleflerin başvuru sırasında 12, 18, 24, 36 ve 48 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri gerekiyor. Hesaplanan tutarlar (i) 12 eşit taksit için 1,09; (ii) 18 eşit taksit için 1,135; (iii) 24 eşit taksit için 1,18, (iv) 36 eşit taksit için 1,27, (v) 48 eşit taksit için 1,36 katsayısı ile çarpılacak.

Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak ve fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan tutarların %90'ının tahsilinden vazgeçilecek.

Sonuç

7440 sayılı Kanun ile yürürlüğe giren vergi affı, bir yandan mükelleflere büyük bir mali avantaj sağlarken diğer yandan da Kahramanmaraş ve Hatay merkezli 10 ili kapsayan deprem felaketi nedeniyle ihtiyaç duyulan mali kaynağın sağlanmasını hedefliyor. Kapsama giren mükelleflerin mevcut durumlarını gözden geçirerek gerekli aksiyonları almasında fayda görüyoruz.


Tagged with: Esin Attorney Partnership, Erdal Ekinci, Orhan Pala, Özge Kısacık, Tax

This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent