Akıncı Tahkim Bülteni - Eylül 2023

13.09.2023

Contents

Avrupa Komisyonu Enerji Şartı Anlaşması’ndan Çekilmeyi Resmi Olarak Önerdi

Geçtiğimiz sene sekiz Avrupa Birliği (“AB”) ülkesinin Enerji Şartı Anlaşması’ndan (“ECT”) çekilmek istediğini duyurmasından sonra AB Parlamentosu AB Ülkeleri’ne koordineli şekilde ECT’den çekilme çağrısı yapmıştı. ECT’nin modernleştirilmesi çabaları başarısız olunca Avrupa Komisyonu; AB’ye, üye ülkelere ve Euratom’a (Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu) resmi olarak ECT’den çekilme çağrısı yaptı. Komisyon bu çağrısında iklim değişikliğine vurgu yaparak kabul edildiği tarihten bu yana ECT’nin büyük ölçüde aynı kaldığını ve Avrupa Yeşil Mutabakatı, Paris Anlaşması ile AB’nin iklim hedefleriyle artık uyumsuz olduğunu ifade etti. Anlaşmadan çekilmenin onaylanması için Komisyon’un teklifinin oylama yapılarak kabul edilmesi gerekiyor.

Yargıtay Tahkim Yargılaması Usulüne İlişkin İtirazların Süresinde İleri Sürülmesi Gerektiği ve Hakem Kararının Esastan İncelenemeyeceğine Karar Verdi

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, 28 Mart 2023 tarih ve 2023/989 E. ve 2023/1241 K. sayılı kararı ile hakem kararının iptali talebinin kabulüne ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi kararını bozdu.

Söz konusu kararda Bölge Adliye Mahkemesi (a) tahkim anlaşmasına göre atanan hakem heyetinin kurulma usulünün tarafsızlığa ve eşitliğe aykırı olduğunu, (b) hakemlerce hükme esas alınan bilirkişi raporunu hazırlayan bilirkişinin hakem heyeti üyelerinden biriyle çıkar çatışması olduğunu ve (c) hakem kararının kamu düzenine aykırı olduğunu tespit ederek hakem kararının iptaline karar vermiştir.

Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemesi’nin bu kararını bozarak tarafların hakemlerin seçim usulünü sözleşmeyle belirlediğini ve taraflarca kararlaştırılan bu düzenlemenin iptal nedeni olamayacağını, hakem heyeti üyesi ile bilirkişinin arasındaki menfaat çatışmasına yönelik itirazın HMK m. 409 gereği tahkim yargılaması sırasında ileri sürülmediği için dikkate alınmayacağını işaret etmiştir.

Son olarak Yargıtay, hakem heyetinin bilirkişi deliline başvurup başvurmamak konusunda takdir yetkisine sahip olduğunu, uygulanacak hukuk kurallarının tespiti ve tahlilinin hakem heyetine ait olduğunu ve hakem kararının esastan incelenemeyeceğini tespit ederek bu konudaki içtihadını güçlendirmiştir.

Ağustos Ayında Türk Tahkim Dünyasında Neler Yaşandı?

ISTAC Milletlerarası Tahkim Divanı’na dünyaca ünlü tahkim uzmanı Gary Born atandı.

This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent