Contributors GLED Partners

GLED Partners
Contact Information
  • Address: Esentepe Mh. Harman 1 Sk. No 5 Harmancı Giz Plaza Kat 19 No 37 34394 Şişli, İstanbul
  • Email: [email protected]
  • Phone: +90 (212) 356 20 00
  • Website: www.gledpartners.com
Contribution

GLED Partners is a law office in İstanbul that provides its national and international clients with legal services in various fields, especially in Labor & Employment Law, Commercial Law, Corporate Law, Maritime Law, Personal Data Protection Law, and Information & Technology Law.

The firm provides legal consultancy services mostly to corporate companies and entities functioning in different sectors from FMCG to Technology & Robotics, and carries out dispute resolution processes including litigation, mediation and arbitration in different languages: English, French, German and Turkish.

GLED Partners monitors today’s problems and improvements in all fields of law with its team of qualified lawyers and assisting professionals; performs academic studies to pinpoint, interprets and solves problems of the trade, business, and law sectors; and analyses the needs of its national and international clients to develop the best solutions which appeal to their utmost interest.


Key Contacts

Labor & Employment Law, Maritime Labor & Commercial Law
Dispute Resolution, Real Estate & Zoning Law
Corporate & Commercial Law, Information & Technology Law
Data Protection Law, Information & Technology Law
Labor & Employment Law, Maritime Labor & Commercial Law
Dispute Resolution, Real Estate & Zoning Law
Data Protection Law, Commercial & Corporate Law, Contracts Law
Corporate & Commercial Law, Information & Technology Law
Labor & Employment, Dispute Resolution
Data Protection Law, Information & Technology Law
Commercial & Corporate Law, Contracts Law, Litigation & Dispute Resolution
Litigation & Dispute Resolution, Labour and Social Security Law, Real Estate and Zoning Law
Commercial & Corporate Law, Litigation & Dispute Resolution, Contracts Law
Commercial & Corporate Law, Litigation & Dispute Resolution, Labour and Social Security Law
Commercial & Corporate Law, Litigation & Dispute Resolution, Labour and Social Security Law

İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından İşverenin Genel Yükümlülükleri ve İş Kazasından Sonra Yapılması Gereken İşlemler

Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK”) tarafından 2007 yılından bu yana iş kazası yıllık istatistik bilgileri internet sitesinde yayınlanmaktadır.

GLED Partners
17.05.2024

Anayasa Mahkemesi’nin Gemiadamlarının Hizmet Akdinin Sona Ermesi Durumunda Kullanılmamış Yıllık Ücretli İzin Alacaklarına İlişkin Vermiş Olduğu Karara Dair İnceleme

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin başvurusu üzerine yaptığı incelemede Anayasa Mahkemesi 01.02.2024 tarihli, 2022/154 E. ve 2024/33 K. sayılı kararı ile 854 sayılı Deniz İş Kanunu’nun 40. maddesi 7. fıkrasını, Anayasa’nın 50. maddesine aykırı olduğu gerekçesi ile iptal etmiştir.

GLED Partners
10.05.2024

The Legal Framework: Employee's Right to Strike and Employer's Defensive Lockout

During collective labor agreement negotiations, disputes between parties may arise which lead employees to exercise the right to strike and employers to initiate lockouts as a defense. Exercising these rights without meeting the legal conditions stipulated within the constitutional context renders the situation unlawful and causes the offending party to face severe administrative and legal sanctions.

GLED Partners
06.05.2024

İşçinin Ölümü Halinde Kıdem Tazminatı ve Ölüm Tazminatı Taleplerinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi

İş akdi devam ederken işçinin ölümü halinde işverenin ödemesi gereken “ölüm tazminatı” 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 440. maddesinde düzenlenmektedir.

GLED Partners
19.04.2024

İşçiden Alınan İbranamenin Geçerlilik Koşulları

İşçiden alınan ibraname, işçinin işverenden olan alacaklarından yazılı olarak feragat etmesi veya bu alacakların ödendiğine dair bir belge imzalaması anlamına gelir. İşveren, işçiden tazminat gibi alacak haklarından vazgeçmesini veya bu hakların ödendiğinin belirtilmesi için işçiden ibraname talep edebilir. Ancak işçinin bu belgeyi imzalamadan önce haklarını ve sonuçlarını dikkatlice değerlendirmesi gerektiği kadar işverenin de sürecin doğru yürütülmesine dikkat etmesi büyük önem taşır.

GLED Partners
21.02.2024

Can Employers Use Retina or Fingerprint Recognition for Attendance Tracking?

Many employers have started using fingerprint recognition and retina recognition as a way of attendance tracking in the last decade. However, as Personal Data regulations worldwide get stricter with time, employers are starting to realize their role as a data controller comes with its own trials and tribulations. One such problem may be resolved by accumulating accurate knowledge of the regulations surrounding the issue within Turkish jurisdiction.

GLED Partners
05.02.2024

Ücret Bordrolarının Çalışanlara KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Aracılığıyla Tebliğ Edilmesi ve Delil Niteliği

Çok sayıda çalışana sahip olan ve/veya yönetim merkezinden uzak çalışılan işyerlerinde, işverenlerin yasal mevzuat gereği çalışanları yazılı olarak bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi zorlaşmakta ve işverenlerin yükü her geçen gün artmaktadır. Dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte işverenlerin bildirim yükümlülüklerini elektronik ortamda yerine getirip getiremeyecekleri tartışma konusu olmaktadır.

GLED Partners
29.01.2024

Türk İş Hukukunda Alt İşverenlik İlişkisi ve Geçici İş İlişkisinin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi

4857 sayılı İş Kanunu’nun (“İş Kanunu”) 7. maddesinde düzenlenen geçici iş ilişkisi ve 2. maddesinde düzenlenen alt işverenlik ilişkisi; üçlü yapıları gereği sıklıkla karşılaştırılan ve işçi ile işverenler arasında uyuşmazlıklara konu edilen, Türk İş Hukuku’nun önem arz eden iş ilişkileri arasındadır. İşbu çalışmamızda, bu iki kurum temel anlamda ele alınarak geçerli olarak kurulmalarına ilişkin aranan koşullara değinilecek ve mesleki anlamda geçici iş ilişkisi ve alt işverenlik ilişkisi kavramları incelenecek olup; sonrasında her iki ilişkiye dair karşılaştırmalı bir hukuki değerlendirmeye yer verilecektir.

GLED Partners
12.01.2024

Türkiye’de Çalışanlara Sağlanan Hisse Opsiyon Planları

Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’deki birtakım şirketler de nitelikli işgücünü ellerinde tutabilmek için çalışanlarına şirket hisselerinden pay verme (hisse opsiyonu sunma) yöntemini tercih etmektedir.

GLED Partners
12.12.2023

İş Hukuku Zemininde Alt İşverenlik İlişkisi ve Alt İşverenlik İlişkisinde Muvazaanın Hukuki Sonuçları

Türk İş Hukuku’nda alt işverenlik ilişkisi iş ilişkilerinin düzenlenmesi açısından oldukça önem teşkil eden bir konu olup detayları somut olay temelinde şekillenmektedir. Alt işverenlik ilişkisi kısaca,  bir işverenin, belirli bir işi veya hizmeti yerine getirmek üzere başka bir işverene (alt işverene) başvurması durumunu ifade etmektedir. Alt işverenlik ilişkisi, Türk İş Hukuku'nda belirli kurallar ve düzenlemelere tabidir ve işverenlerin bu ilişkiyi yürütürken yasal gerekliliklere riayet etmeleri gerekmektedir. Ayrıca, çalışan hakları ile iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulması da büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, işverenler ve çalışanlar alt işverenlik ilişkisini ve bu ilişkinin getirdiği sorumluluklarının farkında olarak ve yasal düzenlemelere uygun hareket etmelidirler.

GLED Partners
05.10.2023

Mutual Termination Agreements under Turkish Labour Law (“MTA’s”)

Mutual Termination Agreements (MTAs) in Turkey are not regulated in Turkish Labour Law No. 4857, but as a result of the "freedom of contract" principle, an employer and employee may terminate an employment contract by mutual agreement, regardless of whether the contract is indefinite or fixed-term. The validity and consequences of an MTA differ depending on whether the offer is made by the employee or the employer. For an employer’s offer to be valid, two basic conditions must be met: reasonable benefit of the employee and the employee’s free will to sign the contract. If these conditions are met, a valid MTA will be strong evidence against any reemployment lawsuit.

GLED Partners
27.01.2023

Yargıtay İçtihatları Çerçevesinde Aralıklı (Fasılalı) Çalışmaların Kıdem Tazminatına ve Yıllık İzin Ücretine Etkisi

Aynı işveren bünyesinde, işverenin aynı veya farklı işyerlerinde, farklı iş akitleri kurulması suretiyle aralıklı olarak yapılan çalışmalara “aralıklı çalışma” veya “fasılalı çalışma” denilmektedir. Fasılalı çalışma, çalışanın bir işyerinde bir süre çalıştıktan sonra ayrılması ve aradan vakit geçtikten sonra aynı işveren bünyesinde çalışmaya devam etmesi olarak da ifade edilmektedir. Fasılalı çalışmalarda önceki dönem çalışmalarının kıdem tazminatına ve yıllık izin ücretine etkisi farklılıklar göstermektedir, bu husus pek çok uyuşmazlığa konu olmuş ve bu uyuşmazlıklar yerleşik içtihatlar zemininde netliğe kavuşturulmuştur.

GLED Partners
20.01.2023

Yargıtay Kararları Işığında Türk İş Hukukunda İstifanın Hukuki Niteliği ve Geçerliliğinin Değerlendirilmesi

Günlük hayatta işten ayrılmak anlamında kullanılan “istifa” kavramı, 4857 sayılı İş Kanunu’nda ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili bölümlerinde ayrıca düzenlenmemiştir. Buna karşılık, emsal kararlarda istifa kavramının yaygın olarak kabul gören tanımlarına rastlamak mümkündür.

GLED Partners
06.04.2023

İşçinin Devamsızlığı Sebebiyle İşverenin İş Akdini Haklı Nedenle Fesih Şartlarının Değerlendirilmesi

İşçilerin işyerinden veya amirlerinden izin almaksızın, geçerli bir mazeret sunmaksızın devamsızlık yapmaları işverenlerin sıklıkla karşılaştığı hadiselerden biridir.

GLED Partners
04.04.2023

İş Sözleşmelerinde Güvenli Elektronik İmzanın Hukuki Niteliği

Teknolojik gelişmeler, uzaktan çalışma, pandemi ile birlikte fiziki ortamda gerçekleştirdiğimiz işlerimizi dijital ortama aktararak yeni çalışma düzenine kapılarımızı aralamış bulunmaktayız.

GLED Partners
13.03.2023

İş Sözleşmelerinde Ücretin Yabancı Para Olarak Kararlaştırılması

İş sözleşmelerinde ücretin yabancı para olarak kararlaştırılması hızla globalleşen dünyada gerek yabancı emeğin piyasada istihdamı gerekse döviz kurlarıda yaşanan kuvvetli dalgalanmalar gözetildiğinde önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

GLED Partners
24.03.2023

Çalışanın Avans Talebine İlişkin Esaslar

İşveren ile işçi arasındaki istihdam ilişkisinde, işçinin görevini ifası esnasında gösterdiği emeğin karşılığı olarak işveren belirli bir ücret ödeme yükümlülüğü altındadır.

GLED Partners
31.03.2023

7445 sayılı Kanun ile İş Hukuku’nda Zorunlu Arabuluculuk Sistemine Getirilen Değişiklikler

Kamuoyunda “7. Yargı Paketi” olarak bilinen, 05.04.2023 tarihinde 32154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilen değişiklik ile 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nda dava şartı zorunlu arabuluculuğun kapsamı genişletilmiştir.

GLED Partners
25.04.2023

Yargıtay Kararları Işığında Prim Uygulamasının Değerlendirilmesi

Prim, işverenlerce yaygın bir şekilde uygulanmakta olup bu uygulamalar çeşitli hukuki ihtilaflara konu olmaktadır. Özellikle işçinin belirli bir süreden önce işten ayrılması durumunda prime hak kazanamayacağı yönündeki sözleşme hükümleri ve uygulamalar Yargıtay tarafından geçersiz ve hukuka aykırı addedilmektedir.

GLED Partners
10.05.2023

4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamında İşyeri Devrinin İşçilik Alacaklarına Etkisi

İş Kanunu'na göre işyeri devrinde mevcut iş sözleşmelerinin devreden işverenden devralana geçeceği düzenlenmiştir. Devralan işverenin devir öncesinde sona eren iş sözleşmeleri için sorumluluğu bulunmamaktadır. Devreden işveren ise, devir öncesi doğmuş ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan 2 yıl süreyle müteselsilen sorumludur. İşçi, sadece devir gerekçesiyle iş sözleşmesini feshedemez, ancak devreden veya devralan işverenin ekonomik, teknolojik veya iş organizasyonu değişikliği gibi haklı nedenlerle fesih hakkı saklı tutulmaktadır. İşyeri devrinde kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret, ikramiye, fazla çalışma ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri, hafta tatili ücretleri ve yıllık izin alacakları gibi konularda devreden ve devralan işverenlerin sorumlulukları ve rücu ilişkisinin zamanaşımı süresi belirlenmiştir.

GLED Partners
24.05.2023

Zarar Karşılığı Ücretten Kesinti ile Ücret Kesme Cezasının Yapısal Uygulama Farklılıklarının Değerlendirilmesi

İşveren tarafından çalışanın ücretinin kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak ödenmemesi, İş Kanunu’nun 24/2-(e) bendi uyarınca çalışan yönünden iş sözleşmesini haklı nedenle fesih imkanı doğurmaktadır. Ancak, yasal mevzuat ve emsal Yargıtay kararları ile tespit edilen belirli usullerin izlenmesi halinde, çalışanın ücretinden kesintiye gidilmesi mümkün olmaktadır. Bu haller  genel olarak (i) zarar karşılığı işçinin ücretinden kesinti yapılması (ii) ücret kesme cezası şeklinde iki başlık altında toplanmaktadır.

GLED Partners
02.06.2023

Apartman Görevlilerinin Yasal Mevzuattaki Hukuki Statüsü ve Kıdem Tazminatı Hakkına İlişkin Esaslar

Günümüzde apartman ve sitelerde yaşayanların vazgeçilmez yardımcıları olan apartman görevlileri hem taşınmazın bakımı, korunması, temizliği, güvenliğinin sağlanması, kaloriferlerin yakılması, küçük çaptaki onarımlar gibi taşınmazla ilgili işler ile iştigal etmekle birlikte; aynı zamanda apartman sakinlerinin günlük yaşamlarını kolaylaştıran hizmetleri sunmaktadırlar.

GLED Partners
28.08.2023

İş Hukukunda İşçinin Savunmasının Alınmasının Önemi

Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesinin, işçinin davranışı ve verimi nedeniyle işveren tarafından sona erdirilmesi öncesinde yasal olarak tanınması gereken savunma hakkı, objektif iyiniyet kurallarına göre sözleşmenin devamı imkanı olup olmadığını değerlendirmek bakımından son derece önemlidir. İşçiye fesih bildirimi öncesinde savunma hakkı verilmemesi, yapılacak feshin geçersizliği neticesini doğuracak ve işveren işe iade ve tazminat hükümleriyle karşı karşıya kalabilecektir.

GLED Partners
10.07.2023

Bedelli Askerliğin İş Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi

7179 Sayılı Askeralma Kanunu ile bedelli askerlik sürekli hale getirilmiştir. Bedelli askerliğin iş sözleşmesine etkisi, bedelli askerlik süresince ücretsiz izinli sayılma durumu, yıllık izinden mahsup edilip edilememe sorunu, iş sözleşmesinin feshedilmesi, kıdem tazminatı talebi ve yeniden iş sözleşmesi yapma zorunluluğu gibi konular değerlendirilmektedir. İşçinin bedelli askerlik süresince ücretsiz izinli sayılması veya iş sözleşmesinin feshedilmesi tercih edilebilir. Bedelli askerlik nedeniyle iş sözleşmesi feshedildiğinde, işçi 1 yıl ve üzeri kıdeme sahipse kıdem tazminatına hak kazanır ancak ihbar süresine uyma yükümlülüğü yoktur. İşçi, bedelli askerlik sonrasında işe geri dönmek istediğinde işveren, 2 ay içinde işe alma yükümlülüğüne sahiptir; aksi takdirde tazminat ödemek zorundadır.

GLED Partners
17.06.2023

7438 sayılı Kanun ile Getirilen Emeklilikte Yaşa Takılanlar Düzenlemesine İlişkin Genel Bilgilendirme

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 03.03.2023 tarihli ve 32121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlananarak yürürlüğe girmiştir.

GLED Partners
08.03.2023

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin OHAL Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

125 sayılı Olağanüstü Hal Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 22/02/2023 tarih ve 32112 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

GLED Partners
28.02.2023

İşçinin 29 Ekim Çalışmasının İlgili Yasal Mevzuat Çerçevesinde Değerlendirilmesi

4857 sayılı İş Kanunu'na göre, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da belirtilen günlerde çalışan işçilere o günün ücretleri tam olarak ödenmeli. Ancak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda işçilerin çalışma yapması ve hakları diğer bayramlardan farklılık gösteriyor. 29 Ekim günü özel işyerlerinin kapatılması zorunlu, ancak sürekli görev yapması gereken kuruluşlar için özel düzenleme yapılabilir. Oteller de sürekli görev yapması gereken kuruluşlar arasında yer alır ve çalıştırılabilirler. İşçilerin 29 Ekim'de çalışması, toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmesinde belirtilmediği durumlarda yazılı onay alınarak yapılabilir. İşçiler 29 Ekim'de çalışsalar bile o günün ücreti tam olarak ödenmeli ve ilave ücret de hak kazanırlar.

GLED Partners
27.01.2023

Cumartesi Gününün Yıllık İzin Hesabında Değerlendirilmesi

4857 sayılı İş Kanunu’nun 56/5 maddesi uyarınca yıllık izin günleri hesaplanırken, ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmamaktadır. Hafta tatili Pazar günüdür ve cumartesi günü hafta tatili olarak kabul edilmemektedir. Ancak bireysel veya toplu iş sözleşmesinde cumartesi günü hafta tatili olarak kabul edildiyse, yıllık izin süresinden düşülecektir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, cumartesi gününün yıllık izin süresinde hafta tatili olarak sayılıp sayılmayacağı konusunda karar verirken, iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde açık bir hüküm olması gerektiğini belirtmiştir. Eğer böyle bir hüküm yoksa, cumartesi günleri yıllık izin süresine dahil edilecektir.

GLED Partners
11.01.2023

Assessment of Saturday in Annual Leave Calculation

Article 56/5 of the Labour Law No. 4857 states that national holidays, weekly rest, and general holidays are excluded from paid annual leave calculations. Saturdays are considered working days, but if explicitly agreed as a "weekly rest period" in the labor agreement, they can be deducted from the annual leave period. The 9th Civil Chamber of the Court of Cassation decision clarifies that if Saturdays and Sundays are determined as weekly rest periods in labor agreements, both days are excluded from annual leave calculations, unless explicitly specified otherwise.

GLED Partners
06.01.2023

Özoğul Yenigün & Partners Law Firm Embraces Growth with Rebrand to GLED Partners

In a strategic move towards expansion and development, the well-established Özoğul Yenigün & Partners Law Firm has embarked on a significant rebranding initiative, emerging as GLED Partners.This change reflects not only the initials of the founding partners, Atty. Gökhan Özoğul and Atty. ...

22.11.2023

Özoğul Yenigün & Partners Announces Opening of Legal and Summer Trainee Applications

Özoğul Yenigün & Partners has announced that applications for the 2023/2024 summer internship period are now open. Legal intern candidates are kindly requested to send their applications to [email protected]. Job DescriptionVery good command of EnglishProvide legal support to the relevan...

10.03.2023

Webinar: Denizcilik Sektörünün Rekabet Hukuku ve İş Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

Tarih06.09.2023 I 10:30 - 12.30YerİMEA DTO Merkez / Meclis SalonuİMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) nezdinde 6 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 10.30'da Oda Meclis Salonunda hem fiziki katılımlı hem de uzaktan erişim sistemi (Zoom) üzerinden çevrimiçi olarak "Denizcilik Sektörünün R...

05.09.2023

Webinar: Emeklilikte Yaşa Takılanlar Düzenlemesinin Vergi ve İş Hukuku Bakımından İşverene Etkileri ve Bu Hususların Değerlendirilmesi

Tarih17.03.2023 I 10:00-12:00İstanbul merkezli bir hukuk bürosu olan ve şirketler hukuku, dava, uyuşmazlık çözümü, sözleşmeler hukuku, iş hukuku, gayrimenkul hukuku ve proje finansmanı gibi çeşitli hukuki alanlarda yerli ve yabancı müvekkillerine hizmet veren Özoğul Yeni...

15.03.2023

Legal Intern (2024-25)

Legal Internship applications for 2024-2025 are now open for our future collegues who wants to work in the litigation and consultancy departments of our office.GLED Partners Law Firm awaits applications from all candidates who meet the mentioned criteria.Criteria- Bachelor’s degree in Law,- E...

16.04.2024
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent