Menu

  Contributors GLED Partners

  Contact Information
  • Address: Esentepe Mh. Harman 1 Sk. No 5 Harmancı Giz Plaza Kat 19 No 37 34394 Şişli, İstanbul
  • Email: [email protected]
  • Phone: +90 (212) 356 20 00
  • Website: www.gledpartners.com
  Contribution

  GLED Partners is a law office in İstanbul that provides its national and international clients with legal services in various fields, especially in Labor & Employment Law, Commercial Law, Corporate Law, Maritime Law, Personal Data Protection Law, and Information & Technology Law.

  The firm provides legal consultancy services mostly to corporate companies and entities functioning in different sectors from FMCG to Technology & Robotics, and carries out dispute resolution processes including litigation, mediation and arbitration in different languages: English, French, German and Turkish.

  GLED Partners monitors today’s problems and improvements in all fields of law with its team of qualified lawyers and assisting professionals; performs academic studies to pinpoint, interprets and solves problems of the trade, business, and law sectors; and analyses the needs of its national and international clients to develop the best solutions which appeal to their utmost interest.

  Key Contacts

  Labor & Employment Law, Maritime Labor & Commercial Law
  Dispute Resolution, Real Estate & Zoning Law
  Corporate & Commercial Law, Information & Technology Law
  Data Protection Law, Information & Technology Law
  Labor & Employment Law, Maritime Labor & Commercial Law
  Dispute Resolution, Real Estate & Zoning Law
  Data Protection Law, Commercial & Corporate Law, Contracts Law
  Corporate & Commercial Law, Information & Technology Law
  Labor & Employment, Dispute Resolution
  Data Protection Law, Information & Technology Law
  Commercial & Corporate Law, Contracts Law, Litigation & Dispute Resolution
  Commercial & Corporate Law, Litigation & Dispute Resolution, Contracts Law
  Commercial & Corporate Law, Litigation & Dispute Resolution, Labour and Social Security Law
  Commercial & Corporate Law, Litigation & Dispute Resolution, Labour and Social Security Law

  İşçiden Alınan İbranamenin Geçerlilik Koşulları

  İşçiden alınan ibraname, işçinin işverenden olan alacaklarından yazılı olarak feragat etmesi veya bu alacakların ödendiğine dair bir belge imzalaması anlamına gelir. İşveren, işçiden tazminat gibi alacak haklarından vazgeçmesini veya bu hakların ödendiğinin belirtilmesi için işçiden ibraname talep edebilir. Ancak işçinin bu belgeyi imzalamadan önce haklarını ve sonuçlarını dikkatlice değerlendirmesi gerektiği kadar işverenin de sürecin doğru yürütülmesine dikkat etmesi büyük önem taşır.
  Evrim Uygur Yamaner
  G. Yağmur Çorbacı
  C. Göksu Kafalı

  Can Employers Use Retina or Fingerprint Recognition for Attendance Tracking?

  Many employers have started using fingerprint recognition and retina recognition as a way of attendance tracking in the last decade. However, as Personal Data regulations worldwide get stricter with time, employers are starting to realize their role as a data controller comes with its own trials and tribulations. One such problem may be resolved by accumulating accurate knowledge of the regulations surrounding the issue within Turkish jurisdiction.
  Evrim Uygur Yamaner
  F. Yelda Yelmen
  C. Göksu Kafalı

  Ücret Bordrolarının Çalışanlara KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Aracılığıyla Tebliğ Edilmesi ve Delil Niteliği

  Çok sayıda çalışana sahip olan ve/veya yönetim merkezinden uzak çalışılan işyerlerinde, işverenlerin yasal mevzuat gereği çalışanları yazılı olarak bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi zorlaşmakta ve işverenlerin yükü her geçen gün artmaktadır. Dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte işverenlerin bildirim yükümlülüklerini elektronik ortamda yerine getirip getiremeyecekleri tartışma konusu olmaktadır.
  Evrim Uygur Yamaner
  G. Yağmur Çorbacı
  Zeynep Başaran

  Türk İş Hukukunda Alt İşverenlik İlişkisi ve Geçici İş İlişkisinin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi

  4857 sayılı İş Kanunu’nun (“İş Kanunu”) 7. maddesinde düzenlenen geçici iş ilişkisi ve 2. maddesinde düzenlenen alt işverenlik ilişkisi; üçlü yapıları gereği sıklıkla karşılaştırılan ve işçi ile işverenler arasında uyuşmazlıklara konu edilen, Türk İş Hukuku’nun önem arz eden iş ilişkileri arasındadır. İşbu çalışmamızda, bu iki kurum temel anlamda ele alınarak geçerli olarak kurulmalarına ilişkin aranan koşullara değinilecek ve mesleki anlamda geçici iş ilişkisi ve alt işverenlik ilişkisi kavramları incelenecek olup; sonrasında her iki ilişkiye dair karşılaştırmalı bir hukuki değerlendirmeye yer verilecektir.
  Evrim Uygur Yamaner
  G. Yağmur Çorbacı
  Ecem Karaca

  Türkiye’de Çalışanlara Sağlanan Hisse Opsiyon Planları

  Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’deki birtakım şirketler de nitelikli işgücünü ellerinde tutabilmek için çalışanlarına şirket hisselerinden pay verme (hisse opsiyonu sunma) yöntemini tercih etmektedir.
  Evrim Uygur Yamaner
  İrem Özbay

  İş Hukuku Zemininde Alt İşverenlik İlişkisi ve Alt İşverenlik İlişkisinde Muvazaanın Hukuki Sonuçları

  Türk İş Hukuku’nda alt işverenlik ilişkisi iş ilişkilerinin düzenlenmesi açısından oldukça önem teşkil eden bir konu olup detayları somut olay temelinde şekillenmektedir. Alt işverenlik ilişkisi kısaca,  bir işverenin, belirli bir işi veya hizmeti yerine getirmek üzere başka bir işverene (alt işverene) başvurması durumunu ifade etmektedir. Alt işverenlik ilişkisi, Türk İş Hukuku'nda belirli kurallar ve düzenlemelere tabidir ve işverenlerin bu ilişkiyi yürütürken yasal gerekliliklere riayet etmeleri gerekmektedir. Ayrıca, çalışan hakları ile iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulması da büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, işverenler ve çalışanlar alt işverenlik ilişkisini ve bu ilişkinin getirdiği sorumluluklarının farkında olarak ve yasal düzenlemelere uygun hareket etmelidirler.
  Evrim Uygur Yamaner

  Mutual Termination Agreements under Turkish Labour Law (“MTA’s”)

  Mutual Termination Agreements (MTAs) in Turkey are not regulated in Turkish Labour Law No. 4857, but as a result of the "freedom of contract" principle, an employer and employee may terminate an employment contract by mutual agreement, regardless of whether the contract is indefinite or fixed-term. The validity and consequences of an MTA differ depending on whether the offer is made by the employee or the employer. For an employer’s offer to be valid, two basic conditions must be met: reasonable benefit of the employee and the employee’s free will to sign the contract. If these conditions are met, a valid MTA will be strong evidence against any reemployment lawsuit.
  Evrim Uygur Yamaner

  Yargıtay İçtihatları Çerçevesinde Aralıklı (Fasılalı) Çalışmaların Kıdem Tazminatına ve Yıllık İzin Ücretine Etkisi

  Aynı işveren bünyesinde, işverenin aynı veya farklı işyerlerinde, farklı iş akitleri kurulması suretiyle aralıklı olarak yapılan çalışmalara “aralıklı çalışma” veya “fasılalı çalışma” denilmektedir. Fasılalı çalışma, çalışanın bir işyerinde bir süre çalıştıktan sonra ayrılması ve aradan vakit geçtikten sonra aynı işveren bünyesinde çalışmaya devam etmesi olarak da ifade edilmektedir. Fasılalı çalışmalarda önceki dönem çalışmalarının kıdem tazminatına ve yıllık izin ücretine etkisi farklılıklar göstermektedir, bu husus pek çok uyuşmazlığa konu olmuş ve bu uyuşmazlıklar yerleşik içtihatlar zemininde netliğe kavuşturulmuştur.
  Evrim Uygur Yamaner

  Yargıtay Kararları Işığında Türk İş Hukukunda İstifanın Hukuki Niteliği ve Geçerliliğinin Değerlendirilmesi

  Günlük hayatta işten ayrılmak anlamında kullanılan “istifa” kavramı, 4857 sayılı İş Kanunu’nda ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili bölümlerinde ayrıca düzenlenmemiştir. Buna karşılık, emsal kararlarda istifa kavramının yaygın olarak kabul gören tanımlarına rastlamak mümkündür.
  G. Yağmur Çorbacı

  İşçinin Devamsızlığı Sebebiyle İşverenin İş Akdini Haklı Nedenle Fesih Şartlarının Değerlendirilmesi

  İşçilerin işyerinden veya amirlerinden izin almaksızın, geçerli bir mazeret sunmaksızın devamsızlık yapmaları işverenlerin sıklıkla karşılaştığı hadiselerden biridir.
  Evrim Uygur Yamaner
  Doruk Yücel

  İş Sözleşmelerinde Güvenli Elektronik İmzanın Hukuki Niteliği

  Teknolojik gelişmeler, uzaktan çalışma, pandemi ile birlikte fiziki ortamda gerçekleştirdiğimiz işlerimizi dijital ortama aktararak yeni çalışma düzenine kapılarımızı aralamış bulunmaktayız.
  Evrim Uygur Yamaner
  Zeynep Bağır

  İş Sözleşmelerinde Ücretin Yabancı Para Olarak Kararlaştırılması

  İş sözleşmelerinde ücretin yabancı para olarak kararlaştırılması hızla globalleşen dünyada gerek yabancı emeğin piyasada istihdamı gerekse döviz kurlarıda yaşanan kuvvetli dalgalanmalar gözetildiğinde önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.
  İrem Özbay

  Çalışanın Avans Talebine İlişkin Esaslar

  İşveren ile işçi arasındaki istihdam ilişkisinde, işçinin görevini ifası esnasında gösterdiği emeğin karşılığı olarak işveren belirli bir ücret ödeme yükümlülüğü altındadır.
  Evrim Uygur Yamaner

  7445 sayılı Kanun ile İş Hukuku’nda Zorunlu Arabuluculuk Sistemine Getirilen Değişiklikler

  Kamuoyunda “7. Yargı Paketi” olarak bilinen, 05.04.2023 tarihinde 32154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilen değişiklik ile 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nda dava şartı zorunlu arabuluculuğun kapsamı genişletilmiştir.
  G. Yağmur Çorbacı

  Yargıtay Kararları Işığında Prim Uygulamasının Değerlendirilmesi

  Prim, işverenlerce yaygın bir şekilde uygulanmakta olup bu uygulamalar çeşitli hukuki ihtilaflara konu olmaktadır. Özellikle işçinin belirli bir süreden önce işten ayrılması durumunda prime hak kazanamayacağı yönündeki sözleşme hükümleri ve uygulamalar Yargıtay tarafından geçersiz ve hukuka aykırı addedilmektedir.
  G. Yağmur Çorbacı

  4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamında İşyeri Devrinin İşçilik Alacaklarına Etkisi

  İş Kanunu'na göre işyeri devrinde mevcut iş sözleşmelerinin devreden işverenden devralana geçeceği düzenlenmiştir. Devralan işverenin devir öncesinde sona eren iş sözleşmeleri için sorumluluğu bulunmamaktadır. Devreden işveren ise, devir öncesi doğmuş ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan 2 yıl süreyle müteselsilen sorumludur. İşçi, sadece devir gerekçesiyle iş sözleşmesini feshedemez, ancak devreden veya devralan işverenin ekonomik, teknolojik veya iş organizasyonu değişikliği gibi haklı nedenlerle fesih hakkı saklı tutulmaktadır. İşyeri devrinde kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret, ikramiye, fazla çalışma ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri, hafta tatili ücretleri ve yıllık izin alacakları gibi konularda devreden ve devralan işverenlerin sorumlulukları ve rücu ilişkisinin zamanaşımı süresi belirlenmiştir.
  Evrim Uygur Yamaner

  Zarar Karşılığı Ücretten Kesinti ile Ücret Kesme Cezasının Yapısal Uygulama Farklılıklarının Değerlendirilmesi

  İşveren tarafından çalışanın ücretinin kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak ödenmemesi, İş Kanunu’nun 24/2-(e) bendi uyarınca çalışan yönünden iş sözleşmesini haklı nedenle fesih imkanı doğurmaktadır. Ancak, yasal mevzuat ve emsal Yargıtay kararları ile tespit edilen belirli usullerin izlenmesi halinde, çalışanın ücretinden kesintiye gidilmesi mümkün olmaktadır. Bu haller  genel olarak (i) zarar karşılığı işçinin ücretinden kesinti yapılması (ii) ücret kesme cezası şeklinde iki başlık altında toplanmaktadır.
  G. Yağmur Çorbacı

  Apartman Görevlilerinin Yasal Mevzuattaki Hukuki Statüsü ve Kıdem Tazminatı Hakkına İlişkin Esaslar

  Günümüzde apartman ve sitelerde yaşayanların vazgeçilmez yardımcıları olan apartman görevlileri hem taşınmazın bakımı, korunması, temizliği, güvenliğinin sağlanması, kaloriferlerin yakılması, küçük çaptaki onarımlar gibi taşınmazla ilgili işler ile iştigal etmekle birlikte; aynı zamanda apartman sakinlerinin günlük yaşamlarını kolaylaştıran hizmetleri sunmaktadırlar.
  Evrim Uygur Yamaner

  İş Hukukunda İşçinin Savunmasının Alınmasının Önemi

  Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesinin, işçinin davranışı ve verimi nedeniyle işveren tarafından sona erdirilmesi öncesinde yasal olarak tanınması gereken savunma hakkı, objektif iyiniyet kurallarına göre sözleşmenin devamı imkanı olup olmadığını değerlendirmek bakımından son derece önemlidir. İşçiye fesih bildirimi öncesinde savunma hakkı verilmemesi, yapılacak feshin geçersizliği neticesini doğuracak ve işveren işe iade ve tazminat hükümleriyle karşı karşıya kalabilecektir.
  Evrim Uygur Yamaner
  Zeynep Başaran

  Bedelli Askerliğin İş Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi

  7179 Sayılı Askeralma Kanunu ile bedelli askerlik sürekli hale getirilmiştir. Bedelli askerliğin iş sözleşmesine etkisi, bedelli askerlik süresince ücretsiz izinli sayılma durumu, yıllık izinden mahsup edilip edilememe sorunu, iş sözleşmesinin feshedilmesi, kıdem tazminatı talebi ve yeniden iş sözleşmesi yapma zorunluluğu gibi konular değerlendirilmektedir. İşçinin bedelli askerlik süresince ücretsiz izinli sayılması veya iş sözleşmesinin feshedilmesi tercih edilebilir. Bedelli askerlik nedeniyle iş sözleşmesi feshedildiğinde, işçi 1 yıl ve üzeri kıdeme sahipse kıdem tazminatına hak kazanır ancak ihbar süresine uyma yükümlülüğü yoktur. İşçi, bedelli askerlik sonrasında işe geri dönmek istediğinde işveren, 2 ay içinde işe alma yükümlülüğüne sahiptir; aksi takdirde tazminat ödemek zorundadır.
  G. Yağmur Çorbacı
  Zeynep Başaran

  Özoğul Yenigün & Partners Law Firm Embraces Growth with Rebrand to GLED Partners

  In a strategic move towards expansion and development, the well-established Özoğul Yenigün & Partners Law Firm has embarked on a significant rebranding initiative, emerging as GLED Partners.This change reflects not only the initials of the founding partners, Atty. Gökhan Özoğul and Atty. Levent Abdu...

  Özoğul Yenigün & Partners Announces Opening of Legal and Summer Trainee Applications

  Özoğul Yenigün & Partners has announced that applications for the 2023/2024 summer internship period are now open. Legal intern candidates are kindly requested to send their applications to [email protected]. Job DescriptionVery good command of EnglishProvide legal support to the relevant depart...

  Webinar: Denizcilik Sektörünün Rekabet Hukuku ve İş Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

  Tarih06.09.2023 I 10:30 - 12.30YerİMEA DTO Merkez / Meclis SalonuİMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) nezdinde 6 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 10.30'da Oda Meclis Salonunda hem fiziki katılımlı hem de uzaktan erişim sistemi (Zoom) üzerinden çevrimiçi olarak "Denizcilik Sektörünün Rekabet Hukuku ve İş Hukuku A...

  Webinar: Emeklilikte Yaşa Takılanlar Düzenlemesinin Vergi ve İş Hukuku Bakımından İşverene Etkileri ve Bu Hususların Değerlendirilmesi

  Tarih17.03.2023 I 10:00-12:00İstanbul merkezli bir hukuk bürosu olan ve şirketler hukuku, dava, uyuşmazlık çözümü, sözleşmeler hukuku, iş hukuku, gayrimenkul hukuku ve proje finansmanı gibi çeşitli hukuki alanlarda yerli ve yabancı müvekkillerine hizmet veren Özoğul Yenigün & Partners, "Emeklilere İlişki...