Menu

    Doğalgaz Piyasası Dağıtım Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliği Yayımlandı

    19 Ağustos 2023 tarihli 32284 sayılı Resmî Gazete’de Doğalgaz Piyasası Dağıtım Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) yayımlanmış; bu Yönetmelik ile doğal gaz tüketicilerinin korunması için alınacak tedbirler; dağıtım lisansının iptali, şebekenin satışı, yeni lisans sahibinin belirlenmesi için yapılacak ihale ve şebekenin devrine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

    Tüketicilerin korunması ve hizmetin aksamaması için tedbir alınmasını zorunlu kılabilecek haller dağıtım şirketinin; mali durumunun yükümlülüklerini yerine getiremeyecek kadar kötüleşmesi, ilgili mevzuat ihlalleri, hizmeti kabul edilemeyecek düzeyde aksatması, ilgili mevzuata aykırılıkları itiyat edinmesi, yönetilemez hale gelmesi ve dağıtım faaliyetinin niteliğinin ya da kalitesinin kabul edilemeyecek düzeyde düşmesi olarak sayılmıştır. Bu hallerden en az birinin gerçekleşmesi durumunda, hizmetin aksamaması ve tüketicilerin korunması için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından dağıtım şirketi hakkında tedbirler alınmasına karar verilebilecektir.

    Dağıtım şirketi hakkında yapılacak inceleme EPDK Başkanı tarafından resen ya da Kurum’a ulaşan şikayetler ve bilgilendirmeler üzerine Daire Başkanı talebi uyarınca başlatılabilecektir. Yönetmelik’te sayılı hallerin varlığının tespiti halinde öncelikle bu hallerin düzeltilmesi veya ortadan kaldırılması için dağıtım şirketine süre verileceği, verilen süre içerisinde belirtilen hususların düzeltilmemesi veya ortadan kaldırılmaması halinde dağıtım şirketi hakkında tedbir uygulanmasına karar verilebileceği düzenlenmiştir. Uygulanacak tedbir kapsamında Kurul kararında belirtilmesi kaydıyla ilgili mevzuat hükümleri kapsamında; tüzel kişiyi/kişiliği idare edenlerin bir kısmının veya tamamının geçici olarak değiştirilmesi suretiyle Kurul tarafından yerlerine yeni atama yapılabilecektir. Yönetmelik kapsamında yürütülen soruşturma sonucunda lisans iptalinin zorunlu hale geldiğinin tespiti halinde, dağıtım lisansı Kurul kararında belirtilen süre sonunda iptal edilecektir. İlgili Yönetmelik ile lisans iptali sonrasında şebeke satış ihalesi, yapılacak işlemlerin sırası ve uyulacak süreler ile eski lisans sahibi görev ve sorumlulukları da ayrıca düzenlenmiştir. Ayrıca Yönetmelik kapsamındaki tüm süreçlerin yürütülmesi ve dağıtım faaliyetinin tam ve eksiksiz olarak gerçekleştirilmesi için gerçek veya tüzel kişilerden hizmet alınabilecektir.

    This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.