Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Payların İlk Halka Arzı Öncesi Uyulacak Ön Şartlardaki Tutarların İndirimine İlişkin Kurul İlke Kararı Yayımlandı

04.04.2024

Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) tarafından 28 Mart 2024 tarihli ve 2024/17 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni’nde yayımlanan i-SPK 128.22 (28/03/2024 tarihli ve 18/505 s.k.) sayılı ilke kararı (“Karar”) ile belli sektörlerde faaliyet gösteren ve Karar’da sayılan şartları haiz ortaklıklar bakımından payların ilk halka arzı öncesi uyulacak ön şartlardaki tutarlarda indirim yapılmasına karar verilmiştir.


I. Yönetici Özeti

VII-128.1 sayılı Pay Tebliği (“Pay Tebliği”) madde 5/2 uyarınca payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların II-16.1 sayılı Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği’nin (“II-16.1 sayılı Tebliğ”) 8/1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde sayılan ve aşağıda belirtilen 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“Kanun”) kapsamından çıkma şartlarını taşımaması gerekmektedir.

Ortaklığın Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş başvuru tarihinden önceki son iki yıla ait finansal tabloları itibarıyla

- Aktif toplamının 2022 yılı için 450.000.000 Türk Lirasından; 2023 yılı için 1.500.000.000 Türk Lirasından az olması ve

- Net satış hasılatının 2022 yılı için 270.000.000 Türk Lirasından 2023 yılı için 750.000.000 Türk Lirasından az olması.

Ancak Karar ile düzenlendiği üzere, hasılatının en az %75’ini aşağıda detaylı olarak yer verilen faaliyetlerden elde eden ortaklıklar bakımından söz konusu eşikler 2022 yılı için aktif toplam 300.000.000 TL ve net satış hasılatı 180.000.000 TL, 2023 yılı için aktif toplam 450.000.000 TL ve net satış hasılatı 270.000.000 TL olarak uygulanır.


II. Karar ile Getirilen Değişiklikler

Karar, II-16.1 sayılı Tebliğ uyarınca, Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş başvuru tarihinden önceki son iki yıla ait finansal tablolar itibarıyla hasılatının en az %75’ini aşağıda belirtilen faaliyetlerden elde eden ortaklıklar bakımından aktif toplam ve net satış hasılatı eşiklerinde indirim yapılmasını düzenlemektedir.

(i) Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren ve yukarıda yer alan hasılat şartını yenilenebilir enerji üretimi satışlarından elde eden ortaklıklar,

(ii) Petrokimya sektöründe Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu lisansı ile üretim yapan ve yukarıda yer alan hasılat şartını petrokimya üretimi satışlarından elde eden ortaklıklar,

(iii) Savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren veya söz konusu sektöre bilgi ve iletişim teknolojileri ve yazılım alanında hizmet veren ve yukarıda yer alan hasılat şartını savunma sanayine yönelik üretim/hizmet satışlarından elde eden ortaklıklar,

(iv) Tarım sektöründe faaliyet gösteren ve yukarıda yer alan hasılat şartını tarımsal üretim sonucu elde edilen işlenmemiş ham ürün satışlarından elde eden ortaklıklar,

(v) Yeşil ve dijital dönüşümü destekleyerek ileri teknolojiye dayalı yüksek katma değer üreten yenilikçi ve ölçeklenebilir bir iş modeline sahip olduğu bir kamu otoritesi tarafından belgelendirilen ve aşağıdaki şartlardan herhangi ikisine sahip olan ortaklıklar;

- Başvuru tarihi itibarıyla, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak belirlenen bölgelerin birinden kabul almak ve bu bölgedeki faaliyetlerine devam etmek,

- Başvuru tarihi itibarıyla, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bakanlık tarafından onaylı ve aktif Ar-ge Merkezi’ne sahip olmak,

- Son beş yıl içerisinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilmiş geçerlilik süresi devam eden patent belgesine sahip olmak,

- Son beş yıl içerisinde T.C. Küçük ve Ortak Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Ar-ge, Ür-ge ve İnovasyon Desteği kapsamında destek almak,

- Son beş yıl içerisinde başlamış veya tamamlanmış kamu destekli Ar-ge projesine sahip olmak.

Halka açılma amacıyla Kurul’a başvuran ve Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş başvuru tarihinden önceki son iki yıla ait finansal tablolar itibarıyla hasılatının en az %75’ini yukarıdaki faaliyetlerden elde eden ortaklıklar bakımından; 2022 yılı için aktif toplam 300.000.000 TL ve net satış hasılatı 180.000.000 TL, 2023 yılı için aktif toplam 450.000.000 TL ve net satış hasılatı 270.000.000 TL olarak uygulanır.


III. Yürürlük ve Uyum

Karar, yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent