Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliği Yayımlandı

13.11.2023

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) tarafından hazırlanan, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 19 Ağustos 2023 tarihinde yayımlandı ve yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, doğal gazın kaliteli, sürekli, ucuz, rekabete dayalı esaslar çerçevesinde çevreye zarar vermeyecek şekilde tüketicilerin kullanımına sunulmasına engel teşkil edebilecek durumların önceden tespit edilerek doğal gaz dağıtım hizmetinin aksamaması ve tüketicilerin korunması için alınacak tedbirleri içermektedir.

Yönetmelik, doğal gaz tüketicilerinin korunması için alınacak tedbirlere, dağıtım lisansının iptaline, şebekenin satışına, yeni lisans sahibinin belirlenmesi için yapılacak ihaleye ve şebekenin devrine ilişkin usul ve esaslara yer vermektedir.

Yönetmelik kapsamındaki düzenlemeler özetle aşağıdaki gibidir:

  • Tüketicilerin korunması ve hizmetin aksamaması için tedbir alınmasını zorunlu kılabilecek haller düzenlenmiştir. Bu kapsamda, hizmetin aksamaması ve tüketicilerin korunması için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (“Kurul”) tarafından dağıtım şirketi hakkında tedbirler alınmasına karar verilebileceği belirtilmiştir.
  • Yönetmelik, dağıtım şirketi hakkında tedbir alınmasının zorunlu hale geldiğinin tespitine ilişkin sürecin nasıl yönetileceğine ve dağıtım şirketine yönelik alınabilecek tedbirlere yönelik de detaylı hükümler ihtiva etmektedir.
  • Kurul tarafından dağıtım şirketi hakkında tedbir alınmasına karar verilmesi halinde, ayrıca dağıtım lisansının iptalinin zorunlu hale gelip gelmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açılmasına da karar verileceği düzenlenmiştir. Kurul tarafından açılan soruşturma ise 28 Ocak 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği, (“Denetim Yönetmeliği”) hükümleri kapsamında yürütülecek ve ivedilikle sonuçlandırılacaktır.
  • Yönetmelik uyarınca Denetim Yönetmeliği kapsamında yürütülen soruşturma sonucunda lisans iptalinin zorunlu hale geldiğinin tespiti halinde, dağıtım lisansı Kurul kararında belirtilen süre sonunda iptal edilecektir.
  • Kurul tarafından lisans iptaline karar verilmesi halinde, yüz yirmi gün içerisinde şebeke satış ihalesine çıkılması ve diğer işlemlerin yerine getirilmesi konusunda bir ihale komisyonu kurulacağı belirtilmiştir. Yine ilgili iptal kararı sonrasında yapılacak diğer işlemlerin sırası ve uyulması gereken süreler de Yönetmelik’te ayrıntılı olarak yer almaktadır.
  • Ek olarak, Yönetmelik uyarınca dağıtım şirketi, Yönetmelik kapsamındaki tüm süreçlerin yürütülmesi ve dağıtım faaliyetinin tam ve eksiksiz olarak gerçekleştirilmesi amacıyla Kurulu Başkanı’nın Oluru (“Başkanlık Oluru”) ile gerçek veya tüzel kişilerden hizmet alabilecektir. Bu çerçevede, hizmet alınan gerçek ve tüzel kişiler bu faaliyetleri sırasında EPDK’ya karşı sorumlu olacak ve kendi kusurlarından kaynaklanan zarar ve ziyanları tazminle yükümlü olacaklardır.

Yönetmelik ayrıca, eski lisans sahibinin görev ve sorumluluklarına, ihaleye katılım şartları ve usullerine, ihale dokümanının hazırlanmasına, devir sözleşmesine ilişkin olarak ihale ilanında yer alacak asgari unsurlara, devir sözleşmesi ve şebeke satış bedelinin aktarılmasına ve şebekenin yeni lisans sahibine verilmesi hususlarında da detaylı düzenlemelere yer vermektedir.

Yönetmelik’in tam metnine bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent