7456 sayılı 06/02/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 15.07.2023 Tarihli Resmî Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi.

21.07.2023

Contents

7456 sayılı Kanun kapsamında yapılan vergisel düzenlemeler aşağıda yer almaktadır.

Kurumlar Vergisi Oranında 5 Puanlık Bir Artış Yapılmıştır.

7456 sayılı Kanun’un 21. maddesi ile genel kurumlar vergisi oranı %20’den %25’e çıkarılmıştır. Bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kazançları için uygulanan %25 oranı ise %30’a çıkarılmıştır.

Bu değişiklikler, 01.10.2023 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere kurumların 2023 hesap dönemi ve izleyen hesap dönemlerinde; özel hesap dönemine tabi olan mükellefler için de 2023 yılı içinde başlayan hesap dönemleri ve izleyen yıllarda uygulanacaktır.

Kurumlar Vergisi İndirim Oranında Değişiklik Yapılmıştır.

7456 sayılı Kanun’un 21. maddesi uyarınca ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına uyguladıkları 1 puanlık indirimin 5 puan olarak uygulanacaktır.

Kurumların Taşınmaz Satışlarında Uygulanan Kurumlar Vergisi ve KDV İstisnası Kaldırılmıştır.

Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası olarak da bilinen 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca en az iki tam yıldır kurumların aktifinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançların %50'lik kısmı, kanun kapsamında öngörülen diğer şartların da sağlanması halinde kurumlar vergisinden, satış işlemi de KDV’den istisna iken 7456 sayılı Kanun’un yürürlüğü (15.07.2023) sonrasında aktife giren taşınmazlar için kurumlar vergisi ve KDV istisnası kaldırılmıştır.

Öte yandan kanunun yürürlük tarihi itibariyle halihazırda kurumların aktifinde bulunan taşınmazların satışı halinde uygulanacak kurumlar vergisi istisna oranı %25 olarak belirlenmiştir. 7456 sayılı Kanun’un 8. maddesi ile 15.07.2023 tarihi itibariyle halihazırda kurumların aktifinde bulunan taşınmazların satışında KDV istisnasının uygulanmaya devam edileceği düzenlenmiştir.

Taşınmazların Vergisiz Olarak Kısmi Bölünme Yolu ile Devri Uygulamasına Son Verilmiştir.

Kanun’un 20. maddesi ile 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19. maddesi kapsamında öngörülen taşınmazların kısmi bölünme suretiyle kayıtlı değerleri üzerinden devri uygulamasına son verilmiştir.

Bazı Fonlardan Elde Edilen Gelirlere Tanınan Kurumlar Vergisi İstisnası Kaldırılmıştır.

15.07.2023 tarihinden sonra iktisap edilenler için geçerli olmak üzere kurumların tam mükellefiyete tabi diğer (tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu hariç) yatırım fonu katılma paylarından elde ettikleri kar payları ile katılma paylarının fona iadesinden doğan gelirlere yönelik istisnanın da kaldırılması teklif edilmektedir.

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi Getirilmiştir.

15.07.2023 tarihi itibariyle sicile kayıtlı bulunan ve 31.12.2023 tarihine kadar ilk defa tescil edilecek taşıtlardan bir defaya mahsus olarak 2023 yılı için tahakkuk ettirilen Motorlu Taşıtlar Vergisi kadar ek Motorlu Taşıtlar Vergisi alınması önerilmiştir.

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ilk taksiti Kanunun yayımını takip eden ay sonuna (Ağustos 2023) ikinci taksidi ise Kasım ayı sonuna dek olmak üzere iki eşit taksitte ödenebilecektir.

7456 sayılı Kanun kapsamında yukarıda yer verilenler dışında Çevre Kanunu uyarınca tahsil edilen Geri Kazanım Katılım Payı ile ÖTV Kanunu uyarınca bazı mallara uygulanan ÖTV oranının belirlenmesine ilişkin de Cumhurbaşkanı’na verilen yetkilere ilişkin değişiklikler yapılmıştır.

İşbu bilgi notunda geçen 7456 sayılı Kanun’un tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.


Tagged withÖzbilen Aykut Attorney PartnershipCansu AkbıyıklıEcem Zengin, TaxVergi

This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent