Menu

  Lawyers Başak Taş

  Başak obtained her law degree from Istanbul Commercial University with full scholarship. Before joining Gökçe, she interned with a reputable law firm. Başak is also a licensed mediator at the Ministry of Justice.

  She currently pursues her work on commercial law, consumer law and labour law and intellectual property law. She represents reputable companies from diverse sectors such as aviation, textile, startups, technology, games in matters of litigation as well as alternative dispute resolution.

  She has been providing support to many of our notable Turkish and foreign clients who are leaders in their sectors. Since 2018, she has been working as a member of Litigation and Employment team.


  Practice Areas & Work Department

  Commercial & Corporate

  Startup Law & Entrepreneurship

   

  Languages

  English

   

  Memberships

  Istanbul Bar Association

  Konutların Ticari Amaçlı Kiralanmasına Yeni Engeller

  Bilindiği üzere, turizm sektöründe alternatif konaklama uygulamalarına talep her geçen gün artıyor. Özellikle son zamanlarda adından sıkça söz ettiren konutların kısa süreli kiralanması da kullanıcıların başlıca tercihlerinden biri haline geldi. Konutların kısa süreli kiralanmasına artan talepler, yetkili mercileri de harekete geçirdi. Kamuoyunda “Airbnb Yasası” olarak da adlandırılan, Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun) 2 Kasım 2023’te Resmi Gazete’de yayımlandı.
  Başak Taş

  New Obstacles to Commercial Leasing of Residential Properties

  As known, the demand for alternate accommodation applications in the tourism sector is increasing day by day. Short-term rental of houses, which has made a name for itself recently, is among the most preferred applications by users. The increasing demand for short-term rental of houses has also prompted the authorities to take action. The Law on Renting Houses for Tourism Purposes and Amendments to Certain Laws (Law), also known as the "Airbnb Law", was published in the Official Gazette on 2 November 2023.
  Başak Taş

  Rehinle Teminat Altına Alınmış ve Kambiyo Senedine Bağlanmış Alacakların Tahsilinde Mükerrer Takip Yapılamayacağı Hakkında Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı

  Rehinle teminat altına alınmış ve ayrıca kambiyo senedine bağlanmış alacağın tahsili amacıyla borçlu aleyhine aynı anda hem rehnin para çevrilmesi yolu ile hem de kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip yapılması hususu doktrinde fikir birliğine varılamayan hususlardan biridir. Doktrindeki fikir ayrılıkları ile birlikte Yargıtay farklı daireleri de bu hususta birbiriyle çelişkili kararlar vermekteydi. Doktrindeki ve Yargıtay daireleri arasındaki bu görüş ayrılığı pratikte ayrık uygulamalara neden olmaktaydı. Yargıtay kararları ve uygulamadaki bu ayrık görüşleri gidermek amacıyla Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu tarafından 2021/2 E. 2023/1 K. sayılı 20/01/2023 tarihli karar (YİBK) alınmış 16/07/2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
  Başak Taş

  7.000 TL'yi Aşan Tutardaki Tahsilat ve Ödemelerin Finansal Kurumlar Aracılığıyla Yapılması Zorunluluğu

  Ticari hayatta karşılaşılan sorunların başında tacirlerin birbirlerine veya tacir olmayanlara yapmış oldukları ödemelerin ispat edilebilirliği hususu gelmektedir. Yapılan ödemelerin ispatı hususunda Hukuk Muhakemeleri Kanunu açısından temel kural, 2023 yılı itibariyle 14.800 TL üzerindeki ödemelerin senetle ispatının zorunluluğudur. Yani tutar bakımından bu ispat sınırının üstündeki işlemler kural olarak yalnız senet ile ispat edilebilir. Bu nedenle tacirler tarafından herhangi bir finansal kurum aracılığı olmadan yahut herhangi bir belge düzenlenmeden elden yapılan ödemelerin ispatının zorluğu hem vergisel yükümlülüklere dair mevzuata dair aykırılıklara yok açmakta hem de çeşitli davalarda söz konusu ödemelerin yapıldığının ispatını zorlaştırmaktadır. Bu kapsamda belirtilen sorunların yaşanmasının önüne geçmek için 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 459 (Tebliğ) ile birtakım düzenlemeler yapılmıştır.
  Başak Taş

  Obligation for Collections and Payments Exceeding TRY 7,000 To Be Made Through Financial Institutions

  One of the main problems faced in commercial life is the proof of payments made by merchants to each other or to non-merchants. The basic rule in terms of the Code of Civil Procedure regarding the proof of the payments made is that as of 2023, payments over TRY 14,800 must be proved by a promissory note. In other words, transactions above this limit of proof in terms of amount can be proved only by a promissory note. For this reason, the difficulty of proving payments made by merchants without the intermediation of any financial institution or without the issuance of any document causes violations of the legislation regarding tax obligations and makes it difficult to prove that such payments have been made in various lawsuits. In this context, some regulations have been made with the Tax Procedure Law General Communiqué Sequence No: 459 (Communiqué) published in the Official Gazette numbered 29572 on 24 December 2015.
  Başak Taş

  7.Yargı Paketi Kapsamında Arabuluculuk Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

  Kamuoyunda 7. Yargı Paketi olarak bilinen 7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 05/04/2023 tarih ve 32154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
  Başak Taş

  Amendments to the Mediation Law under the 7th Judicial Package

  Law No. 7445 on the Amendment of the Enforcement and Bankruptcy Law and Certain Laws, also known as the 7th Judicial Package, was published in the Official Gazette numbered 32154 on 05/04/2023. Law No. 7445.
  Başak Taş

  Denkleştirme Tazminatı

  Denkleştirme tazminatı, Yargıtay kararlarında “acentelik sözleşmesi sona erdikten sonra, bu ilişkinin devamı boyunca acentenin kişisel gayretiyle yarattığı müşteri çevresinden âkidinin halen yararlanması, acentenin ise yararlanmaması nedeniyle uğradığı kaybın karşılığı” şeklinde tanımlanmıştır.
  Başak Taş

  Goodwill Compensation

  Goodwill compensation has been subject to myriad Court of Cassation decisions and is defined as "the compensation for the continued benefit arising from the customer base garnered through the personal efforts of the agent during the agency relationship, and still enjoyed by the principal and not by the agent after the termination of the agency agreement."
  Başak Taş

  Karşılıksız Çekler için Bankaların Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar Güncellendi

  5941 sayılı Çek Kanunu'nun 3/3 maddesi gereğince, başka bir hamil tarafından karşılıksız çek ibraz edildiğinde bankalar her bir çek yaprağı için belirli bir bedel ödemekle yükümlüdür. Çekin karşılığı banka tarafından ödenebilmesi için kanuni ibraz süresi içinde bankaya ibraz edilmesi gerekmektedir. Bankaların ödemesi gereken miktar 2023/3 sayılı Tebliğ ile güncellenmiş ve her iki tutar da 6.000 TL olarak belirlenmiştir. Banka, çekin karşılığının tamamen veya kısmen bulunmaması durumunda belirli bir miktar ödemekle yükümlüdür ve değişiklikle beraber Tebliğ Geçici m. 2 uyarınca ödeme yapmak zorundadır.
  Başak Taş

  Haksız Ticari Uygulamalar Kapsamında Fahiş Fiyat Artışı

  Salgın, doğal afet, savaş, ayaklanmalar, iç savaş ve göç gibi olaylar geleceğe ilişkin belirsizliklerin oluşmasına ve serbest piyasalarda güvensizlik ortamının doğmasına sebep olmuştur. Türk hukuk sistemi, tüketicilerin karşı karşıya kalabileceği fahiş fiyat uygulamalarını denetleyebilmek için çeşitli düzenlemeler getirmiştir. TKHK m.62 hükmü, bir ticari uygulamanın tüketicinin ekonomik davranış biçimini önemli ölçüde bozması durumunda “haksız ticari uygulama” oluşacağını öngörmüştür. Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 18. maddesi, fahiş fiyat artışı yapan teşebbüslere on bin TL'den yüz bin TL'ye kadar idari para cezası verileceğini düzenlemiştir.
  Başak Taş

  Excessive Price Increase within the Scope of Unfair Commercial Practices

  The emergence of uncertainties and mistrust in free markets due to recent events such as pandemics, wars, natural disasters, and mass migration have led to enterprises abusing their dominant position in relevant goods/services markets by increasing prices without justification. This approach has led to exorbitant price formations in the market and a deterioration of the supply-demand balance, which adversely affects all market units. In Turkey, various regulations, including the Law on Consumer Protection, have been introduced to control and impose sanctions against such excessive price practices. The Unfair Price Evaluation Board and administrative fines have been established to protect consumers' rights and economic interests.
  Başak Taş