Menu

  Lawyers Aslıhan Kayhan

  Aslıhan obtained her law degree from Istanbul University Law Faculty as an “Honor Student”. Aslıhan is a member of Istanbul Bar Association and mainly engages in the areas of commercial law, consumer law and labor law. Aslıhan is the senior associate of the Litigation and Employment team of Gökçe.

  Aslıhan represents reputable companies from different sectors ranging from aviation, textile to pharmacy in litigation and alternative dispute resolution. She pursues various lawsuits regarding bankruptcy and enforcement law, trademark law and patent law. Aslıhan is also a certified mediator in the fields of civil and criminal law before the Ministry of Justice.


  Practice Areas & Work Department

  Commercial & Corporate

  Startup Law & Entrepreneurship

   

  Languages

  English

   

  Memberships

  Istanbul Bar Association

  Rehinle Teminat Altına Alınmış ve Kambiyo Senedine Bağlanmış Alacakların Tahsilinde Mükerrer Takip Yapılamayacağı Hakkında Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı

  Rehinle teminat altına alınmış ve ayrıca kambiyo senedine bağlanmış alacağın tahsili amacıyla borçlu aleyhine aynı anda hem rehnin para çevrilmesi yolu ile hem de kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip yapılması hususu doktrinde fikir birliğine varılamayan hususlardan biridir. Doktrindeki fikir ayrılıkları ile birlikte Yargıtay farklı daireleri de bu hususta birbiriyle çelişkili kararlar vermekteydi. Doktrindeki ve Yargıtay daireleri arasındaki bu görüş ayrılığı pratikte ayrık uygulamalara neden olmaktaydı. Yargıtay kararları ve uygulamadaki bu ayrık görüşleri gidermek amacıyla Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu tarafından 2021/2 E. 2023/1 K. sayılı 20/01/2023 tarihli karar (YİBK) alınmış 16/07/2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
  Aslıhan Kayhan

  7.000 TL'yi Aşan Tutardaki Tahsilat ve Ödemelerin Finansal Kurumlar Aracılığıyla Yapılması Zorunluluğu

  Ticari hayatta karşılaşılan sorunların başında tacirlerin birbirlerine veya tacir olmayanlara yapmış oldukları ödemelerin ispat edilebilirliği hususu gelmektedir. Yapılan ödemelerin ispatı hususunda Hukuk Muhakemeleri Kanunu açısından temel kural, 2023 yılı itibariyle 14.800 TL üzerindeki ödemelerin senetle ispatının zorunluluğudur. Yani tutar bakımından bu ispat sınırının üstündeki işlemler kural olarak yalnız senet ile ispat edilebilir. Bu nedenle tacirler tarafından herhangi bir finansal kurum aracılığı olmadan yahut herhangi bir belge düzenlenmeden elden yapılan ödemelerin ispatının zorluğu hem vergisel yükümlülüklere dair mevzuata dair aykırılıklara yok açmakta hem de çeşitli davalarda söz konusu ödemelerin yapıldığının ispatını zorlaştırmaktadır. Bu kapsamda belirtilen sorunların yaşanmasının önüne geçmek için 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 459 (Tebliğ) ile birtakım düzenlemeler yapılmıştır.
  Aslıhan Kayhan

  Obligation for Collections and Payments Exceeding TRY 7,000 To Be Made Through Financial Institutions

  One of the main problems faced in commercial life is the proof of payments made by merchants to each other or to non-merchants. The basic rule in terms of the Code of Civil Procedure regarding the proof of the payments made is that as of 2023, payments over TRY 14,800 must be proved by a promissory note. In other words, transactions above this limit of proof in terms of amount can be proved only by a promissory note. For this reason, the difficulty of proving payments made by merchants without the intermediation of any financial institution or without the issuance of any document causes violations of the legislation regarding tax obligations and makes it difficult to prove that such payments have been made in various lawsuits. In this context, some regulations have been made with the Tax Procedure Law General Communiqué Sequence No: 459 (Communiqué) published in the Official Gazette numbered 29572 on 24 December 2015.
  Aslıhan Kayhan

  7.Yargı Paketi Kapsamında Arabuluculuk Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

  Kamuoyunda 7. Yargı Paketi olarak bilinen 7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 05/04/2023 tarih ve 32154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
  Aslıhan Kayhan

  Amendments to the Mediation Law under the 7th Judicial Package

  Law No. 7445 on the Amendment of the Enforcement and Bankruptcy Law and Certain Laws, also known as the 7th Judicial Package, was published in the Official Gazette numbered 32154 on 05/04/2023. Law No. 7445.
  Aslıhan Kayhan

  Denkleştirme Tazminatı

  Denkleştirme tazminatı, Yargıtay kararlarında “acentelik sözleşmesi sona erdikten sonra, bu ilişkinin devamı boyunca acentenin kişisel gayretiyle yarattığı müşteri çevresinden âkidinin halen yararlanması, acentenin ise yararlanmaması nedeniyle uğradığı kaybın karşılığı” şeklinde tanımlanmıştır.
  Aslıhan Kayhan

  Goodwill Compensation

  Goodwill compensation has been subject to myriad Court of Cassation decisions and is defined as "the compensation for the continued benefit arising from the customer base garnered through the personal efforts of the agent during the agency relationship, and still enjoyed by the principal and not by the agent after the termination of the agency agreement."
  Aslıhan Kayhan

  Karşılıksız Çekler için Bankaların Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar Güncellendi

  5941 sayılı Çek Kanunu'nun 3/3 maddesi gereğince, başka bir hamil tarafından karşılıksız çek ibraz edildiğinde bankalar her bir çek yaprağı için belirli bir bedel ödemekle yükümlüdür. Çekin karşılığı banka tarafından ödenebilmesi için kanuni ibraz süresi içinde bankaya ibraz edilmesi gerekmektedir. Bankaların ödemesi gereken miktar 2023/3 sayılı Tebliğ ile güncellenmiş ve her iki tutar da 6.000 TL olarak belirlenmiştir. Banka, çekin karşılığının tamamen veya kısmen bulunmaması durumunda belirli bir miktar ödemekle yükümlüdür ve değişiklikle beraber Tebliğ Geçici m. 2 uyarınca ödeme yapmak zorundadır.
  Aslıhan Kayhan

  Haksız Ticari Uygulamalar Kapsamında Fahiş Fiyat Artışı

  Salgın, doğal afet, savaş, ayaklanmalar, iç savaş ve göç gibi olaylar geleceğe ilişkin belirsizliklerin oluşmasına ve serbest piyasalarda güvensizlik ortamının doğmasına sebep olmuştur. Türk hukuk sistemi, tüketicilerin karşı karşıya kalabileceği fahiş fiyat uygulamalarını denetleyebilmek için çeşitli düzenlemeler getirmiştir. TKHK m.62 hükmü, bir ticari uygulamanın tüketicinin ekonomik davranış biçimini önemli ölçüde bozması durumunda “haksız ticari uygulama” oluşacağını öngörmüştür. Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 18. maddesi, fahiş fiyat artışı yapan teşebbüslere on bin TL'den yüz bin TL'ye kadar idari para cezası verileceğini düzenlemiştir.
  Aslıhan Kayhan

  Excessive Price Increase within the Scope of Unfair Commercial Practices

  The emergence of uncertainties and mistrust in free markets due to recent events such as pandemics, wars, natural disasters, and mass migration have led to enterprises abusing their dominant position in relevant goods/services markets by increasing prices without justification. This approach has led to exorbitant price formations in the market and a deterioration of the supply-demand balance, which adversely affects all market units. In Turkey, various regulations, including the Law on Consumer Protection, have been introduced to control and impose sanctions against such excessive price practices. The Unfair Price Evaluation Board and administrative fines have been established to protect consumers' rights and economic interests.
  Aslıhan Kayhan

  İstinaf Kabul Etti: NFT’ye İlişkin Tedbir Kararı

  NFT'ler, son yılların en popüler dijital varlıklarından biri olup, hızla büyüyen bir pazar oluşmasına yol açmıştır. Ancak, bu popülerlik uyuşmazlıkları da beraberinde getirmiştir ve hukuk sistemleri henüz bu hızlı gelişime ayak uyduramamıştır. Türkiye'de yaşanan bir uyuşmazlıkta, Emrah Karaca'nın babası Cem Karaca'nın portresini NFT formatında satışa sunan sanatçı Yiğit Mohaç Yücel'e karşı açtığı davada, İstanbul 3. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, ihtiyati tedbir kararı vermiştir. Bu karar, NFT'lerin hukuki statüsüne dair Türkiye'de verilen ilk mahkeme kararı olması sebebiyle önem taşımaktadır. Karar, NFT'lerin hak ihlallerinde ihlal teşkil edebileceğini göstermektedir. Kararın yakın gelecekte NFT'lerin hukuki statüsüne yönelik getirilecek regülasyonları nasıl etkileyeceği ise merak konusu.
  Aslıhan Kayhan

  Court of Appeal Approved the Injunction Regarding NFT

  The Turkish 3rd Civil Court of Intellectual and Industrial Rights has granted an interim injunction in a dispute involving a non-fungible token (NFT) artwork of deceased artist Cem Karaca. Plaintiff Emrah Karaca, son and inheritor of the artist's rights, claimed that the portrait of his father, unlawfully offered for sale as an NFT, violated personal rights under Turkish law. The court granted the request for interim injunction and blocked access to the URL of the portrait on the NFT platform OpenSea, which removed the artwork from the platform. This decision is significant, as it could set a precedent for future NFT disputes and shows NFTs can be subject to enforceable court decisions in Turkey.
  Aslıhan Kayhan