Lawyers Zeynep Başaran

Zeynep Başaran

Zeynep Başaran

GLED Partners

Practice Areas & Work Department

Commercial & Corporate Law

Litigation & Dispute Resolution

Contracts Law


Languages

English

Turkish


Education

Istanbul University, LL.B.

Maluliyet Raporu ile Engellilik Raporu Arasındaki Farkların Emekliliğe Etkisi Bakımından Değerlendirilmesi

Doğuştan veya sonradan meydana gelen hastalıklar veya kaza sonucu oluşan sakatlıklar nedeniyle yaşamın birçok alanında kısıtlanan kişiler ile çalışma hayatına başladıktan sonra yaşanan sağlık problemleri, iş kazası veya meslek hastalıkları sonucu ya da ağır bir hastalık sebebi ile çalışma hayatı kısıtlanan kişilerin çalışma hayatında karşılaştıkları dezavantajlı durumların azaltılması ve emeklilik yaşamına kolay geçiş yapabilmeleri için maluliyet veya engellilik sebebiyle emekli olabilmenin şartları diğer çalışanların emekli olma şartlarından farklı standartlara tabi tutulmaktadır.

22.05.2024

Ücret Bordrolarının Çalışanlara KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Aracılığıyla Tebliğ Edilmesi ve Delil Niteliği

Çok sayıda çalışana sahip olan ve/veya yönetim merkezinden uzak çalışılan işyerlerinde, işverenlerin yasal mevzuat gereği çalışanları yazılı olarak bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi zorlaşmakta ve işverenlerin yükü her geçen gün artmaktadır. Dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte işverenlerin bildirim yükümlülüklerini elektronik ortamda yerine getirip getiremeyecekleri tartışma konusu olmaktadır.

29.01.2024

İş Hukukunda İşçinin Savunmasının Alınmasının Önemi

Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesinin, işçinin davranışı ve verimi nedeniyle işveren tarafından sona erdirilmesi öncesinde yasal olarak tanınması gereken savunma hakkı, objektif iyiniyet kurallarına göre sözleşmenin devamı imkanı olup olmadığını değerlendirmek bakımından son derece önemlidir. İşçiye fesih bildirimi öncesinde savunma hakkı verilmemesi, yapılacak feshin geçersizliği neticesini doğuracak ve işveren işe iade ve tazminat hükümleriyle karşı karşıya kalabilecektir.

10.07.2023

Bedelli Askerliğin İş Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi

7179 Sayılı Askeralma Kanunu ile bedelli askerlik sürekli hale getirilmiştir. Bedelli askerliğin iş sözleşmesine etkisi, bedelli askerlik süresince ücretsiz izinli sayılma durumu, yıllık izinden mahsup edilip edilememe sorunu, iş sözleşmesinin feshedilmesi, kıdem tazminatı talebi ve yeniden iş sözleşmesi yapma zorunluluğu gibi konular değerlendirilmektedir. İşçinin bedelli askerlik süresince ücretsiz izinli sayılması veya iş sözleşmesinin feshedilmesi tercih edilebilir. Bedelli askerlik nedeniyle iş sözleşmesi feshedildiğinde, işçi 1 yıl ve üzeri kıdeme sahipse kıdem tazminatına hak kazanır ancak ihbar süresine uyma yükümlülüğü yoktur. İşçi, bedelli askerlik sonrasında işe geri dönmek istediğinde işveren, 2 ay içinde işe alma yükümlülüğüne sahiptir; aksi takdirde tazminat ödemek zorundadır.

17.06.2023
Load More
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent