Menu

  7445 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı

  5 Nisan 2023 tarihinde İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7445 Sayılı Kanun (“Kanun”) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu kanun değişikliği ile birlikte birçok kanunda yenilikler kabul edilmiştir. Bu çalışma çerçevesinde medeni usul hukukuna getirilen değişiklikler incelenecektir.

  Ticari Davalar ile ilgili Değişiklikler

  Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 4/2 maddesi ve 5235 Sayılı Kanun’un 5/3 maddesi tadil edilerek dava konusu 1 Milyon TL’yi aşan uyuşmazlıkların heyetle ve yazılı yargılama usulüyle, bu sınırın altında kalan ihtilafların ise tek hakimle ve basit yargılama usulüyle görüleceği düzenlenmiştir.

  Dava Şartı Arabuluculuk ile ilgili Değişiklikler

  Ticari davalarda arabuluculuğu düzenleyen TTK m. 5/A’nın kapsamı genişletilerek “alacak, tazminat, itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davaların[ın]” zorunlu arabuluculuk kapsamında olduğu hüküm altına alınmıştır. Benzer şekilde 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3. maddesi de tadil edilerek iş uyuşmazlıkları ile ilgili itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davaları da zorunlu arabuluculuğa tabi kılınmıştır.

  Buna ek olarak;

  (1) kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar (ilamsız icra yoluyla tahliye hariç),

  (2) taşınır ve taşınmazların paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar,

  (3) Kat Mülkiyeti Kanunu'ndan kaynaklanan uyuşmazlıklar ve

  (4) komşu hakkından kaynaklanan uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculuk getirilmiştir.

  Bu başlıkta anılan değişiklikler 1 Eylül 2023’ten itibaren yürürlüğe girecektir.

  Arabuluculuk Süreci ile ilgili Değişiklikler

  6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu (“Arabuluculuk Kanunu”) da yeni yargı paketiyle birçok değişikliğe uğramıştır. Öncelikle, Arabuluculuk Kanunu m. 18/A/7 doğrultusunda arabuluculuk süreci tarafları vekil ile temsil edilse dahi arabulucunun asil tarafları da bilgilendireceği düzenlenmiştir. Bu hüküm 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

  Buna ek olarak Arabuluculuk Kanunu m.17 kapsamında arabuluculuk faaliyetleri sonunda düzenlenen tutanağın ve bu tutanağın sonuçlarının hazır bulunmayan tarafa herhangi bir iletişim vasıtası ile bildirilebileceği düzenlenmiştir.

  25 Şubat 2021 tarihli ve 7282 sayılı kanunla “Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Singapur Konvansiyonu’nun onaylanması uygun bulunmuştur. Singapur Konvansiyonu’nun yerel hukukla uyumunu sağlamak adına Kanun ile değişiklikler getirilmiştir. Şöyle ki, Arabuluculuk Kanunu m. 17/A’da Singapur Konvansiyonu’nun çerçevesindeki bir sulh anlaşmasının Türkiye’de icra edilebilmesi için icra edilebilirlik şerhinin asliye ticaret mahkemesinden alınacağı düzenlenmiştir.

  Buna ek olarak Arabuluculuk Kanunu’nun 17/B maddesi ile taşınmazın devrine veya taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak kurulmasıyla ilgili uyuşmazlıklar ihtiyari arabuluculuğa elverişli hale getirilmiştir. Bu arabuluculuk süreçlerinde, tarafların yazılı olarak kararlaştırması ve arabulucunun bu kararı tutanak altına alması halinde arabulucunun talebiyle, arabuluculuk süreciyle sınırlı olmak ve konulduğu tarihten itibaren üç ayı geçmemek üzere tasarruf yetkisinin kısıtlandığına dair tapu siciline şerh verilecektir. İlgili değişikliğin 1 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır.

  Arabuluculuk Kanunu m. 18/4’te yapılan değişiklik uyarınca, kanunun icra edilebilirlik şerhini zorunlu kıldığı haller haricinde, ticari uyuşmazlıklarda tarafların imzasına gerek kalmadan taraf vekilleri ve arabulucunun birlikte imzalayacağı anlaşma belgesinin, icra edilebilirlik şerhi aranmaksızın, ilam niteliğinde bir belge olduğu belirtilmiştir.

  Son olarak Arabuluculuk Kanunu m. 18/A/16’ya yapılan eklemeyle arabuluculuk bürosuna başvurulmasından sonra, başvuran taraf aleyhine uyuşmazlık konusuyla ilgili olarak icra takibi yapılması durumunda, başvuran tarafın bu takibe karşı son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren iki hafta içinde menfi tespit davası açması ve talep etmesi halinde 9 Haziran 1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu m. 72/2 uyarınca takibin durdurulması hakkında ihtiyati tedbir kararı verebilecektir. İlgili değişikliğin 1 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır.


  Tagged withAkıncı Law OfficeZiya Akıncı, Beril KasapDispute Resolution,

  This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.