Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları ile ilgili Mevzuatlarda Değişiklik

02.05.2023

29.04.2023 tarih ve 32175 sayılı Resmì Gazete'de;

a. Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ("Yönetmelik") ile

b. Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşların Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ("Tebliğ")

yayımlanmış olup Yönetmelik Geçici 1. Madde'sinin birinci, besinci, dokuzuncu, onbirinci, onyedinci ve onsekizinci fıkraları ile Tebliğ'in Geçici 1. Maddesi'nin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan *30.04.2023 tarihine kadar" ibareleri "30.06.2023 tarihine kadar" olarak değiştirilmiştir.

Söz konusu değişiklikler uyarınca;

Yönetmelik Gecici 1. Maddesi'nin,

  • Birinci fıkrası uyarınca Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla faaliyette bulunan kuruluşların Yönetmelik ve mülga yönetmeliğe uyum süresi,
  • Besinci fıkrası uyarınca Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kullanımda olan ancak sadece belirli bir hizmet ağında ve belirli bir mağaza veya mağaza ağından yapılacak alışverişlerde kullanılabilen ön ödemeli araçlar ile sağlanan hizmete ilişkin ödeme fonlarının korunması ve elektronik para karşılığı toplanan fonların korunması hususları hariç, uyum süresi.
  • Dokuzuncu fıkrası uyarınca ödeme emri başlatma hizmeti ile hesap bilgisi hizmetine ilişkin esaslar kapsamında, nezdinde ödeme hesabı bulunduran diğer tüm ödeme hizmeti sağlayıcıları, Banka Ödeme Sistemlerinde gerçekleştirilen hesaba ödeme işlemleri açısından toplam adedine göre ilk on katılımcı arasında yer alan ödeme hizmeti sağlayıcıları için Yönetmelik'in ödeme emri başlatma hizmeti ile hesap bilgisi hizmetine ilişkin esaslar başlıklı 59. Maddesi'nin beşinci fıkrası kapsamında düzenlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin uyum süresi,
  • Onbirinci fıkrası uyarınca teknik gereklilikleri belirlenmiş veri paylaşım servisleri hizmetlerinin sunulması hususunda gerekliliklerin yerine getirilmesine ilişkin uyum süresi,
  • Onyedinci fıkrası uyarınca Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyet izni başvurusunda bulunanlar hakkında, mevcut Yönetmeliğe uyum süresi ve
  • Onsekizinci fıkrası uyarınca Yönetmeliğin faaliyet izni, özkaynak ve teminat yükümlülüğüne ilişkin hükümleri ve ödeme fonların korunması ve elektronik para karşılığı toplanan fonların korunmasına ilişkin hükümleri hariç mülga yönetmelik ve tebliğ hükümlerince faaliyet izni verilen ve Yönetmeliği yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kullanımda olan ancak Yönetmeliğin 5. maddesinin yedinci fıkrası uyarınca Kanun'un 18. maddesinin beşinci fıkrası kapsamında değerlendirilmeyecek hizmetler ve bu hizmetleri sunan tüzel kişilerin Yönetmelik maddelerine ve TCMB tarafından düzenlenecek sair düzenlemelere uyum süresi;

Tebliğ'e ilişkin ise, başta veri paylaşım servisi ve Hesap Hizmeti Sağlayıcısı ("HHS*) başlıkları olmak üzere sair hususlarda teknik yeterliliklerin ve gerekliliklerin yerine getirilmesi uyum süresi olmak üzere Tebliğ'in yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla faaliyette bulunan kuruluşların Tebliğ'de daha önce yer almayan hükümlere uyum süresi

30.06.2023 olarak değiştirilmiştir. 


Tagged with Özdağıstanli Ekici Attorney Partnership, FintechElektronik Para

This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent