Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler Yapıldı

09.11.2023

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ile piyasa işletim lisansı sahibi tüzel kişilerin ortaklık yapılarında sermayenin yüzde dördünün altındaki değişikliklerin bildirimi zorunluluğu başta olmak üzere Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamındaki şartlarda da düzenlemeler getirilmiştir.

14 Ekim 2023 tarihli ve 32339 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile piyasa işletim lisansı sahibi tüzel kişilerin ortaklık yapılarında sermayenin yüzde dördünün altındaki değişikliklerin bildirimi zorunluluğu getirilmiş ve tesislerin kurulumu aşamasında Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (“ÇED Yönetmeliği”) kapsamındaki şartlarda düzenlemeye gidilmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği’nin önemli satır başlıkları aşağıdaki gibidir:

  • Piyasa işletim lisansı sahibi tüzel kişilerin ortaklık yapılarında sermayesinin yüzde dördün altını temsil eden doğrudan pay değişikliklerinin gerçekleştirildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) Başvuru Sistemi üzerinden bildirilmesi zorunluluğu getirilmiştir.
  • Arazinin lisans sahibinin mülkiyetinde olmaması halinde hidroelektrik santrallerinde su tutma alanları ile ilgili olarak kamulaştırma kararının alınması, yerli madenler ile ithal kömüre dayalı termik santral projelerinin kül sahaları için kamulaştırma kararlarının ve/veya orman ön izinlerinin alınması, nükleer santrallerde üretim tesisinin kurulacağı sahaya ilişkin tahsis işlemlerinin yapılması işleri; önlisansa konu üretim tesisinin yatırımına başlanabilmesi için önlisans süresi içerisinde tamamlanmakla yükümlü olunan işler arasından kaldırılmıştır. Bu kapsamda önlisans sahibi tarafından 31/12/2025 tarihine kadar sunulan orman ön izinlerinin önlisans kapsamında alınan orman izni olarak değerlendirileceği düzenlenmiştir.
  • Rüzgâr enerjisine dayalı üretim lisansına konu sahada, kurulacak arazinin lisans sahibinin arazisi olacağına dair düzenlemede değişikliğe gidilerek lisans sahibinin kullanım hakkına sahip olacağı araziye de kurulum yapılabileceği düzenlenmiştir.
  • Önlisansa ve üretim lisansına konu üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi eklenmesi ya da tedarik lisansı sahiplerinin müstakil elektrik depolama tesisi kurulması için yapılan tadil başvurusunun uygun bulunması üzerine ÇED Yönetmeliği kapsamında karar alınmasından ziyade karar alınması için ilgili kurumlara başvuru yapılması tadil için koşul olarak düzenlenmiştir.
  • Lisansa konu üretim tesisinin mekanik kapasitesinin veya elektriksel kurulu gücünün değiştirilmesi suretiyle lisans tadili başvurusunda bulunulması halinde de kuruma başvuru için ÇED Yönetmeliği kapsamında alınmasından vazgeçilerek kararın alınması için kırk beş gün içerisinde ilgili kuruma başvurulması ve kararın sunulması düzenlenmiştir.
  • TEİAŞ’ın 2023 yılını takip eden beş yıl ve takip eden on yıl için sisteme bağlanabilecek bölgesel üretim tesisi kapasitelerinin 01.04.2024 tarihine kadar internet sitesinde yayımlayacağı düzenlenmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent