Menu

    14.11.2023 Anayasa Mahkemesi Kararı: Petrol Piyasası Kanunu'nda Değişiklik

    5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 20. maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendinde; 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 359. maddesinin (a) ve (b) fıkraları kapsamında muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya bu belgeleri kullanma suçları ile aynı maddenin (ç) fıkrasında yazılı suçları işlediği anılan lisans sahiplerinin, her türlü tesiste (rafineri hariç) lisansa tabi tüm faaliyetlerinin kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar EPDK tarafından geçici olarak durdurulacağına ve bu süre içinde söz konusu tesis için başka bir gerçek veya tüzel kişiye de lisans verilemeyeceğine ilişkin düzenleme yer almaktaydı.

    Anayasa Mahkemesi tarafından ilgili bölüm, Kanun ile öngörülen tedbir işleminin değişen şartlara göre soruşturma ve kovuşturma aşamasında gözden geçirilerek kaldırılmasında veya bu süre zarfında faaliyetin geçici olarak durdurulmasında daha hafif tedbirin uygulanmasına imkân tanımayan kuralın, kişilere aşırı bir külfet yüklediği ve kamu zararının önlenmesi biçimindeki amaç ile teşebbüs özgürlüğüne getirilen sınırlama arasındaki makul dengenin bozulduğu, kuralın orantısız, dolayısıyla ölçüsüz bir sınırlamaya neden olduğu gerekçesi ile Anayasa'nın 13. ve 48. maddelerine aykırı bulunarak iptal edildi.

    Anayasa Mahkemesi tarafından söz konusu kararın, Resmi Gazete’de yayımlanmasından dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine karar verilmiştir.

    This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.