5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

19.01.2024

18.01.2024 tarihli 32433 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi Ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (kısaca “Yönetmelik”) ile 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi Ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesinde yer alan “defterdarlık” ibaresi “yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları” olarak değiştirildi.

Yapılan değişiklik ile kaçak zannı ile ele geçirilen petrol ürünleri, düzenlenen Kaçak Akaryakıt Tespit ve Elkoyma Tutanağı ile birlikte uygun şartlarda muhafaza edilmek üzere, ele geçirilen mahallin bağlı olduğu il özel idareleri, il özel idaresi bulunmayan yerlerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına, kaçak akaryakıt ürünlerini yakalayan kolluk gücü tarafından yakalama yerinde teslim edilecek olup il özel idaresi bulunmayan yerlerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları teslim esnasında tutanak suretlerinin ilgili bölümünü onaylayarak teyit edeceklerdir.

Bununla birlikte il özel idaresi, il özel idaresi bulunmayan yerlerde ise yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları, teslim edilen ürünleri analiz sonuçları gelinceye kadar nev’i ve niteliği değişmeyecek, diğer ürünlerle karışmayacak, değerini ve kanıt olma özelliğini kaybetmeyecek şekilde saklamak, korumak ve bunların temini için her türlü tedbiri almakla yükümlü olacaklardır. Elkonulan akaryakıtı muhafaza eden kurum veya kişiler, niteliğinden ve muhafazasından kaynaklanan normal fire, kayıp ve benzerleri ile yetkili kuruluşlar tarafından alınacak numuneler haricinde, akaryakıtı teslim aldıkları ayniyetine uygun şekilde ve miktarda teslim etmek zorundadır. Bunlar dışındaki kayıp, hırsızlık, yangın, su baskını gibi benzeri nedenlerden ötürü akaryakıtın niteliklerinin değişmesi, bozulması, tamamen veya kısmen yok olması hallerinde durum, olayı tevsik eden resmi belgelerle birlikte ilgili davaya müdahil gümrük idaresine bildirilecektir. İl özel idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına teslimi mümkün olmayan akaryakıt ile muhafazası özel tesis ve tertibatı gerektiren akaryakıt veya söz konusu idarelerin depolama kapasitesini aşan akaryakıt, büyükşehirler dahil ilçelerde kaymakam, illerde valinin onayı ile özellik ve miktarına göre fiziki depoları uygun olan kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşların depolarına il özel idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı tarafından yakalandığı yerden teslim alınarak tutanakla teslim edilecektir.

LPG’nin teslimi öncelikle il özel idaresi, il özel idaresi bulunmayan yerlerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına yapılacak olup depolama için hazırlıkların tamamlanamamasından dolayı bu yerlere teslimi mümkün olmayan LPG’nin muhafazası ise depolama lisanslı firmaların depolarına bu birimlerce tutanak karşılığı gerçekleştirilecektir.

Yukarıdaki hükümlere göre teslim edilecek uygun yer bulunamayan akaryakıt yediemine teslim edilecektir.

Söz konusu değişiklik ile yukarıda açıklanan hususlar 18.01.2024 tarihinden itibaren il özel idaresi bulunmayan yerlerde defterdarlık yerine yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları eliyle yürütülecektir.

Yönetmeliğin 2. Maddesi ile 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi Ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde yer alan “Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın” ibaresi “Ticaret Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının” şeklinde, 21 inci maddesinde yer alan “Ticaret, İçişleri ve Hazine ve Maliye Bakanlıkları” ibaresi “Ticaret ve İçişleri Bakanlıkları” şeklinde, 22 nci maddesinde yer alan “Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı” ibaresi “Ticaret Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı” şeklinde ve 23 üncü maddesinde yer alan “Ticaret, Hazine ve Maliye ve İçişleri Bakanları” ibaresi “Ticaret ve İçişleri Bakanları” şeklinde değiştirilmiştir.

Yönetmeliğin 3. Maddesi ile 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi Ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci ve 18 inci maddelerinde yer alan “genel bütçeye” ibareleri “ilgili il özel idaresinin veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığının bütçesine” şeklinde ve 20 nci maddesinde yer alan “genel bütçeye” ibaresi “ilgili kurum bütçesine” şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan değişiklikler ile birlikte 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi Ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliğine aşağıda yer alan geçici madde eklenmiştir:

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 2

(1) 9/11/2022 tarihine kadar satılarak bedeli genel bütçeye gelir kaydedilen akaryakıtın, yargılamanın sonucunda sahibine iadesine karar verilmesi halinde, toplam satış bedelinden vergiler düşüldükten sonra kalan tutar, el koyma tarihinden kararın kesinleştiği tarihe kadar geçen süre için kanuni faiz ilave edilerek ilgili il özel idaresi veya defterdarlık/çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü bütçesinden hak sahibine ödenir.

(2) 9/11/2022 tarihine kadar tahsis edilmiş akaryakıta ilişkin yargılamanın sonucunda sahibine iadesine karar verilmesi halinde, benzin, motorin türleri, gaz yağı, jet yakıtı ile nafta ve solvent türlerinde, rafineride bir önceki ay sonunda oluşan ham petrol/devir maliyet fiyatından, diğer ürünlerde ise yüzde altmışından az olmayan rafinericiye satış bedeli üzerinden hesaplanacak bedelden vergiler düşüldükten sonra kalan tutar, elkoyma tarihinden kararın kesinleştiği tarihe kadar geçen süre için kanuni faiz ilave edilerek ilgili il özel idaresi veya defterdarlık/çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü bütçesinden hak sahibine ödenir."

Yönetmeliğin tamamına aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/01/20240118-14.htm

This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent