Menu

    İşyeri Devrinde Devralan ve Devreden İşverenin Sorumluluğu

    Avrupa Birliği’nin 2001/23 sayılı Yönergesi ile işyeri devri halinde devirden önce doğmuş olan işçilik alacakları bakımından devir nedenine bağlı yapılacak feshin hukuki sonuçları düzenlenmiştir. Bu Yönergeyi esas alarak düzenlenen, işyeri veya bir bölümünün devri halinde işçilerin mevcut iş sözleşmelerinin yeni işverenle devamının yasal bir düzenlemeye kavuşturulmasına ilişkin hüküm, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 6. Maddesinde yer almaktadır. Konuya ilişkin düzenlemeler, devralan ve devreden işverene müteselsil sorumluluk yüklemekte olup uygulamada işverenler arasında ihtilaflara yol açmaktadır.

    4857 Sayılı İş Kanunu’nun 2.

    To read this article and discover more pleaseregister for free
    This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.